Gå til hovedindhold
Kommunaljura
Jura

Whistleblowerloven

Whistleblowerloven yder først og fremmest beskyttelse mod repressalier for den der i god tro whistleblower om visse EU-retskrænkelser (fx udbudsregler og miljøregler og GDPR), alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold til kommunens interne whistleblowerordning. Personrelaterede konflikter og tvister om eget ansættelsesforhold er som det klare udgangspunkt ikke omfattet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med loven fik kommunerne pligt til at oprette interne whistleblowerenheder, som er tillagt undersøgelseskompetence, som ellers ville ligge i den almindeli-ge forvaltning. Enheden er forpligtet til at følge omhyggeligt op på indberetnin-ger, der er omfattet af lovens anvendelsesområde. Det er enheden og ikke forvaltningen, der afgør om der er fulgt tilstrækkeligt op på en indberetning. I den forbindelse skal de interne whistleblowerenheder være opmærksomme på whistleblowerlovens særlige tavshedspligt, jf. lovens § 25 og videregivel-sesreglen i § 26.

  Lovens anvendelsesområde omfatter indberetninger om alle ansatte – både menige og ledende medarbejdere og også borgmesteren og medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvis indberetningen angår opgaver de varetager som led i deres hverv.

  Hvad tilbyder KL

  1. Generel telefonisk sparring til kommunale jurister

  2. Bistand til kommunernes interne whistleblowerordninger med henblik på, at kommunerne får mulighed for gennem KL’s konsulentordning at få ”armslængde” til vurderingen af, om en indberetning er omfattet af whistleblowerloven
  • Grundpakke: Visitation af indberetninger – årligt grundbeløb + beløb pr. indberetning
  • Opfølgende undersøgelser på konkrete indberetninger: Efter tilbud
  • Undersøgelse af whistleblowerenhedens opgavevaretagelse
  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Karin Hoffmann-Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3261

  E-mail: kahh@kl.dk

  Chefkonsulent

  Jesper Gradert

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3322

  E-mail: jegr@kl.dk