Gå til hovedindhold
Aftaler
Lovgivning
Arbejdsmarked

Ferieregler

På denne side finder du al relevant information om, hvordan kommunerne skal håndtere feriereglerne

Indhold

  Vejledningen forklarer de nye ferieaftaler og gennemgår alle bestemmelserne.

  De nye ferieaftaler er optrykt bagerst i vejledningen, hvor der ligeledes er skabeloner til aftale om at afholde ferie på forskud, samt aftale om overførsel af ferie.

  For at sikre en smidig overgang til det nye feriesystem, er der ved lov vedtaget en overgangsordning for ferielovens fem ugers ferie.

  Se vejledningen ovenfor.

  På følgende hjemmesider kan du finde yderligere information om overgangsordningen:

  Virk.dk

  LD Fonde

  Har du spørgsmål om implementeringen af de nye regler, kan du med fordel orientere dig i materialet på feriesiden. For opfølgende spørgsmål bedes du skrive til ferie@kl.dk

  Feriemidler til ny fond

  Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder svarende til ferieloven (dvs. ekskl. 6. ferieuge m.m.), der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, "indefryses" og som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når denne når folkepensionsalderen.

  Uden en overgangsordning ville den ansatte i første år af det nye feriesystem kunne afholde 10 ugers ferie; dvs. 5 ugers ferie optjent efter de gældende regler og 5 ugers ferie optjent efter de nye regler om samtidighed.

  Overgangsordningen håndterer dette problem på den måde, at den ansatte, som normalt vil kunne afholde 5 ugers ferie i det første år af det nye feriesystem, samtidig bevarer retten til den ferie, de har optjent efter de gældende regler.

  Der oprettes en ny fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler), som får til opgave at administrere de tilgodehavende ("indefrosne") feriemidler.

  Bemærk at KL og Forhandlingsfællesskabet udover den lovfastsatte overgangsordning yderligere har aftalt regler for håndtering af feriebetaling i overgangsperioden. Du kan læse mere om dette under afsnittet kaldet Håndtering af feriebetaling i overgangsordningen.

  Miniferieåret

  Ved overgangen til det nye feriesystem pr. 1. september 2020 opstår der et såkaldt 'miniferieår'. Det vil sige, at såvel perioden for optjening og perioden for afholdelse af ferie er forkortet.

  Optjeningsperioden forkortes, fordi indefrysningen af feriemidler indledes 1. september 2019. Det betyder, at optjeningsperioden løber fra 1. januar til 31. august.

  Ferieåret forkortes, fordi det nye feriesystem træder i kraft 1. september 2020. Det betyder, at ferieåret løber fra 1. maj til 31. august.

  I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener de ansatte således 16,64 feriedage, der kan afholdes i perioden 1. maj til 30. august 2020, samt varsles til afholdelse i september 2020.

  Det betyder, at der kun kan varsles i alt 16,64 feriedage i sommeren 2020.

  KL har modtaget vedhæftede skrivelse fra STAR.

  ”I forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjente lønmodtageren op til 16,64 feriedage i perioden 1. januar - 31. august 2019. Feriedagene skulle bruges i perioden 1. maj til 31. august 2020. Hvis der var dage, der ikke blev brugt, blev dagene automatisk videreført til den nye ferieafholdelsesperiode, der går fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

  De 16,64 dage, der er optjent til afholdelse i det forkortede ferieår sommeren 2020, har en særlig status, og kan ikke udbetales i det løbende ansættelsesforhold.

  Det betyder, at den videreførte ferie skal afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021. Holdes ferien ikke, bortfalder retten til både ferien og feriepengene som udgangspunkt.”

  Udbetaling og overførsel af ferie fra det korte ferieår.pdf

  Særligt for rengøringsassistenter på skolebrøk

  Overgangsordningen til den nye ferielov betyder som nævnt, at der til brug for sommeren 2020 kun er optjent 16,64 feriedage i de første 8 måneder af 2019.

  For skolerengøringsassistenter, som fx er ansat til at arbejde i 40 uger/200 dage efter den særlige lønbrøk i overenskomsten betyder det, at der i sommeren 2020 skal  planlægges med 16 feriedage og  4 arbejdsfri dage, hvor der normalt er planlagt 20  feriedage.

