Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Mødemateriale

KKR Midtjylland holder som udgangspunkt fem møder om året.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mødedatoer

  2023

  • Fredag den 10. februar
  • Onsdag den 26. april
  • Onsdag den 21. juni
  • Onsdag den 6. september
  • Tirsdag den 21. november

  2024

  • Fredag den 9. februar
  • Onsdag den 17. april
  • Tirsdag den 18. juni 
  • Fredag den 6. september
  • Tirsdag den 19. november

  2025

  • Onsdag den 5. februar
  • Tirsdag den 8. april
  • Onsdag den 18. juni
  • Onsdag den 3. september
  • Mandag den 20. oktober

  2026

  • Konstituerende møde Mandag den 19. januar 

  Mødemateriale 2024

  KKR Midtjylland holdt møde den 17. april 2024 og drøftede blandt andet:

  Input til økonomiforhandlingerne
  Kommunale beredskaber
  Koordinering af Lånepulje til botilbud 2025 og 2026
  Udviklingsområder i rammeaftalen
  Status for arbejdet i KKR Midtjylland

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor.

  På mødet i KKR Midtjylland den 9. februar drøftes blandt andet:

  • Input til økonomiforhandlingerne
  • Temadrøftelse om fremtidens kollektive mobilitet
  • Lånepulje til botilbud 2025 og 2026
  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland

  Se dagsorden og bilag til mødet her: 

  Mødemateriale 2023

  På mødet i KKR Midtjylland den 21. november drøftedes blandt andet

  • Temadrøftelse og fremtidens velfærd / samfundskontrakten
  • Lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten
  • Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
  • Dialog med Erhvervshus Midtjylland

  Se dagsorden, referat og bilag og slides fra mødet:

  På mødet drøftedes blandt andet

  • Fordelingen af elevpladser på SOSU-området 2024
  • Søgningen til professionsuddannelserne 2023
  • Erhvervsfremmeområdet

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet her:

   

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • Årlig beretning fra Central Denmark EU Office
  • Temadrøftelse om velfærdsteknologi
  • Fokus på afbureaukratisering

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet her:

  Møde den 26. april 2023

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • Drøftelse af sundhedsaftale og samarbejdet i klyngerne
  • Opfølgning på drøftelse vedr. statslige krav og regler
  • Input til kommende strategi for decentral erhvervsfremme

  Se dagorden, referat og bilag fra mødet her:

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland
  • Input til kommende strategi for decentral erhvervsfremme
  • Fremadrettet klimasamarbejde i Midtjylland
  • Dimensionering af pædagoguddannelserne
  • Regeringsgrundlaget ift. beskæftigelsesområdet og administration

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet herunder:

  Mødemateriale 2022

  På mødet drøftes blandt andet følgende emner:

  • Fokusområder for KKR Midtjylland
  • Status på KKR Midtjyllands klimastrategi og handlingsplan
  • DK 2020 partnerskabet
  • Modernisering af lægevagten
  • Rammeaftale 2023-2024
  • SOSU lærepladser

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet herunder

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • De økonomiske udfordringer i den kollektive trafik
  • Opfølgning på drøftelse af rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne
  • Kommunernes muligheder for at deltage i EU finansierede projekter

  Se dagsorden og referat og bilag fra mødet nedenfor:

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • Sundhedsklynger
  • Analyse af behovet for velfærdsuddannede de kommende 10 år
  • Status på FGU’erne.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  På mødet blev følgende emner drøftet

  • Sundhedsklynger
  • Sundhedsprofil og sundhedsaftaler
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen
  • Øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
  • Udviklingsområder for rammeaftalen 2023-2024 på det specialiserede socialområde

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Midtjylland holdt konstituerende møde den 19. januar 2022.

  På mødet blev Torben Hansen (A), borgmester i Randers valgt som formand og Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande valgt som næstformand.

  KKR Midtjylland udpegede ligeledes en repræsentanter til en række regionale fora.

  Endvidere blev mødeplanen for 2022-2026 godkendt.

  Referat, dagsorden, bilag samt oplæg fra mødet kan ses her:

  Mødemateriale 2021

  På mødet blev følgende emner behandlet:

  • De nye Sundhedsklynger
  • Godkendelse af resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland 2022
  • Godkendelse af at Alliancen om den nære psykiatri fremadrettet forankres i sundhedsaftalesystemet
  • Indledende drøftelse af udpegningen af bestyrelsen til Erhvervshus Midtjylland 2022-2026.

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  På mødet blev følgende emner behandlet:

  • Aftale og fordeling af lærepladser på SOSU-uddannelserne
  • Opfølgning på ungetopmøde og klimatopmøde
  • Orientering om ”Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)”
  • Drøftelse af principper for KKRs udpegninger i den kommende valgperiode
  • Derudover var der et oplæg fra professor ved SDU, Ulrik Kjær om kommunestyret og rollen som kommunalpolitiker.

  Se referat, dagsorden og bilag nedenfor:

  På mødet blev følgende emner behandlet:

  • Status på midtjysk erhvervsfyrtårn omkring vandteknologi
  • Fordeling af flygtninge for 2022
  • Optakt til ny valgperiode.

  Se referat, dagsorden og bilag nedenfor:

  På mødet var der følgende emner:

  • Et sammenhængende Danmark og indspil fra KKR Midtjylland
  • Klimahandlingsplan for Midtjylland
  • Rammeaftale for danskuddannelsen
  • Midttrafiks indtægtsfordelingsmodel
  • Samarbejdsaftale om Passagerråd
  • Forhandlingen om en ny lærepladsaftale for SOSU-området.

