Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Dagtilbud af høj kvalitet

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar og nødvendigt for den fortsatte udvikling af vores velfærdssamfund.

Indhold

  Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar

  Langt de fleste børn i Danmark går i et dagtilbud. Faktisk har vi mere end 2000 daginstitutioner rundt om i landet, og ca. 1/3 af alle børn under 3 år har deres dagtilbud i dagplejen.

  Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Herigennem skal dagtilbud give det enkelte barn de bedste forudsætninger for at klare sig godt videre i livet.

  Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe rammer for kvaliteten i dagtilbud. Det er kommunerne, der har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er derfor en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

  Det er helt centralt, at kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for dagtilbud for at sikre, at:

  • Samfundets ambition med dagtilbud kan tages ned i en lokal kontekst
  • Der lokalt er den nødvendige kapacitet og kompetence til at skabe gode og trygge læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Der er en sammenhæng mellem det, der sker i dagtilbud og det, der sker i skolen og andre dele af den borgernære velfærd

  Det nationale afsæt for kvalitet i dagtilbud er defineret i dagtilbudsloven, det fælles pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan. Det fælles pædagogiske grundlag beskriver centrale elementer, der er styrende for tilgangen til arbejdet med børns lærings, udvikling, trivsel og dannelse.

  Det enkelte dagtilbud er en del af et kommunalt fællesskab, som skal omsætte det nationale afsæt for kvalitet til kvalitet i de lokale pædagogiske læringsmiljøer. Det kommunale fællesskab giver nemlig bedre muligheder for at udvikle kvaliteten i det enkelte dagtilbud, fordi kommunalbestyrelse og forvaltning understøtter ledere og medarbejdere i deres pædagogiske arbejde. Kommunen sikrer en sammenhæng i børnenes og familiernes liv på tværs af aldersgrupper og fagområder. Kommunen understøtter ligeledes, at alle børn tilbydes stærke fællesskaber. Lokalt kendskab og sammenhæng er afgørende for at lykkes med netop den opgave.

  Alle børn er forskellige, og arbejdet med kvalitet skal tage højde for børnenes behov og dagtilbuddenes rammer i de forskellige kommuner. Dagtilbud er forankret i lokalmiljøet og har stærke sammenhænge til både sundhedsplejen og den lokale skole. Derfor kræver det lokalt lederskab og ejerskab at drive et dagtilbud af høj kvalitet, der står mål med børn og forældres ønsker og behov, og hvor sammenhængen for den enkelte familie er tydelig.

  Netop derfor er det vigtigt, at det er kommunalbestyrelsen, der sætter retningen for udviklingen af kvaliteten og følger op, så de forskellige muligheder, udfordringer og erfaringer bringes i spil. Det kræver lokalt og kommunalt kendskab at løse den velfærdsopgave meningsfuldt tæt på borgerne. Derfor er det også helt afgørende, at der er tillid til, at alle niveauer arbejder kvalificeret med at løse opgaven med at drive og udvikle dagtilbud af høj kvalitet.

  Arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud handler om at sikre, at ressourcerne bruges bedst til gavn for børnene. Der er flere elementer, der har indflydelse på kvaliteten i danske dagtilbud herunder normeringer, god faglig ledelse, kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, kvaliteten af de pædagogiske uddannelser og relevant og anvendelsesorienteret viden.

  KL arbejder for, at tidlig indsats prioriteres højere på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt gennem styrket viden om, hvad der virker. Det handler blandt andet om at arbejde for at styrke en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats ved at tænke hele vejen rundt om barnet på tværs af fagligheder, forvaltninger og ministerier.

  I KL arbejder vi løbende for at understøtte kommunernes rammer for og arbejde med udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er derfor et centralt fokus for KL's interessevaretagelse og et centralt tema på bl.a. KL's årlige dagtilbudskonference og Børn & Unge Topmødet.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk