Gå til hovedindhold
Klima
Udspil

KL's udspil: Kommunernes CO2-reduktion

KL's klimaudspil om CO2-reduktion er kommunernes fælles bud på, hvad der skal til for at skabe bedre rammer for den lokale klimaindsats. Der skal fart på klimaindsatsen og kommunerne har allerede taget det lokale klimalederskab på sig. Udspillet indeholder 48 konkrete anbefalinger til reduktion af CO2-udslippet, hvis kommunerne udstyres med de rette rammer og ressourcer.

Indhold

  Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne tager allerede et stort ansvar lokalt. I årevis har kommunerne arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Det har givet værdifulde erfaringer med at finde lokale løsninger på de globale klimaudfordringer.

  Men der er i dag statslige regler og bindinger, som spænder ben for den kommunale klimaindsats, ligesom der er brug for helt nye virkemidler, hvis den vedvarende energi skal udbygges og vi skal skabe en udledningsfri fremtid.

  Derfor mener KL blandt andet i udspillet:

  • At strategisk energiplanlægning bør udbredes til alle kommuner
  • At nye klimalandskaber og jordfordeling kan skabe sammenhæng og synergi
  • At alle kommuner skal måle CO2-udledning på samme måde

  Download og læs udspillet her

  Den 8. januar 2020 bragte Danske Kommuner en artikel med Jacob Bjerregaard, formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, der uddyber behovet for KL's udspil og CO2-reduktion.

  Ligeledes kommenterer Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, på KL's udspil til TV2 Midtvest den 8. januar 2020, hvor hun byder initiativerne velkommen. 

  Teknik og Miljø-bladet bragte den 18. februar 2020 blandt andet en artikel af chefkonsulent Berit Mathiesen, hvori hun forklarer, hvordan KL's udspil om CO2-reduktion er et paradigmeskifte for landet.

  D. 26. februar bragte Jacob Bjerregaard i samarbejde med Anders Eldrup, formand for Grøn Energi, Bendt Bendtsen, formand for Synergi, og Jesper Frost Rasmussen, formand for Dansk Fjernvarme et debatindlæg om fjernvarme og regulering på området.

  Læs debatindlægget hos Altinget.

  Læs ligeledes Altingets artikel fra den 10. januar 2020 om udspillet.

  De nævnte artikler findes som pdf herunder: 

  Teknik & Miljø Februar 2020 - Berit Mathiesen

  Danske Kommuner Januar 2020 - Jacob Bjerregaard

  Formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg har som indspil til en strategidiskussion i Sønderborg Forsyning sendt nedenstående video, hvor der sættes fokus på de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og de muligheder, der er for at bidrage til bæredygtig udvikling.

  Kommunerne skal sikre økonomisk effektivitet i forsyningssektorerne. Kommunerne arbejder dog ofte med flere bundlinjer, og mange kommuner har derfor eksempelvis formuleret en ejerstrategi, der stiller forventninger ikke blot til økonomi og forsyningssikkerhed, men også til selskabernes arbejde med miljø og klima – eller bæredygtighed.

  Det kan f.eks. være, at der skal være formuleret en miljøpolitik, og at selskabet i relevant omfang skal bidrage til den grønne omstilling og CO2-reduktion.

  48 anbefalinger til at styrke den lokale klimaindsats

  Anbefaling 1:
  At der etableres en uafhængig ekstern fond for multifunktionel jordfordeling.

  Anbefaling 2: 
  At der for landvindmøller etableres flere placeringsmuligheder. Det kræver, at der sker en ny national politisk afvejning af beskyttelseshensyn i forhold til skovplantager, herregårdslandskaber og afstandskrav til boliger langs motorveje.

  Anbefaling 3:
  At kommunerne gives muligheder for at opkøbe arealer (med evt. ekspropriationsmulighed) og planlægge for klima- og energilandskaber, med mulighed for bl.a. frasalg af arealerne til vindmølleopstillere.

  Anbefaling 4:
  At betingelser for at opføre og drive solcelleanlæg gøres ens for stat, regioner og kommuner, så der gælder samme støttemuligheder, og solcelleanlæg ikke skal udskilles i et særskilt selskab.

  Anbefaling 5:
  At etablering af landvindmøller understøttes af mærkbare gevinster for beboere i respektive kommuner i form af kompensation, samt væsentlige bidrag til udvikling og fornyelse i landdistrikterne. De rammevilkår, som regeringen og partierne bag energiaftalen 2018 præsenterede i november 2019, er langt fra nok.

  Anbefaling 6:
  At kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Det kræver, at staten lægger en klar og overordnet retningslinje for udviklingen af energiforsyningen i Danmark samt tilvejebringer de nødvendige ressourcer og et sikkert regelgrundlag herfor.

  Anbefaling 7:
  At staten sikrer rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kommunernes store investeringer i CO2-reduktioner – bl.a. i CO2-neutral varme.

