KKR KKR Hovedstaden

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Hovedstaden har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Movia

I Region Hovedstaden har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Hovedstaden varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

VIP-Infrastrukturprojekter

KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række fælles infrastrukturprioriteringer (pdf) – de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastrukturprojekter der bør prioriteres i hovedstadsområdet i de kommende år.

VIP-projekterne inkluderer:

 Yderligere projekter:

Trafikcharter for Greater Copenhagen

De 85 kommuner og 4 regioner i Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland i Greater Copenhagen-samarbejdet har vedtaget et fælles trafikcharter med en række prioriterede infrastrukturprojekter for at understøtte høj tilgængelighed og mobilitet på tværs af Greater Copenhagen-metropolen.

Klima og miljø

Tværkommunalt samarbejde

I KKR Hovedstaden har kommunerne politiske drøftelser af samarbejde på miljø-, klima-, energi- og planlægningsområdet. Drøftelserne omhandler blandt andet energi- og klimastrategier, fælles løsninger af opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale samarbejder.

Samarbejdet mellem kommunerne på klima- og miljøområdet handler også om bl.a. klimatilpasning og affaldshåndtering.

Fælles vision

Kommunerne i hovedstadsområdet har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en fælles vision om, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050. Der er i regi af projektet, "Energi på Tværs", vedtaget 34 konkrete tiltag, som kommunerne nu samarbejder om at gennemføre.

DK2020

KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

Hvert KKR er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

Du kan læse mere om partnerskabsprojektet her.

Greater Copenhagen Green og VIP-projekter på klimaområdet

Danmark har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Kommunerne har en central rolle i at gennemføre denne målsætning. Dette både som ejer af forsyningsvirksomheder, planmyndighed og som bindeled til borgere og virksomheder. Klima er samtidig et oplagt investerings- og innovationsområde for at skabe vækst og udvikling i opfølgning af COVID19-situationen.

KKR Hovedstaden arbejder med klimadagsordenen på flere måder, bl.a. gennem Greater Copenhagens Grønne charter "Greater Copenhagen Green", der adresserer samarbejdet på tværs af Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland og kobler den grønne indsats med særlige perspektiver for partnerskaber med vidensinstitutioner og bæredygtige vækstmuligheder for erhvervslivet.

Derudover har KKR Hovedstaden besluttet at iværksætte 7 tværkommunale initiativer, der kan sætte fart på den grønne omstilling i hovedstadsområdet - de 7 klima-VIP-projekter. Projekterne bygger i høj grad på eksisterende indsatser og erfaringer fra kommunerne, så den grønne dagsorden hele tiden er i bevægelse. Projekterne handler om:

  1. Energi- og klimaplaner (DK2020)
  2. Håndtering af madspild og bioaffald
  3. 100% grønne drivmidler
  4. Cirkulære indkøb
  5. Grønne pendlervaner
  6. Energibesparelse i boliger
  7. Fælles plan for plastaffald.
×

Log ind