Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Kvalitet i kommunerne - KIK

KIK er en indsats, der har til formål at understøtte kommunerne i aktivt at anvende data til kvalitetsudvikling samt at styrke datakvaliteten på sundheds- og ældreområdet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med indførelsen af en række tværgående datainitiativer er kommunerne godt i gang med at sikre et solidt grundlag for at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling.

  Der blev med økonomiaftalen 2023 afsat penge til kommunernes etablering af en indsats, der skal underbygge det videre arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling i kommunerne. Indsatsen er igangsat med inspiration fra lignende initiativ i almen praksis (KIAP).

  Der er et stort potentiale i at skabe et fælleskommunalt ståsted i kvalitetsdagsordenen, at kunne lære af hinanden og at angribe ensartede kvalitetsproblematikker i fællesskab. Afsættet for KIK er, at det skal være nemmere for alle kommuner at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling.

  KIK er forankret i KL's Center for Sundhed og Ældre. Indsatsen er opstartet i 2023, og vil løbe indtil 2028.

  KIK har fem arbejdsspor, som uddybes her.

  1.  Data af høj kvalitet: Aktiv anvendelse af data er en forudsætning for at sikre høj kvalitet i de data, som indberettes til national anvendelse. En central del af indsatsen er at sikre, at tilfredsstillende kvalitet af den data, der indrapporteres af kommunerne. Aktiviteter i dette spor udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, der arbejder ind i det tekniske og politiske niveau på de store dataprojekter.
  2. Tilgængelighed af relevante data: KIK arbejder for at sikre, at der er relevante tidstro kvalitetsdata til rådighed for den kommunale medarbejder. Det er er et indsatsområde at skabe et overblik over fælles kommunale kvalitetsdata – et kommunalt datalandkort samt at tydeliggøre, hvad der udgør relevante indikatorer for kvalitet i en kommunal kontekst.
  3. Data- og forbedrings­kompetence: KIK arbejder for at skabe en fælles forståelsesramme, der skal danne udgangspunkt for en fælleskommunal tilgang til kvalitetsarbejde. Ønsket er at skabe overblik over relevante tilgange og værktøjer til kvalitetsudvikling med kommunale eksempler samt at etablere netværk og platforme, hvor der kan deles erfaringer og søges råd, medarbejder til medarbejder.
  4. Inspiration og vidensdeling: Der er allerede et væld af gode initiativer og succesfulde forbedringsprojekter i kommunerne, og den opnåede viden bør spredes og sættes i anvendelse i andre kommuner. Således er etableringen af netværk og afholdelse af arrangementer/inspirationsdage med formålet om at øge kompetencer og udveksle ideer og inspirere en stor prioritet.
  5. Fælles forbedringsprojekter med værdi: Efter inspiration fra KIAP (Kvalitet i Almen Praksis) ønskes det at udvikle data/forbedringspakker til kommunerne. Dvs. pakker med relevante kvalitetsdata samt inspirationsmateriale til forbedringsprocesser og -indsatser. Der vil være fokus på de store kvalitetsdagsordener samt nye områder, som alle kommuner står for at skulle have fokus på. Skaleringen af dette spor afhænger af, om der kan findes yderligere finansiering til KIK.

  Der er i sommeren 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ansvarlige og medarbejdere på data og kvalitetsområdet. Undersøgelsen, som blev besvaret af 84% af landets kommuner, havde til formål at afdække, hvilke udfordringer, behov og oplevelser kommunerne har og har haft i arbejdet med datadrevet kvalitetsudvikling.

  Indledende analyser viser, at 74% svarer, at de oplever, at der i høj grad eller meget høj grad er engagement og interesse i kvalitetsarbejdet lokalt i kommunen, imens kun en tredjedel svarer, at de i høj eller meget høj grad anvender data til kvalitetsudvikling. I forlængelse af dette, svarer en noget lille andel på 25%, at de i høj eller meget høj grad har ressourcerne til at kunne lykkes med kvalitetsarbejdet. Nogle af de udfordringer, kommunerne fremhæver hyppigst, er problemer med datakvaliteten, samt udfordringer med at få data ud af systemerne og bearbejdet, da dette kræver specialiserede kompetencer.

  Kommunerne efterspørger overblik over kvalitetsdata, klare standarder for, hvad der udgør god kvalitet, samt øget vidensdeling og samarbejde om kvalitetsudviklingsprojekter på tværs af sektorer og kommuner.

  Læs mere om undersøgelsen, og se alle resultater herunder:

  Spørgeskemaundersøgelse kvalitet i kommunerne 2023

  Data er en forudsætning for kvalitetsarbejdet i kommunerne. Her præsenteres et overblik over kilder til kvalitetsdata, som er relevante i kommunal kontekst. For hver datakilde beskrives typen af data, adgang til data samt eksempler på anvendelse i kvalitetsudviklingssammenhæng.

  Dataoverblikket findes her: Dataoverblikket kvalitetsdata i kommunerne

  Kender du til andre kommunalt relevante kilder til kvalitetsdata, så skriv meget gerne til os, så vil vi inkludere disse i dataoverblikket (se kontakt nederst på siden)  

  Sidst opdateret: 2. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Mette Thønnings Sandager

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3389

  E-mail: mesa@kl.dk