Gå til hovedindhold
Personalejura

Sygefravær

Der er fokus på sygefravær i kommunerne. På denne side findes information om ansættelsesretlige spørgsmål, der skal håndteres i forbindelse med medarbejderes sygefravær, fx anvendelse af mulighedserklæring eller friattest.

Indhold

  Fravær på grund af sygdom er lovligt

  En medarbejders fravær på grund af sygdom er lovlig i henhold til funktionærloven, og kommunen yder som udgangspunkt løn under fraværet.

  Ved længerevarende sygdom eller ved nyansattes sygdom modtager arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune i henhold til sygedagpengelovens regler. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at medarbejderen opfylder bopælskommunens dokumentationskrav. I modsat fald kan dagpengene bortfalde, hvorved arbejdsgiveren lider et tab. Kommunen kan i sådan tilfælde modregne tabet i medarbejderens løn.

  Sag om mistet sygedagpengerefusion er afgjort af Højesteret.

  KL's notat af 24. oktober 2022 beskriver nærmere dommen og de nærmere retningslinjer om indhentning af sygedagpengerefusion og reaktionsuligheder overfor lønmodtageren. 

  KL's notat af 24. oktober 2022

  Det anbefales, at kommunen i en sygefraværspolitik fastsætter, hvordan medarbejderen skal anmelde sygefravær, og hvordan kommunen som arbejdsgiver følger op på sygefraværet ved sygefraværssamtaler eller lign. 

  Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for medarbejderens sygefravær enten i form af en mulighedserklæring, varighedsattest eller friattest. Opfylder medarbejderen ikke dokumentationskravet, vil dette kunne være en væsentlig misligholdelse, der kan berettige arbejdsgiver til at opsige eller bortvise medarbejderen. 

  Hvis en medarbejders sygefravær bliver så omfattende og langvarigt, at det forstyrrer driften, kan dette begrunde en afskedigelse. Manglende sygemelding eller manglende efterkommelse af krav om fremsendelse af dokumentation kan begrunde en bortvisning eller en opsigelse. Hvis sygdommen skyldes et handicap, stilles der særlige krav til arbejdsgiveren, før en medarbejder kan afskediges.

  Læs mere om diskrimination

  Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden.

  Jura og EU yder rådgivning og vejledning i alle ansættelsesretslige spørgsmål vedrørende sygefravær.

  Højesteret omgør principiel dom om modregning i sygemeldte ansattes løn

  En arbejdsgiver må gerne modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt. Det slår Højesteret fast i en sag fra Vordingborg Kommune af principiel karakter. KL, der har biinterveneret i ankesagen, er tilfreds med dommen.

  Arbejdsgivers reaktionsmuligheder ved tab af sygedagpengerefusion

  Højesteret har den 22. oktober 2019 afsagt en principiel dom, hvor det fastslås, at en arbejdsgiver kan modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt. Efterfølgende har retten i Hillerød den 11. juli 2022 afsagt en dom, der godkendte arbejdsgivers modregning.

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Gert Højby

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3180

  E-mail: geh@kl.dk