Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Velfærd

Delprogram 3 / Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser

Delprogram 3 handler om sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgernes kontakt med kommunen vedrører alt fra sundhedsplejersken, der besøger børnefamilien, til velfærdspersonalet på plejehjemmene, der tager sig af vores ældre til medarbejderne i jobcentret, som hjælper ledige borgere i job og uddannelse. Opgaven med at skabe sammenhæng kræver koordination på tværs af forvaltningsområder, og i nogle situationer også med staten og regionerne. Samtidig har borgere med komplekse problemer behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og fagområder.

  Programmets formål er at understøtte, at kommunerne har de nødvendige digitale betingelser for at kunne tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb og -ind­satser. Programmet skal således bidrage med konkrete digitale løsningsforslag, så kommunerne i en række udvalgte forløb kan skabe bedre sammenhæng til gavn for borgerne f.eks. ved udvikling af fælles digi­tale løsninger og fælles guides til forløb.

  Programmet er ét af seks i Kommunernes Digitaliseringsprogram. I nedenstående programgrundlag kan du læse mere om baggrund for og ambitionen med delprogram 3.

  Programgrundlag - Sammenhængende velfærdsforløb- og indsatser.pdf

  I delprogram 3 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

  Styregruppemedlemmer

  • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
  • Søren Trier Høisgaard, Egedal Kommune
  • Tanja Nyborg, Aarhus Kommune
  • Arne Lund Kristensen, Aalborg Kommune
  • Mette Heidemann, Fredericia Kommune
  • Morten Oldrup, Vejen Kommune
  • Michael Karlsen, Rødovre Kommune
  • Poul Ditlev, KOMBIT
  • Janet Samuel, KL
  • Pia Færch, KL
  • Peter Pannula Toft, KL
  • Kristina Bendixen, KL
  • Morten Mandøe, KL
  • Nanna Skovgaard, KL

  Projekter i programmet

  En kort beskrivelse af projekterne kan læses i det seneste projektkatalog på digitaliseringsprogrammets hovedside Kommunernes Digitaliseringsprogram (kl.dk)

  I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

  KL forslag om Virtuelt Jobunivers

  Næste skridt på vejen mod en realisering af visionen omfatter blandt andet en systematisk afdækning og analyse af kommunernes erfaringer, eksisterende løsninger på markedet og de lediges digitale behov og forudsætninger for brug af digitale værktøjer. Læs mere om foranalysen i projektbeskrivelsen nedenfor.

  Projektperiode: april 2021 - december 2021

  Projektbeskrivelse - Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers.pdf

  Der er behov for, at KL og kommunerne i fællesskab undersøger, hvordan en bedre digital understøttelse af KUI-indsatsen kan understøtte den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

  Foranalysen skal bidrage med viden om, hvordan der kan skabes bedre digitale betingelser for, at kommuner sammen og hver for sig kan levere mere sammenhængende og bedre koordinerede ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt delagtiggøres og involveres i eget forløb.

  Projektperiode: august 2021 - december 2021

  Projektbeskrivelse - Foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale ungeindsats (KUI).pdf

  Projektets formål er at teste og modne tesen om, at kommunerne ved brug af Machine Learning kan anvende eksisterende data om den unge til at genere en risikovurdering af den unges risiko for frafald.

  Læs mere om modningsprojektet i projektbeskrivelsen nedenfor.

  Projektbeskrivelse - Databaserede risikovurderinger af unges frafald fra ungdomsuddannelse.pdf

  Projektet har til formål at udvikle en samlet digital understøttelse på
  rusmiddelområdet med henblik på at sikre højere patientsikkerhed, smidige
  arbejdsgange, enstrenget dokumentation, sikker medicinhåndtering og
  lovpligtig indberetning.

  Projektperiode: Januar 2022 – december 2023

  Projekt 3.4 Sikker medicinering og digital kommunikation på rusmiddelcentre.pdf

  I januar 2021 lancerede KL et forslag om et Virtuelt Jobunivers og igangsatte i forlængelse heraf en foranalyse. Foranalysen viste, at KL’s vision for et Virtuelt Jobunivers er realiserbart. På baggrund af foranalysen er der behov for at igangsætte aktiviteter, som bygger videre på anbefalingerne og understøtter realiseringen af et Virtuelt Jobunivers.

  Analysen skal gennem servicedesign understøtte, at der belyses en række realiseringsscenarier for et Virtuelt Jobunivers, som tager udgangspunkt i borgernes behov, adfærd og digitale kompetencer.

  Projektperiode: maj 2022 - november 2022

  Projektbeskrivelse - Analyse af borgerperspektiv og brugervenlighed i Det Virtuelle Jobunivers.pdf

  Afsættet for projektet er at forbedre de datamæssige forudsætninger, for at kommunerne kan leve op til nye krav ift. Folkeskolen. Disse foreskriver at der skal skabes en endnu stærkere evaluerings- og opfølgningskultur i folkeskolen.

  Projektet skal sikre kommunerne adgang og tilgængelighed dels til egne data og dels til de data, som ministeriet anvender til at vurdere skolernes niveau efter. Samtidig skal det sikres, at skolerne på individniveau har de rigtige data til at følge op på de indsatser, som skal hjælpe den enkelte elev.

  Projektperiode: juli 2022 - marts 2023

  Projektbeskrivelse datatilgængeligehed på folkeskoleområdet.pdf

  Formålet med nærværende analyseopdrag er at skabe et vidensgrundlag om, hvilke behov og ønsker de unge mellem 15-25 år, som er i Kommunal ungeindsats-målgruppen, har til involvering og adgang til informationer under deres forløb i den kommunale ungeindsats, herunder deres ønsker til delagtiggørelse i informationer.

  Projektperiode: Projektopstart er forsinket. Forventes igangsat primo 2023

  Projektbeskrivelse for Digital understøttelse af ungeinddragelsen i den kommunale ungeindsats.pdf

  Analysens formål er at afdække medarbejderes faktiske brug af omsorgssystemer, bl.a. med et fokus på anvendelse af Fælles Sprog III, og hertil bidrage til konkrete løsningsforslag, som kan effektivisere arbejdsgange, hvor der dokumenteres, og styrke værdien i brugen af Fælles Sprog III lokalt og fælleskommunalt. Analysen er gennemført med afsæt i log-data fra omsorgssystemerne i fire kommunernes udkørende pleje og sygepleje. På baggrund af analysens resultater er der primo 2023 igangsat endnu en analyse (del 2), som bl.a. har til formål at styrke datagrundlaget. Her deltager yderligere 10 kommuner.

  Se evt. Dokumentationspraksis i den kommunale ældrepleje del 1 2023

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Morten Ejlersen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3908

  E-mail: moe@kl.dk