Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Børn og unge

Musik- og kulturskoler

Alle kommuner tilbyder børn og unge musikundervisning på musikskolerne, og ca. halvdelen af musikskolerne er organiseret som musik- og kulturskoler med undervisning i andre kulturfag.

Indhold

  Hver kommune er forpligtet til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolerne skal tilbyde musikundervisning til børn og unge op til 25 år, og de kan derudover tilbyde undervisning til voksne over 25 år.

  Udover undervisning i musik er musikskolerne en del af det kommunale kulturlandskab og bidrager med en række aktiviteter som fx er rettet mod dagtilbud, folkeskoler, lokale begivenheder og events mv.

  I folkeskoleloven beskrives det direkte, at folkeskolerne indgår i samarbejder og partnerskaber med musik- og kulturskoler, og at dette bidrager til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

  Samarbejdet kan omfatte folkeskolens musikundervisning eller musikskolen kan understøtte folkeskolens undervisning i andre fag. Det kan være korte eller længere forløb.

  På samme vis beskrives det i den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud, læringsmiljøerne bl.a. omfatter det lokale kulturliv, hvilket også omfatter musikskolerne.

  Cirka halvdelen af landets musikskoler er organiseret som kulturskoler, og udbyder derfor også undervisning i andre kulturfag som fx scenekunst, billedkunst, animation eller andet.

  Staten yder tilskud til musikskolerne i form af delvis refusion på op til 25 pct. af musikskolernes udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter. Refusionsprocenten har den seneste årrække ligget på ca. 13 pct. De resterende udgifter til musikskoledrift dækkes af kommunale bidrag og deltagerbetaling.

  Staten yder ikke refusion vedr. undervisning af voksne over 25 år, til kulturskolernes undervisning i andre kulturfag end musik, eller til udgifter til musikskolernes yderligere aktiviteter, som fx samarbejdet med folkeskolen og lign.

  Den enkelte musikskole er underlagt tilsyn fra den kommune, som er offentlig hovedtilskudsyder til den pågældende musikskole. Kommunen skal som led i sit tilsyn sikre, at lærere og ledelse har de nødvendige musikalske og pædagogiske kvalifikationer. Til staten videreformidler musikskolerne data vedrørende elevtal på elevbetalt undervisning samt regnskab til brug for beregning af den statslige refusion.

  Lovgrundlaget for musikskolerne fremgår af:

  Bekendtgørelse af lov om musik (retsinformation.dk)

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk