Gå til hovedindhold
Integration

Sikkerhedsstillelse

Ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle skal den herboende som hovedregel stille en økonomisk sikkerhed overfor kommunen.

Et par holder i hånd

Indhold

  Ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle skal den herboende som hovedregel stille en økonomisk sikkerhed overfor kommunen.

  Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

  Sikkerhedsstillelsen er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til ydelser til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det er alene ydelser efter én af disse to love, som skal tilbagebetales via sikkerhedsstillelsen.

  Den økonomiske sikkerhed kan stilles enten i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto i et pengeinstitut, som kommunen gennem en pantsætningserklæring får pant i.

  Den økonomiske sikkerhed er i udlændingeloven fastsat til 100.000 kr. (2018-niveau) for ansøgninger om familiesammenføring indgivet efter 1. juli 2018. For ansøgninger om familiesammenføring indgivet før den 1. juli 2018 er sikkerhedsstillelsens beløb 55.375,27 kr. (2018-niveau). Beløbet reguleres årligt efter satsreguleringsprocenten.

  Kommunens opgaver ved sikkerhedsstillelse

  Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med sikkerhedsstillelser. Opgaverne vedrører:

  • Vejledning, administration og godkendelse af sikkerhedsstillelser.
  • Nedsættelse af sikkerhedsstillelser ad tre omgange ved beståede danskprøver
  • Transport af sikkerhedsstillelser hvis en udlænding flytter til en anden kommune
  • Forlængelse af sikkerhedsstillelser, der ikke er stillet for en samlet periode på 10 år
  • Ophør af sikkerhedsstillelser
  • Inddrivelse af udbetalte ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden ophør

  Digital kommunikation om sikkerhedsstillelser

  Tidligere var der krav om, at pengeinstituttet skulle sende den originale sikkerhedsstillelse til kommunen, som skulle opbevare den originale sikkerhedsstillelse indtil denne blev bragt til ophør.

  Siden 2018 har det været muligt at kommunikere digitalt mellem hhv. pengeinstitut og herboende ægtefælle samt pengeinstitut og kommunen.

  Når pengeinstituttet har oprettet sikkerhedsstillelsen kan pengeinstituttet sende sikkerhedsstillelsen til den herboende ægtefælle via e-Boks. Den herboende ægtefælle kan ’godkende’ sikkerhedsstillelsen med sin NemID.

  Pengeinstituttet kan dernæst sende sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet til kommunen via sikker e-mail eller digital post. Der er således heller ikke længere krav om, at kommunen skal opbevare den originale sikkerhedsstillelse.

  Kommunikationen mellem kommunalbestyrelsen og Udlændingestyrelsen foregår også digitalt.

  Blanketter til sagsbehandlingen

  Artiklerne under emnet ”Sikkerhedsstillelse” beskriver i oversigtsform en række opgaver, som indgår i kommunernes arbejde med sikkerhedsstillelse.

  Der er til hver delopgave udarbejdet tekster til blanketter, som den enkelte kommune kan vælge at anvende i sagsbehandlingen. Disse findes via linket nederst på siden.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, skal fraflytningskommunen give tilflytningskommunen transport i rettighederne til inddrivelse i sikkerhedsstillelsen.

  Sikkerhedsstillelse i tilfælde af flytning

  Den originale pantsætningserklæring eller anfordringsgaranti samt det originale oplysningsskema skal sendes til tilflytningskommunen.

  Sikkerhedsstillerens pengeinstitut skal underrettes om, at sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet er sendt til tilflytningskommunen.

  Sikkerhedsstilleren skal orienteres om, at sikkerhedsstillelsen er transporteret til den kommune, som udlændingen er flyttet til.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  En sikkerhedsstiller har mulighed for at flytte sikkerhedsstillelsen fra et pengeinstitut til et andet.

  Hvis sikkerhedsstillelsen flyttes til et nyt pengeinstitut

  Ved flytning fra et pengeinstitut til et andet kan sikkerhedsstillelsen også ændres fra en anfordringsgaranti til en pantsætningserklæring eller omvendt.

  Kommunen skal give samtykke til, at sikkerhedsstilleren opsiger sikkerhedsstillelsen og stiller tilsvarende økonomisk sikkerhed i et andet pengeinstitut.

  Kommunen skal således godkende, at den nye sikkerhedsstillelse opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herunder at:

  • Tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør
  • Udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til den oprindelige sikkerhedsstillelses oprindelige udløbstidspunkt
  • Den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i bekendtgørelsen

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden. Dog kan den opsiges, hvis den erstattes af en ny sikkerhedsstillelse.

