Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Hovedstaden har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Movia

  I Region Hovedstaden har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

  Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Hovedstaden varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  VIP-Infrastrukturprojekter

  KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række fælles infrastrukturprioriteringer – de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastrukturprojekter der bør prioriteres i hovedstadsområdet i de kommende år.

  Fælles infrastrukturprioriteringer (pdf)

  VIP-projekterne inkluderer:

  Automatisering af S-tog (pdf)

  Hillerødmotorvejen (pdf)

  Kystbanen (pdf)

  Ny togforbindelse Roskilde-Kastrup (pdf)

  Ring 5 Syd (pdf)

  Østlig Ringvej (pdf).

  Yderligere projekter:

  Forlængelse af metro (pdf)

  Forlængelse af Farum S-tog til Hillerød (pdf)

  Ombygning af Hillerød Station (pdf).

  Trafikcharter for Greater Copenhagen

  De 85 kommuner og 4 regioner i Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland i Greater Copenhagen-samarbejdet har vedtaget et fælles trafikcharter med en række prioriterede infrastrukturprojekter for at understøtte høj tilgængelighed og mobilitet på tværs af Greater Copenhagen-metropolen.

  Trafikcharter

  Fokus er bl.a. på Københavns Lufthavn, en fast Femernforbindelse, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, metro mellem København og Malmø, et sammenhængende kollektiv trafiksystem samt grøn mobilitet etc.

  KKR Hovedstaden er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

  Tværkommunalt samarbejde

  I KKR Hovedstaden har kommunerne politiske drøftelser af samarbejde på miljø-, klima-, energi- og planlægningsområdet. Drøftelserne omhandler blandt andet energi- og klimastrategier, fælles løsninger af opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale samarbejder.

  Samarbejdet mellem kommunerne på klima- og miljøområdet handler også om bl.a. klimatilpasning og affaldshåndtering.

  Fælles vision

  Kommunerne i hovedstadsområdet har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en fælles vision om, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050. Der er i regi af projektet, "Energi på Tværs", vedtaget 34 konkrete tiltag, som kommunerne nu samarbejder om at gennemføre.

  Energi på Tværs

  Klimaalliancen

  I forlængelse af partnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark  har KL, Realdania og de fem regioner forpligtet sig til at fortsætte klimasamarbejdet i Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab med formålet om at realisere kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.

  Klimaalliancen giver de 98 danske kommuner og fem regioner mulighed for at koordinere klimaindsatser og udvikle strategiske og tværgående klimainitiativer, med afsæt i deres klimahandlingsplaner.

  Som i DK2020 spiller KKR en aktiv rolle i Klimaalliancen, hvor der fortsat i hver KKR-geografi er indgået aftale med de enkelte regioner  om en geografisk organisering, som skal understøtte kommuner i KKR-geografien direkte med faglig viden til realisering af klimahandlingsplanerne.

  I tilknytning til partnerskabet mellem KL, Realdania og regionerne om Klimaalliancen er nedsat en politisk udviklingsgruppe. Hvert KKR er repræsenteret i projektets politiske udviklingsgruppe, som har til opgave at:

  • Fastlægge det strategiske fokus for arbejdet med klimaudviklingsspor og implementeringsstøtte, herunder identificere udviklings- og vidensbehov på tværs af partnerskabet
  • Sikre partnerskabets politiske forankring af klimaarbejdet bredt i KKR og regionerne
  • Sikre videndeling på tværs af kommuner, regioner og de regionale geografiske organiseringer af klimasamarbejdet (DGO’erne).

  Læs om Klimaalliancen her

  DK2020

  KL indgik sammen med Realdania og regionerne klimapartnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 har alle danske kommuner fået hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

  Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

  Læs om om partnerskabsprojektet her

  Greater Copenhagen Green og VIP-projekter på klimaområdet

  Danmark har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Kommunerne har en central rolle i at gennemføre denne målsætning. Dette både som ejer af forsyningsvirksomheder, planmyndighed og som bindeled til borgere og virksomheder. Klima er samtidig et oplagt investerings- og innovationsområde for at skabe vækst og udvikling i opfølgning af COVID19-situationen.

  KKR Hovedstaden arbejder med klimadagsordenen på flere måder, bl.a. gennem Greater Copenhagens Grønne charter "Greater Copenhagen Green", der adresserer samarbejdet på tværs af Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland og kobler den grønne indsats med særlige perspektiver for partnerskaber med vidensinstitutioner og bæredygtige vækstmuligheder for erhvervslivet.

  Derudover har KKR Hovedstaden besluttet at iværksætte 7 tværkommunale initiativer, der kan sætte fart på den grønne omstilling i hovedstadsområdet - de 7 klima-VIP-projekter. Projekterne bygger i høj grad på eksisterende indsatser og erfaringer fra kommunerne, så den grønne dagsorden hele tiden er i bevægelse. Projekterne handler om:

  1. Energi- og klimaplaner (DK2020)
  2. Håndtering af madspild og bioaffald
  3. 100% grønne drivmidler
  4. Cirkulære indkøb
  5. Grønne pendlervaner
  6. Energibesparelse i boliger
  7. Fælles plan for plastaffald.

  De syv klima-VIP-projekter (pdf)

  Sidst opdateret: 23. februar 2024