  Anbefaling 8:
  At staten genindfører tilslutningspligten til fjernvarme som et værktøj, kommunerne skal anvende til at fremme en CO2-reduktioner i energisystemet.

  Anbefaling 9:
  At staten sikrer stærkere incitamenter for virksomheder og forsyningsselskaber til at gøre brug af overskudsvarme fra produktion – og i øvrigt sikrer, at afgiftssystemet har en incitamentsstruktur, der understøtter CO2-reducerende tiltag.

  Anbefaling 10:
  At staten og kommunerne udarbejder en national klimavenlig mobilitetsplan, der sikrer sammenhængen mellem forskellige transportformer samt trækker de store linjer for fremtidens infrastruktur.

  Anbefaling 11:
  At mobilitetsplanen understøttes af en national pulje til klimavenlige kollektive trafikløsninger.

  Anbefaling 12:
  At en klimavenlig mobilitetsplan tænkes sammen med opbygningen af det vedvarende energisystem og udviklingen af smarte byer.

  Anbefaling 13:
  At staten fremmer alternative drivmidler, herunder sikrer en permanent løsning for en fast lav elafgift for el til elbusser, svarende til elprisen for tog og metro.

  Anbefaling 14:
  At staten sikrer klare regler og ansvarsfordeling for etablering af infrastruktur til biler, der kører på alternative drivmidler som fx el og brint. Det skal blandt andet omfatte etablering og drift af el-ladestandere i det offentlige rum og ved boliger samt mulighed for at oprette og regulere brugen af parkeringspladser forbeholdt elbiler og delebiler mv.

  Anbefaling 15:
  At den nuværende deling med staten af de kommunale parkeringsafgifter ophæves, og at indtægterne herfra helt eller delvist direkte medgår til finansiering af CO2-reduktioner i kommunen inden for mobilitet samt vej- og transportområdet.

  Anbefaling 16:
  At der gives mulighed for, at kommunerne kan indføre strammere krav til miljøzoner i byer, med henblik på at begrænse CO2-udledningen.

  Anbefaling 17:
  At der etableres en statslig investeringsstøtte til nye klimavenlige færger, når ældre færger skal udfases.

  Anbefaling 18:
  At der nedsættes et statsligt-kommunalt partnerskab om nye og bedre cykelruter, der understøtter cyklisme.

   

  Anbefaling 19:
  At merudgifter til CO2-reducerende og langsigtede løsninger fritages fra anlægsrammen, samt at der gives mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere disse udgifter.

  Anbefaling 20:
  At der tages initiativ til et nationalt samarbejde om udvikling af flere og mere agile standarder vedrørende cirkulær økonomi, der også kan sikre fælles sprog, øget sporbarhed samt mulighed for dokumentation bl.a. af et byggeris samlede CO2-regnskab.

  Anbefaling 21:
  At bygningsreglementet ændres, så der kan stilles flere krav vedrørende bygningens samlede livscyklus, fx ift. byggeprocessen, materialevalg, mulighed for genanvendelse mv. via bygningsreglementet. Nye krav kan (også) indføres i reglementet via brug af konkrete certificeringsordninger.

  Anbefaling 22: 
  At der gives mulighed for, at kommunerne kan skrive krav ind i lokalplanerne vedrørende CO2-aftryk og reduktioner heraf. Det skal i den forbindelse sikres, at nye hjemler har fokus på meget overordnede lokalplanbestemmelser, fremfor detaljerede krav, der forældes i løbet af få år.

  Anbefaling 23:
  At der indgås flere partnerskaber med kommunerne om bl.a. den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som skal være en del af den nye klimahandlingsplan.

  Anbefaling 24:
  At der udvikles databaserede værktøjer til aktiv energistyring. Kommunerne kan, hvis det finansieres, være showcase, hvilket kan gøre indsatsen lettere tilgængelig for borgere og virksomheder.

  Anbefaling 25:
  At staten og kommuner gør en indsats for at sikre, at valide og pålidelige data om bygningers energiforbrug og performance, fra f.eks. forsyningsselskaber og energimærkningsordningen, er tilgængelige.

  Anbefaling 26:
  At virksomhederne gives frit valg til at få indsamlet erhvervsaffald via kommunale indsamlingsordninger, der ofte er billigere og nemmere at anvende for mindre virksomheder. Det er vigtigt at gøre det nemt for alle virksomheder at få indsamlet og sorteret affald, hvis genanvendelsen skal styrkes og CO2-udledningen nedbringes.

  Anbefaling 27:
  At regeringen, sammen med kommuner og producenter, etablerer en kommunikationsplatform til støtte for et harmoniseret affaldssystem og det udvidede producentansvar med sigte på større og ensartede fraktioner til genanvendelse. Staten bør sikre finansiering af etableringen.

  Anbefaling 28:
  At data for affald og cirkulær økonomi samles i en tidssvarende digital løsning. Der udvikles en fælles metode til analyse af materialestrømme, som kan give overblik over betydende strømme og mønstre af produktion og forbrug - og medvirke til at identificere potentialer og tab i genanvendelsen.