  KL anbefaler, at man så vidt muligt undlader at kalde skolerengøringsassistenter på arbejde på de 4 arbejdsfri dage, der ligger placeret i forlængelse af de 16 dages ferie der holdes i skolernes sommerferie sommeren 2020.

  Ferie i sommeren 2020 for skolerengøringsassistenter m.fl.pdf

  Håndtering af feriebetaling i overgangsordningen

  Forhandlingsfællesskabet og KL har i forbindelse med de nye ferieaftaler indgået et protokollat vedrørende feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie:

  Protokollatet etablerer overgangsbestemmelser for håndtering af feriebetaling i overgangsperioden for:

  • Ansatte, der får feriegodtgørelse under ansættelsen
  • Ansatte, der fratræder som følge af vinterhjemsendelse

  Protokollatet indeholder endvidere et bilag, der skitserer retsstillingen for al feriebetaling i overgangsperioden.

  Vejledning om protokollatet vil indgå i vejledningen om overgangsordningen.

  Du kan se protokollatet nedenfor. 

  O.18 Protokollat om feriebetaling i overgang.pdf

  Indefrysning af feriepenge i forbindelse med barsel

  Flere kommune har spurgt, hvordan beregningen af indefrysning under barsel for så vidt angår den periode, hvor der kun indbetales pension.

  KL har spurgt Beskæftigelsesministeriet, og har nu modtaget følgende uddybning:

  Det fremgår af ordlyden i § 2, stk. 3 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (LFM-loven), at beregningen af feriebetalingen foretages på baggrund af lønmodtagerens sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor fuld løn er udbetalt. Samtidig fremgår det af lovbemærkningerne, at de 4 uger kan ligge både før og efter orloven, afhængig af hvordan orloven placerer sig i overgangsåret.

  Der skal derfor tages udgangspunkt i den sidst udbetalte sædvanlige løn i indefrysningsperioden, uanset om den ligger før eller efter orloven. Denne metode skal også anvendes, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet delvist.

  Hvis der ikke er mulighed for at benytte 4 sædvanlige uger, kan der på anden måde fastsættes fiktiv løn, hvor beregningen beror på ansættelseskontrakt, forventning til lønnen m.v. Dette kan fx være tilfældet, hvis lønmodtageren lige er ansat, hvis ansættelsesvilkår ændres lige før eller under afholdelsen barsel, eller hvis lønnen reguleres i barselsperioden.

  Det fremgår af § 2, stk. 3 i LFM-loven, at bestemmelsen gælder for en lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid. Månedslønnen skal derfor omregnes til 4 uger. Det er en forudsætning for § 2, stk. 3 i LFM-loven, at månedslønnen omregnes til ugeløn. En månedsløn skal således ganges med 12 (måneder), og derefter divideres med 52 (uger).

  Eksempel:

  • Månedsløn: 30.000 kr.
  • 4 ugers løn: 30.000 kr. * 12 / 52 * 4 = 27.692,31 kr.

  Information og vejledning om de historiske regler kan findes i KL's vejledning om ferie for ansatte i kommunerne fra 2014 (se link nedenfor).

  Dokumenter

  Pr. 1. september 2020 gælder to nye ferieaftaler, der tilsammen vil udgøre det samlede regelgrundlag for ferie på det kommunale område:

  • Aftale om ferie (05.12): Aftalen regulerer alene lovens minimumsregler (5 ugers ferie, 1 pct. af den særlige feriegodtgørelse (ferietillæg) m.m.). Aftalen implementerer den nye ferielov med samtidighedsferie. De eksisterende særordninger for det kommunale område bevares i hovedtræk, fx at ferie optjenes og afvikles i timer.
  • Aftale om 6. ferieuge m.m. (05.11): Aftalen regulerer de ferierettigheder, der på det kommunale område er aftalt ud over ferielovens niveau (6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse udover lovens 1 pct.  m.m.).
   Aftalen viderefører alle bestemmelser i den gældende ferieaftale, som regulerer disse rettigheder.

