Gå til hovedindhold
Klima
Udspil
Vand og natur

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

KL støtter visionerne om en udledningsfri fremtid. Både borgere og kommuner er dog allerede nu direkte påvirket af klimaforandringer. Når vandet vælter ind eller kommer fra oven, forandrer det vores land og levevis og medfører store økonomiske og menneskelige tab. Kommunerne bidrager allerede til en lang række klimatilpasningsprojekter, men der er behov for meget mere.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

  Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige rammer for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

  Der er brug for:

  1. Et sammenhængende regelgrundlag uanset hvor vandet kommer fra
  2. En vifte af finansieringsmuligheder, der både retter sig mod de mindre lokale projekter og de store projekter af national interesse
  3. Klar kommunikation om ret og pligt for borgere og myndigheder samt en effektiv klagebehandling.

  Vi kender mange af de tekniske muligheder og løsninger. Men der er tale om en kompleks lovgivning, hvor hver lov er tilpasset sit virkefelt i forhold til, hvor vandet kommer fra. Der er dog brug for lovgivning for indsatsen mod stigende grundvand, der giver problemer for borgerne og infrastrukturen. Lovgivningen skal hænge sammen, så vandet bliver håndteret efter mere klare og brugbare principper og fordelingsmodeller.

  Staten bør oprette og sikre finansiering til en klimatilpasnings- og kystsikringsfond. Kommunernes investeringer bør fritages fra anlægsloftet. Vandselskaberne skal have lov for at bidrage fuldt ud, når det giver mening i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver. Manglende finansiering af klimatilpasning er den primære årsag til at private fælles klimaprojekter ikke gennemføres. Derfor skal der ses på muligheder for at bistå borgerne i organisering, fordeling samt information om ret og pligt.  

  Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

  KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

  Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige ramme for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

  Klimatilpasning for fremtiden

  Én af konsekvenserne af klimaforandringerne er øget nedbør. Den nyeste forskning viser, at det kun bliver værre fremover. Vandmasserne giver store problemer lokalt – for borgere, virksomheder og den samfundsmæssige infrastruktur. Der er behov for, at vi får bedre rammer for klimatilpasning hurtigst muligt.

  Læs om KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan – udfordringer og løsninger: Klimatilpasning er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning, spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning. Og det er med udgangspunkt i denne erfaring, at KL har identificeret udfordringer og foreslår konkrete løsninger til den kommende nationale klimatilpasningsplan.

  KL efterspørger primært mere sammenhængende regulering og bedre finansieringsmuligheder:

  • Der mangler sammenhæng mellem forskellig lovgivning.
  • Der er brug for ny regulering i forhold til stigende grundvand.
  • Rammerne for det tværkommunale samarbejde bør styrkes.
  • Lang sagsbehandlingstid hos klagenævn forsinker indsatsen.
  • Modeller for partsfordeling skal være mere klare og brugbare.
  • Kommunernes anlægsloft hæmmer klimatilpasning.
  • Der bør etableres en national fond til klimatilpasning og kystsikring.
  • Mulighed for lånefinansiering af klimatilpasning er utilstrækkelig.
  • Grundejere, der må opgive deres ejendom på grund af oversvømmelse, skal have bedre hjælp.

  Kls input til den nationale klimatilpasningsplan

  KL peger i sit politiske udspil om klimatilpasning på behov for oplysning på nationalt plan om borgernes pligter og rettigheder

  Så skete det igen. Marker, haver, kældre, veje og bygninger blev udsat for store uvelkomne vandmængder. Til stor frustration for de mange berørte borgere og myndigheder, der blev kontaktet og sat på opgaven med at forsøge at afværge de værste skader. Det understreger endnu engang det akutte behov for klimatilpasning, så vi kan forebygge personlige og samfundsmæssige tab.  

  KL peger i sit politiske udspil fra 7. januar ”Vand fra alle sider” på, at der er brug for

  • Et sammenhængende regelgrundlag, uanset hvor vandet kommer fra
  • En vifte af finansieringsmuligheder, der både retter sig mod de mindre lokale projekter og de store projekter af national interesse
  • Klar kommunikation om ret og pligt for borgere og myndigheder samt en effektiv klagebehandling.

  Den aktuelle situation underbygger KL’s tidligere rundspørge blandt de kommunale tekniske chefer, der oplever, at borgerne ikke er klar over, at det er lodsejernes eget ansvar at forebygge mod vandmasserne. KL peger i udspillet på, at der er behov for en borgerrettet national oplysningsindsats, som kan bidrage til, at flere projekter kan komme bedre fra start til slut. KL stiller sig naturligvis til rådighed for samarbejde om et sådan statsligt informationsinitiativ.

  Læs nyhed på dr.dk om netop dette problem.

  Det er meget svært for borgerne at samles om fælles projekter, som ofte falder på økonomien. Første skridt er, at de berørte anerkender deres ansvar. Det er en forudsætning for de nødvendige projekter, der initieres og betales af flere grundejere i fællesskab.

  Udspillet indeholder en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne – både de nuværende og de kommende.

  Læs udspillet "Klimatilpasning for fremtiden vand fra alle sider".