  Anbefaling 29:
  At staten og KL indgår partnerskabsaftale om affald, ressourcer og cirkulær økonomi for perioden 2020-26 som led i den kommende nationale affaldsplan.

  Anbefaling 30: 
  At kommunerne får rammer og ressourcer til at udvide miljø- og affaldstilsyn og vejledning, med det formål at fremme cirkulær økonomi, og dermed CO2-reduktioner, hos virksomhederne.

  Anbefaling 31:
  At der afsættes erhvervsfremmemidler til partnerskaber om CO2-reduktioner på tværs af den offentlige og private sektor.

  Anbefaling 32:
  At staten sikrer, at man aktivt benytter den nye klyngestruktur til at få ny viden og forskning inden for CO2-reduktion ud til virksomheder i hele landet.

  Anbefaling 33:
  At man giver kommuner mulighed for at etablere regulatoriske testzoner, hvor virksomheder i samarbejde med offentlige myndigheder og forsyningsselskaber kan afprøve og teste CO2-reducerende løsninger og systemer i stor skala og i virkelige bymiljøer.

  Anbefaling 34:
  At staten bringer kommunernes lokale erfaringer med konkret dansk klimaforvaltning og løsninger i praksis i spil gennem klimaambassader og som løftestang for eksport og CO2-reduktion i resten af verden, og at kommunernes involvering holdes omkostningsneutral.

  Anbefaling 35:
  At der i prioritering af de nationale forskningsmidler stilles krav til omfanget af praksisnær forskning og midler til at understøtte test og demonstration af virksomhedernes klimaløsninger.

  Anbefaling 36:
  At reglerne for de nuværende Udviklings- og Demonstrationsprogrammer justeres, så kommunerne kan deltage på lige vilkår med private virksomheder.

  Anbefaling 37:
  At der skabes mulighed for, at kommunerne kan oprette klimafonde, hvor lokale virksomheder kan klimakompensere ved at støtte CO2-reduktion i kommunens egen geografi fremfor i udlandet.

  Anbefaling 38:
  At staten etablerer en uafhængig ekstern fond for multifunktionel jordfordeling.

  Anbefaling 39:
  At staten, private og kommuner fremover ligestilles ved statslig finansiering af skovrejsning. Både i økonomiske rettigheder og pligter fx ift. færdslen i skoven.

  Anbefaling 40:
  At skovrejsning fremover også finansieres ved EU-midler og ikke kun ved nationale midler. På den måde sikres der en økonomisk gearing af midlerne, så Danmark kan rejse langt mere skov for de samme nationale midler.

  Anbefaling 41:
  At den offentlige sektor får mulighed for at tage en række klimamæssige hensyn, når der indkøbes IT.

  Anbefaling 42:
  At regeringen vil medvirke til, at klimadagsordenen indarbejdes i det fremtidige fællesoffentlige digitale samarbejde efter 2020.

  Anbefaling 43:
  At der i et samarbejde mellem alle relevante aktører på tværs af den offentlige sektor udarbejdes vejledninger om det optimale klimavalg, som kommunerne kan lade sig guide og inspirere af, når der lokalt skal findes svar på de grønne og bæredygtige ambitioner inden for den lokalpolitiske økonomiske ramme.

  Anbefaling 44:
  At der med bidrag fra alle relevante aktører udarbejdes CO2-beregningsmodeller for offentlige indkøb, som kan gøre kommunerne i stand til at identificere og samtidig prioritere potentialer inden for CO2-reduktion og omkostninger forbundet hermed.

  Anbefaling 45:
  At kommunernes adgang til at stille krav til leverandørers virksomhedsprofil skal styrkes. Udbudsloven giver mulighed for at stille miljøkrav til kontraktens genstand, men ikke til selve leverandørers adfærd og miljøprofil, reguleret ved udbudsdirektivet. Kommuner kan finde hjemmel i at stille CO2-krav til processen omkring kontraktens genstand gennem kommunalfuldmagten, så længe virksomheden agerer inden for kommunegrænsen. En klimalov kan styrke denne hjemmel, men også udbudsdirektivet bør justeres, så offentlige indkøbere kan stille krav til hele virksomhedens adfærd.

  Anbefaling 46:
  At Energi- og CO2-regnskabet forankres permanent i Energistyrelsen, og at der sikres drifts- og udviklingsmidler til værktøjet også efter den nuværende udviklingsperiode, så værktøjet bliver det officielle statslige tilbud til kommunerne.

  Anbefaling 47:
  At det fra statslig side sikres, at valide og opdaterede data stilles til rådighed for Energi- og CO2-regnskabet.

  Anbefaling 48:
  At Energi- og CO2-regnskabet på sigt udbygges med såvel mulighed for opgørelse af udledning fra kommunens egen virksomhed som muligheden for scenarie- eller potentialemodeller på kommuneniveau.

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Hjalte Nordman Bie

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3394

  E-mail: hnb@kl.dk