  Den gældende ferieaftale af 20. februar 2017 gælder frem til de nye ferieaftaler træder i kraft, dvs. til og med den 31. august 2019.

  Elevers ret til ferie i overgangsperioden

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet et notat om elevers ret til ferie i overgangsperioden, frem mod at de nye regler træder i kraft 1. september 2020. 

  STAR's notat vedrører de 5 ugers ferie efter ferieloven. STAR vurderer, at elever som er omfattet af ferielovens særlige feriebestemmelser, kun kan have ret til 16,64 feriedage i miniferieåret, i lighed med alle andre på arbejdsmarkedet.

  På det kommunale arbejdsmarked er ferierettigheder for elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser omfattet af § 42 i nugældende ferieaftale. I dag har elever ret til 6 ugers betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis de påbegynder ansættelsesforholdet inden 1. juli.

  I 2020 er ferieåret kortere på grund af overgangsordningen til de nye ferieregler, og elever, der påbegynder ansættelsesforholdet inden 1. juli 2020, ville efter reglerne i dag have ret til 5 ugers ferie + 6 . ferieuge i miniferieåret, og derefter påbegynde optjening af ferie efter de nye regler om samtidighedsferie pr. 1 september 2020.

  Da overgangsordningen imidlertid også gælder for denne gruppe, betyder STAR's vurdering, at også elever i kommuner i lighed med andre på arbejdsmarkedet har ret til 16,64 feriedage i miniferieåret for så vidt angår de elever, der tiltræder inden 1. juli 2020.

  6. ferieuge er ikke omfattet af de nye regler, og gælder uforandret også i overgangsperioden.

  KL er i samarbejde med Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet i færd med at udarbejde en vejledning, der gælder de nye ferieaftaler pr. 1. september 2020, og i denne vejledning vil de nye elevregler blive beskrevet. Vejledningen forventes at færdig i slutningen af 2019.

  Spørgsmål kan rettes til ferie@kl.dk.

  Nedenfor kan du læse om, hvordan de nye ferieregler påvirker lærerområdet.

  Ferieloven har en række økonomiske konsekvenser for kommunerne, og KL er i løbende dialog med Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og LD Fonde om implementeringen af loven, da dette har betydning for de økonomiske konsekvenser, der følger af lovændringen.

  KL har udarbejdet en vejledning om den nye ferielov, der dels beskriver en række faktiske forhold omkring loven, overgangen og de nye processer, der bliver skabt, og dels beskriver en række af de økonomiske problemstillinger, man som kommune vil skulle forholde sig til.

  Vejledningen giver ikke en udtømmende beskrivelse af alle de økonomiske hjørner omkring den nye ferielov, men kan forhåbentlig være anvendelig som en slags samling af forskellige opmærksomhedspunkter samt afklaring af visse forhold. Vejledningen findes her på siden.

  Administrationsbidrag til fonden

  Kommunerne skal være opmærksomme på, at de i medfør af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler skal indbetale et administrationsbidrag til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

  Bidraget for fonden gælder alle virksomheder, der har indberettet ATP-bidrag. Første opkrævning er for 1. kvartal 2019 (dvs. de ATP-bidrag der er modtaget i perioden 2. marts til 1. juni) og skal betales i juli 2019. Bidraget er fastsat til 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder for 2019, dvs. 7 kr. pr. kvartal.

  Se også vejledningen på Retsinformation

  Materiale fra temadage om ferielov og økonomi

  Desuden har KL afholdt to temadage om de økonomiske perspektiver i forhold til den nye ferielov. Præsentation fra temadagene kan findes her på siden. Det samme kan nogle regneeksempler på decentrale enheders påvirkning af ændringerne i ferieloven, som blev brugt på temadagene, og derfor også indgår i præsentationen.

  Hold desuden løbende øje med KL’s budgetvejledningsskrivelser, da forhold omkring økonomien i den nye ferielov, der endnu ikke er afklaret, vil blive beskrevet i disse, i takt med at de afklares.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende økonomiske problemstillinger relateret til ferieloven.

  Sidst opdateret: 1. juli 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Amalie Wendel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3668

  E-mail: amwe@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nicolas No Richter

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3277

  E-mail: ninr@kl.dk