  Hvis sikkerhedsstillelsen skal bringes til ophør

  En sikkerhedsstillelse skal gælde i 10 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden. Efter 10 år bringer kommunen efter anmodning fra sikkerhedsstiller og evt. inddrivelse, sikkerhedsstillelsen til ophør. I følgende situationer skal kommunen bringe sikkerhedsstillelsen til ophør, også selvom der ikke er gået 10 år:

  • Udlændingen har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse
  • Udlændingen har fået en ny opholdstilladelse på et andet grundlag
  • Udlændingens opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og udlændingen er udrejst
  • Når udlændingen er død
  • Når sikkerhedsstillelsen er udløbet

  Hvis sikkerhedsstilleren og udlændingen ophæver samlivet eller bliver skilt, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når en af de 5 ovenstående betingelser opfyldt

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser i sikkerhedsstillelsen, og betingelserne for ophør er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives.

  Hvis betingelserne for ophør er opfyldt

  Ydelser udbetalt efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik til en familiesammenført ægtefælle skal inddrives i den økonomiske sikkerhed.

  Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser og betingelserne for ophør af sikkerhedsstillelsen i øvrigt er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives og evt. restbeløb kan udbetales til sikkerhedsstiller.

  Kommunen skal være opmærksom på, at inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. kommunen højst har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13 og § 18.

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  En sikkerhedsstiller har mulighed for at få ændret konverteret sin sikkerhedsstillelse.

  Hvis sikkerhedsstiller vil konvertere sin sikkerhedsstillelse

  Sikkerhedsstillelsen kan konverteres fra:

  • En anfordringsgaranti til en pantsætningserklæring 
  • En pantsætningserklæring til en anfordringsgaranti

  Kommunen skal godkende, at en anfordringsgaranti erstatter en pantsætningserklæring eller omvendt. Kommunen skal således godkende, at den nye sikkerhedsstillelse opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herunder at:

  • Tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør
  • Udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til sikkerhedsstillelsens endelige udløbstidspunkt, dvs. at den skal være gældende i 10 år i alt.
  • Den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i bekendtgørelsen

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Sikkerhedsstillelsen kan efter anmodning fra sikkerhedsstilleren nedsættes ad tre omgange, når udlændingen har bestået de påkrævede danskprøver.

  Hvis udlændingen har bestået påkrævede danskprøver

  Der er i udlændingelovens § 9 fastsat nærmere regler for, hvilke danskprøver udlændingen skal have bestået som betingelse for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen.

  Sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med kr. 20.000, hvis udlændinge består en danskprøve på A1-niveau indenfor en nærmere fastsat frist på 6 måneder fra tidspunktet for meddelelse om opholdstilladelse.

  Sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med yderligere kr. 10.000, hvis udlændingen består en danskprøve på A2-niveau inden for en frist på 9 måneder fra tidspunktet for meddelelse om opholdstilladelse.

  Hvis ansøgning om ægtefællesammenføring er indgivet fra og med 1. juli 2018 er en bestået danskprøve på både A1-niveau og A2-niveau inden for de fastsatte tidsfrister en betingelse for fortsat ophold i Danmark.

  Afsluttende prøve i dansk

  Endelig kan sikkerhedsstillelsen nedsættes med kr. 10.000, når udlændingen har bestået den afsluttende prøve i dansk efter lov om danskuddannelse.

  Sikkerhedsstillelsen skal dog altid udgøre min. kr. 60.000 (2018-niveau).

  Hvis en udlænding allerede inden for fristen for beståelse af danskprøven på A1-niveau består den relevante afsluttende prøve i dansk efter lov om danskuddannelse, vil udlændingen kunne få sikkerhedsstillelsen nedsat fra kr. 100.0000 til 60.000.

  Sikkerhedsstillelser for ansøgninger om familiesammenføring indgivet før den 1. juli 2018 skal være på kr. 50.000. Nedsættelse af disse sikkerhedsstillelser følger samme regler som ovenfor beskrevet, blot med den forskel, at sikkerhedsstillelsen altid skal udgøre min. kr. 10.000.

  Anvend satser fra det år, sikkerheden er stillet 

  Satserne reguleres én gang årligt. Ved nedsættelse af sikkerhedsstillelser skal kommunen anvende de satser og den bekendtgørelse, der var gældende det år, sikkerheden blev stillet. Find de relevante satser ved at søge efter ”Vejledning om regulering pr. 1. januar [årstal] af beløbssatser efter udlændingeloven m.v.”

