Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Netværk

Kommunenetværk

KL's kultur- og fritidsteam udbyder flere netværk, der er målrettet de kommunalt ansatte, der arbejder indenfor området.

Indhold

  Netværket er for kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau på området.

  Kultur er en del af den kommunale helhed, men kulturområdet adskiller sig alligevel fra andre kommunale områder.

  På det strukturelle plan indeholder kulturområdet kun få skal-opgaver for kommunerne, og området er i vid udstrækning præget af en rammelovgivning. Det giver på den ene side mulighed for udvikling og tilpasning til den lokale kontekst – men på den anden side betyder dette også, at kulturområdet kan blive klemt eller overset i såvel lokale som nationale prioriteringer. Denne tendens forstærkes af udfordringer ved en italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt.

  Derudover er kulturområdet i en række kommuner præget af mange forskellige typer af organisering og opgaver, og kulturcheferne har derfor et omfattende ledelses- og styringsansvar, hvor man udover understøttelse af det politiske niveau og ledelse af medarbejdere i forvaltning eller lign. også skal forholde sig til kommunale institutioner og selvejende institutioner, foreninger, ildsjæle og andre typer af aktører.

  Som kulturchef navigerer man dermed i en arena, der er præget af kompleksitet på flere forskellige niveauer, og KL ønsker med netværket for kulturchefer at tilbyde en platform for videndeling, inspiration og læring på tværs af kommunerne. 

  Formål

  Formålet med netværket er desuden at være en ramme for drøftelser af kulturens værdi og effekt, og hvordan vi italesætter og dokumenterer dette, ligesom netværket skal have fokus på aktuelle kulturpolitiske dagsordener.

  Som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på kulturområdet, høre spændende oplæg og møde andre kulturchefer fra kommunerne.

  Det er tanken, at netværket beskæftiger sig med emner, der udpeges af deltagerne selv, og at deltagerne spiller en aktiv rolle på netværkets møder, hvor der udover netværksdeltagerne også vil være en ekstern oplægsholder, der spiller ind i det pågældende emne.

  Målgruppe

  Netværkets målgruppe er kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau.  

  Tilmeld netværk

   

  Er du konsulent, og arbejder du eller ønsker din kommune at igangsætte et aktivt strategisk arbejde med kunst i det offentlige rum? Så er "Kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum" netværket for dig

  Flere og flere kommuner indarbejder kunst på mange forskellige niveauer – i offentlige bygninger, på gavle, i kunstneriske inddragelsesprocesser og byudvikling. I KL og Billedkunstnernes Forbund arbejder vi på at understøtte dette vigtige arbejde.

  For at sikre den fortsatte udvikling af feltet etableres derfor et kommunalt netværk for kunst i kommunerne med særligt fokus på kunst i offentlige rum. Det kommunale netværk skal bistå kommunernes arbejde med kunst i det offentlige rum via erfaringsdeling, viden, inspiration og værdisættelse.

  Formålet med netværket er at give kommunale aktører et fortroligt rum til refleksion, der kan højne kvaliteten og smidigheden i gennemførelsen af kunstprojekter, strategier og planer på alle niveauer fra f.eks. innovativ byudvikling til midlertidige kunstneriske projekter og permanente værker i offentlige rum i de danske kommuner.

  Netværket vil desuden præsentere medlemmerne for spændende eksterne oplæg, workshops og frivillige studieture, der kan tjene til inspiration for arbejdet i den enkelte kommune. 

  Netværket faciliteres af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Kommunernes Landsforening (KL).

  Tilmeld netværk

   

  Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der arbejder strategisk med idræts- og fritidsfaciliteter.

  Bæredygtige og nytænkende idræts- og fritidsfaciliterer

  Kommunernes idræts- og fritidsfaciliteter er en central del af kommunernes indsats på kultur- og fritidsområdet. Kommunerne stiller faciliteter til rådighed for det lokale foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteterne udgør rammerne for mange af kommunernes kultur- og fritidstilbud til borgerne. Faciliteterne medvirker således til at sikre et attraktivt fritidsliv for borgere og foreninger.

  Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk skal understøtte en strategisk baseret bæredygtig udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunerne. Det gælder både økonomisk, klimamæssig og social bæredygtighed. Medlemmerne af netværket skal kunne hente inspiration og viden på netværksmøderne, som kan bruges i deres strategiske arbejde med at sikre tidssvarende og nytænkende idræts- og fritidsfaciliteter.

  Hvem er netværket for?

  Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder strategisk med udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteter. Det omfatter eksempelvis kommunale idrætschefer, ledere af idrætsanlæg og centralt placerede strategiske medarbejdere på idrætsområdet, byplanlægning og ejendomsservice.

  Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner. KL faciliterer netværket, men det er op til de deltagende kommuner at tage ejerskab for netværket, og byde ind med værtskab og indhold på netværksmøderne.

  Personer fra statslige myndigheder, private virksomheder og organisationer kan ikke blive medlemmer, men kan inviteres til de enkelte netværksmøde som oplægsholdere eller eksperter.

  Netværket mødes 3 gange årligt og varer hele dagen, vekslende mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshop-baserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

  Det praktiske

  Det koster 7.000 kr. ekskl. moms at være med i netværket pr. år. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder i året. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder. Tilmelding til netværket opretholdes over årene indtil deltagerne aktivt har meldt sig ud af netværket.

  Sker tilmelding efter afholdelse af første møde, er prisen 5.200 kr. for de to resterende møder. Deltager man kun i det tredje møde, er prisen 3.300 kr. 

  Netværkets mødedatoer:

  Prisen er 1.500 kr. pr. person.

  Tilmeld netværk

   

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023