Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Delprogram 6 / Kommunernes digitale fundamenter

Delprogram 6 handler om kommunernes digitale fundamenter. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Store kommunale og nationale it-løsninger er kritisk infrastruktur på linje med veje, broer og jernbaner. Det er løsninger, som er grundlaget for, at Danmark fungerer. Det ser vi med al tydelighed i denne tid med coronakrise, hvor borgerne fortsat kan ansøge og modtage ydelser via selvbetjeningsløsninger, og medarbejdere kan fortsætte deres arbejde via virtuelle værktøjer.

  Som for alle andre fælles fundamenter i Danmark skal den offentlige sektor sikre, at de grundlæggende struk­turer og fælles spilleregler er til stede, når det gælder it. Kommunerne har opbygget en tradition for at samarbejde om etablering og videreudvikling af et digitalt fundament. Fundamentet inde­bærer, at der er udviklet fælles krav, der skal anvendes ved udvikling og indkøb af digitale løsnin­ger ved brug af rammearkitekturen, dedikeret fokus på datastandardisering og grundlæggende forhold som f.eks. informationssikkerhed.

  Formålet med programmet er at videre­udvikle de fælles digitale fundamenter, så kommunerne kan arbejde i samme retning og få konkrete værktøjer til at forbedre og effektivisere velfær­den ved hjælp af digitale løsninger og data. Programmet skal blandt andet understøtte, at kommunerne har de nødvendige betingelser for at indkøbe og anskaffe sammenhængende digitale løs­ninger.

  I delprogram 6 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

  Styregruppemedlemmer

  • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
  • Peter Karm, Haderslev Kommune
  • Erik Jespersen, Odense Kommune
  • Eddie Dydensborg, Aarhus Kommune
  • Lars Rich, Helsingør Kommune
  • Henrik Brix, Favrskov Kommune
  • Kristina Skovdal, Københavns Kommune
  • Lars Vraa, KOMBIT
  • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
  • Pia Færch, KL
  • Ghita Thiesen, KL
  • Nanna Skovsgaard, KL
  Spor 2023
  Arkitektur 4,5
  Sikkerhed 3,8
  I alt 8,3

  6.7 - Kommunalt værn mod cyberkriminalitet

  Der er en væsentlig stigning i cybertrusler mod offentlige myndigheder, hvilket KL’s analyser i kommunerne 2018-2022 klart viser. Dette er også i tråd med Center for Cybersikkerheds analyser. KL indgår i drøftelser om etablering af fælles overvågnings- og analysefunktioner på tværs stat, regioner og kommuner. Det sker i forlængelse af regeringens strategi for cybersikkerhed, og strategi for Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som KL, Danske Regioner og Staten aftalte i januar 2019.

  I 2022 gennemførte PwC en analyse for KL med 26 referencekommuner. Projektet arbejder i 2023 videre med at undersøge mulighederne for at etablere et fælleskommunalt samarbejde om cyber- og informationssikkerhed, baseret på analysen fra PwC.

  Projektet skal sikre at kommunerne er klar til at indgå i samarbejdet mod cyberkriminalitet. Det indebærer bl.a. at synliggøre behov og konsekvenser for kommunerne ift. tilslutning til det fællesoffentlige analysecenter for cybersikkerhed. Du kan læse mere om projektets formål i filen nedenfor.

  6.7 - Projektbeskrivelse ’Kommunalt og nationalt værn mod cyberkriminalitet’.pdf

  6.9 - Cybersikkerhed - NIS2

  Cybertruslen er i dag en af de mest alvorlige trusler mod Danmark. I EU er der et stort fokus på at højne cybersikkerheden bl.a. ved revision af direktiv om sikkerhed i net- og informationssystemer i samfundskritiske sektorer. Det stiller også krav til, at Danmark øger ambitionsniveauet, herunder hvad angår risikostyret ledelsesforankring, implementering af sikkerhedsforanstaltninger og it-beredskab. KL forventer, at kommunerne kan blive omfattet af det nye direktiv fra EU (NIS2), idet områderne udvides og kravene skærpes for de samfundskritiske sektorer bl.a. sundhedssektoren, vandforsyning, spildevand og affaldshåndtering. Projektets formål er:

  • at projektet sikrer videndeling kommunerne imellem ift. valg af foranstaltninger og implementering i egen organisation
  • at der i et fælleskommunalt samarbejde skabes et samlet overblik over de økonomiske, teknologiske og kompetencemæssige konsekvenser for kommunerne ift. implementering af NIS2-direktivet

  OBS. Projektet er endnu ikke startet. Afventer at direktivet udmøntes i dansk lovgivning.