  Eksempel på nedsættelse af sikkerhedsstillelse fra 2018 (ansøgning om familiesammenføring indgivet før den 1. juli 2018):

  • Sikkerhedsstillelsens beløb: kr. 55.375,27
  • Nedsættelse ved bestået A1 prøve: kr. 22.150,11
  • Nedsættelse ved bestået A2 prøve: kr. 11.075,05
  • Nedsættelse ved bestået afsluttende prøve i dansk: kr. 11.075,05
  • Sikkerhedsstillelsen udgør herefter: kr. 11.075,06

  Eksempel på nedsættelse af sikkerhedsstillelse fra 2024

  • Sikkerhedsstillelsens beløb: kr. 113.823,30
  • Nedsættelse ved bestået A1 prøve: kr. 22.764,66
  • Nedsættelse ved bestået A2 prøve: kr. 11.382,33
  • Nedsættelse ved bestået afsluttende prøve i dansk: kr. 11.382,33
  • Sikkerhedsstillelsen udgør herefter: kr. 68.293,98

  Sikkerhedsstiller skal anmode kommunen om nedsættelse

  Såfremt betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunen anmode sikkerhedsstillerens pengeinstitut om at nedsætte sikkerhedsstillelsen med det givne beløb.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018.

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser, igangsætter kommunen en inddrivelse i den økonomiske sikkerhed.

  Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser

  Som hovedregel har en herboende ægtefælle stillet en økonomisk sikkerhed overfor kommunen, når vedkommende får sin ægtefælle familiesammenført til Danmark.

  Hvis den familiesammenførte ægtefælle får udbetalt ydelser efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, skal ydelserne inddrives i sikkerhedsstillelsen.

  Kommunen skal være opmærksom på følgende:

  • Det er kommunens ydelsescenter, der via opkrævningskontoret inddriver de udbetalte ydelser.
  • Kommunen skal rejse krav om inddrivelse i sikkerhedsstillelsen, inden sikkerhedsstillelsen udløber.
  • Inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. at kommunen højest har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13.

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Sikkerhedsstillelser skal forlænges, hvis de ikke er stillet for en samlet periode på 10 år.

  Hvis sikkerhedsstillelser ikke er stillet for 10 år

  En sikkerhedsstillelse skal gælde i 10 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden. Efter 10 år bringer kommunen efter anmodning fra sikkerhedsstiller og evt. inddrivelse, sikkerhedsstillelsen til ophør.

  Økonomiske sikkerhedsstillelser, der er stillet fra den 1. januar 2011 og frem, og som er gældende i 5 år, skal fornys eller forlænges, hvis den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed ikke udgør 10 år.

  Sikkerhedsstillelser, der allerede er udløbet, kan ikke forlænges. Det er typisk dyrere og mere administrativt tungt at bringe en sikkerhedsstillelse til ophør og stille en ny, end at forlænge den eksisterende sikkerhedsstillelse. Derfor er det hensigtsmæssigt at holde øje med udløb af sikkerhedsstillelser.

  Sikkerhedsstillelsen skal forlænges eller en ny sikkerhed stilles med det beløb, der var gældende på tidspunktet for ansøgning om familiesammenførings indgivelse. 

  Satserne for økonomisk sikkerhedsstillelse er:

  • 2014: 51.714,40 kr.
  • 2015: 52.490,12 kr.
  • 2016: 53.224,98 kr.
  • 2017: 54.289,48 kr.
  • 2018: for ansøgninger indgivet før 1. juli 2018: 55.375,27 kr.
  • 2018: for ansøgninger indgivet fra og med 1. juli 2018: 100.000 kr. 
  • 2019: 102.000 kr. 
  • 2020: 104.040,00 kr.
  • 2021: 106.120,80 kr.
  • 2022: 107.394,25 kr.
  • 2023: 110.293,89 kr.
  • 2024: 113.823,30 kr. 

  Hvis beløbet for sikkerhedsstillelsen er nedsat, skal den nye eller den forlængede sikkerhed stilles for det samme beløb, som den tidligere sikkerhedsstillelse er nedsat til.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Kommunen skal afgive en udtalelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse

  Afgivelse af udtalelse om opfyldelse af krav

  Denne opgave indebærer en gennemgang af oplysningsskema og pantsætningserklæring/anfordringsgaranti. Er der mangler eller fejl i dokumenterne, skal der ved henvendelse til pengeinstitut og/eller sikkerhedsstilleren ske rettelse heraf.

  Skal der ske rettelser, kan der ved henvendelse til pengeinstitut/sikkerhedsstiller med anmodning om rettelser anvendes et krydsbrev.

  Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

  Regelgrundlag

  Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018 § 7 

  Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

  Sidst opdateret: 12. februar 2024

  Blanketter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Sara Glahder Lindberg

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3149

  E-mail: sgl@kl.dk