Gå til hovedindhold
Kommunaljura

Kommunalfuldmagten

Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel.

Indhold

  Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet gennem de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og opleves ofte som vanskelige at håndtere.

  De kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende kommunalfuldmagtsspørgsmål.

  Ankestyrelsen

  Indenrigs- og sundhedsministeriet

  De kommunale erhvervslove

  I relation til spørgsmål om kommunal erhvervsvirksomhed bemærkes, at der i de tre såkaldte erhvervslove er fastsat regler, som det kan være relevant at inddrage i forbindelse med spørgsmål om kommunal erhvervsvirksomhed.

  Erhvervsfremmeloven

  Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber ("Opgaveudførelsesloven")

  Den kommunale reklamelov

  Kommunens økonomiske forhold

  Den kommunale styrelseslov indeholder regler om kommunens budgetlægning, regnskaber og revision af disse, kommunal låntagning og meddelelse af garantier samt anbringelse af kommunens ledige midler.

  Styrelsesloven

  Hvad tilbyder KL

  1. Generel telefonisk sparring til kommunalt ansatte om kommunalfuldmagtsreglerne

  2. Vi har betydelig erfaring med anvendelsen af kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, og leverer konsulentbistand i forbindelse med afklaring af konkrete spørgsmål om kommunalfuldmagtsreglerne i form af notater, udvidet sparring m.v.

  3. Vi udbyder løbende kurser i kommunalfuldmagtsreglerne og de tilstødende regler for ansatte i kommunerne med og uden erfaring på området.

  Der er i kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 fastsat regler om kommunernes salg af fast ejendom (udbudsbekendtgørelsen). Der kan endvidere henvises til

  Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

  Kommuners salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske efter offentligt udbud. Formålet med reglerne er at sikre, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, samt at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er til salg.

  Udbudsbekendtgørelsen

  Der er i udbudsbekendtgørelsen fastsat regler, som indebærer, at udbud i visse nærmere opregnede situationer kan undlades. Det er bl.a. tilfældet, hvis der er tale om salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til (fx efter kommunalfuldmagtsreglerne).

  Udbud kan endvidere undlades, hvis den kommunale tilsynsmyndighed meddeler samtykke hertil. Det kan ske ved mageskifte, eller hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud.

  Udbudsbekendtgørelsen

  Praksis ved kommunalt ejendomssalg

  Det kommunale tilsyn har offentliggjort praksis vedrørende kommunalt ejendomssalg, og en artikel om reglerne på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

  Ankestyrelsen

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Claus Bergelius Hvii

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3816

  E-mail: clbh@kl.dk

  Chefkonsulent

  Jesper Gradert

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3322

  E-mail: jegr@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lise Riddersholm Husted

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3259

  E-mail: lrhu@kl.dk

  Chefkonsulent

  Natalia Louise Lehnsdal

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3822

  E-mail: nll@kl.dk