  6.12 - Vidensdeling og analyser af status på Cyber- og informationssikkerhed i kommunerne

  Der er stor interesse for og fokus på offentlige myndigheders evner til at tage godt og sikkert vare på borgernes data. Der er som følge heraf stort fokus på, om kommunerne kan leve op til dette og sikre undgåelse af sikkerhedsbrister, når kommunen er udsat for hacking mv.

  Formålet med projektet er at understøtte kommunernes arbejde med at sikre tilstrækkelig fokus og niveau i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed samt at understøtte vidensdeling og kompetenceopbygning på tværs af kommunerne.

   

   

  6.1 - Arkitekturfagligt beredskab og vedligeholdelse af den fælleskommunale rammearkitektur

  Som en del af Kontor for It-arkitektur og Standarder er der ansat seks it-arkitekter, som varetager en række opgaver i forbindelse med digitalisering og it-arkitektur. Opgaverne løses i samarbejde med kommuner, KL’s fagkontorer, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen og andre relevante tvær- og fællesoffentlige samarbejdspartnere.

  En vigtig del af opgaverne er at videreudvikle og vedligeholde den fælleskommunale rammearkitektur, så den fortsat er et effektivt redskab til at optimere digitalisering og udvikling af it-løsninger hos kommunerne. En anden vigtig del er, at bidrage med arkitekturfaglig assistance til at løse konkrete, aktuelle, fælleskommunale udfordringer og at deltage aktivt i udviklingen af den fællesoffentlige digitale arkitektur både konceptuelt og i konkrete projekter. Du kan læse projektbeskrivelsen og mere om projektets formål i filen nedenfor.

  6.1 - Projektbeskrivelse - Arkitekturberedskab og vedligeholdelse af fælleskommunale rammearkitektur.pdf

  6.8 – Værktøjer, drejebøger og metoder til understøttelse af kommunernes arkitekturstyring og it-anskaffelser

  Kommunerne efterspørger praksisnære drejebøger og tilhørende værktøjer til arkitekturstyring og it-anskaffelser Drejebøgerne skal understøtte den kommunale opgaveløsning og anvise god praksis for arkitekturstyring og den gode kommunale it-anskaffelse.

  Projektet tager udgangspunkt i det eksisterende indhold i den fælleskommunale rammearkitektur og relevante dele af den fællesoffentlige digitale arkitektur og har til formål at udvikle og afprøve konkrete drejebøger, metoder og værktøjer, i samarbejde med kommunerne og KOMBIT.

  Læs mere om projektets idé, gevinster mm. i projektbeskrivelsen nedenfor.

  6.8 - Projektbeskrivelse - Værktøjer, drejebøger og metoder til understøttelse af kommunernes arkitekturstyring og it-anskaffelser.pdf

  6.10 - Et klart fundament for datadeling

  En forudsætning for, at kommunerne kan høste den fulde, og langsigtede gevinst ved infrastrukturløsningerne, er en succesfuld tilslutning af kommunernes systemer. Således at det fremover bliver lettere, billigere og hurtigere at etablere løsninger, der har behov for data fra flere/mange systemer, herunder fx Borgerblikket, Helhedsorienteret Indsats og lign.
  Formålet med projektet er at skabe et klart fundament for datadeling mellem de kommunale løsninger og den fælleskommunale infrastruktur gennem bedre styring af datastandarder, så gevinsterne herved kan høstes, og kommunerne kan opnå størst mulig kapitalisering af deres investering.

  Projektbeskrivelse 6.10 Et klart fundament for datadeling.pdf

  Sidst opdateret: 13. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Laudrup

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3644

  E-mail: lila@kl.dk