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  På mødet  i KKR Midtjylland var der følgende emner:

  • Temadrøftelse om udsatte unge i Midtjylland – med henblik på en ungekonference
  • Godkendelse af resultatkontrakt 2021 for Erhvervshus Midtjylland
  • Status på regionalt fyrtårn for Midtjylland
  • Klimastrategi for Midtjylland
  • Godkendelse af dimensionering af pædagoguddannelsen 2021,2022
  • Opbakning til at etablere flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen
  • Tilslutning til partnerskab for tobaksfrie ungdomsuddannelser.

  Se dagsorden, bilag og referat nedenfor:

  Mødemateriale 2020

  KKR Midtjylland holdt møde den 13. november 2020 og behandlede følgende emner:

  • Fælles pejlemærker for sundhedsområdet
  • Fremtidens ældreområde
  • Ny rammeaftale for erhvervshusene og KKR Midtjyllands input til resultatkontrakt 2021
  • Status på DK2020 og KKR Midtjyllands klimastrategi.

  Nedenfor findes dagsorden og referat fra mødet: 

  På mødet drøftede KKR Midtjylland følgende emner:

  • Status på KKR Midtjyllands klimastrategi
  • Status DK2020 for KKR Midtjylland
  • Erhvervsfremmeindspil til regionale fyrtårnsinitiativer, resultatkontrakt 2021 og landsdækkende klynger
  • Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
  • Proces for Praksisplan 2020
  • Ekstraordinære pladser på velfærdsuddannelserne.

  Nedenfor finder du dagsorden, dagsordenbilag og referat fra mødet: 

  På mødet drøftede KKR Midtjylland følgende emner:

  • Klimasamarbejde for KKR Midtjylland – herunder KKR Midtjyllands klimastrategi og DK 2020
  • Status på Erhvervshus Midtjyllands håndtering af coronakrisen og den grønne omstilling
  • Status på sundhedsaftalen
  • Implementering af samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærområdet
  • Fælles Servicecenter (FSC) skal omdannes til en forening
  • Fordeling af flygtninge for 2021.

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat herunder:

  I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde.

  Konkret betyder det, at næste KKR-møderunde er fra tirsdag den 16. juni til og med fredag den 19. juni.

  Næste møde i KKR Midtjylland finder sted onsdag den 17. juni 2020.

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Tværkommunale samarbejder på klimaområdet
  • Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland  og Erhvervshus Midtjylland
  • Nær psykiatri efter Januarkonferencen
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen
  • Proces for Rammeaftale 2021-2022
  • Aftale om akut hjælp til sårbare borgere.

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat herunder:

  Mødemateriale 2019

  På mødet drøftede KKR Midtjylland følgende:

  • KL's strategiske klimaarbejde og kommende klimaudspil
  • Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland (1. drøftelse)
  • Høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  • Rammepapir for tværsektorielt samarbejde omkring regionale udgående teams i psykiatrien
  • Kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis
  • Ændringer i mødeplanen for 2020.

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat fra mødet herunder:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Kommunernes klimadagsorden og rolle i den grønne omstilling
  • Strategi for Europæisk Kulturregion (som er på vej til godkendelse i kommunerne).

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Midtjyllands EU kontor – strategi og finansiering 2020 og 20221
  • Det nye erhvervsfremmesystem, hvor KKR Midtjylland bemyndigede KKR formandskabet, KKR´s repræsentant i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de kommunale medlemmer af Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse til at fokusere/prioritere de 7 fremsendte forslag til styrkepositioner for Midtjylland.

  Desuden fordelte KKR Midtjylland:

  • Flygtningetallet 2020
  • SOSU elevpladser i kommunerne.

  Endvidere bakkede KKR Midtjylland op om VIA s fordeling af 120 ekstra  pladser til sygeplejerskestuderende.

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Midtjyllands EU kontor – kommunalt fokus og fremtidig finansiering
  • Resultatkontrakt 2019 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland
  • KKR Midtjyllands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020
  • Sundhedsaftalen 2019-2023 efter høringen
  • KKR Midtjyllands mødeplan for 2020 og 2021 blev fastlagt.

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Samspil om resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshus Midtjylland
  • Analyse af behovet for velfærdsuddannede
  • Henvendelse om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen 2019
  • Initiativer ift. rekruttering og dimensionering på social- og ældreområdet

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  Mødemateriale 2018

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Status på KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem, herunder valg til erhvervshusets bestyrelse og repræsentant til Danmarks Erhvervsfremmeråd
  • Indspil til erhvervsfremmestrategi 2019
  • Høringssvar fra KKR Midtjylland til Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030
  • Regionens besparelser på den kollektive trafik
  • Sundhedsaftalen 2019-2023

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland blandt andet:

  • Status på ændringer af erhvervsfremmesystemet, som skal fungere fra 1. januar 2019
  • Tilpasning af kontingentet  til Midtjyllands EU-kontor som følge af ændringerne i erhvervsfremmesystemet
  • Sundhedsaftalen 2019-2023, hvor det seneste udspil og kommunernes inddragelse og ejerskab til aftalen blev drøftet

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  På mødet drøftede KKR Midtjylland erhvervsfremmeområdet set i lyset af den nyligt indgåede aftale. På mødet var endvidere følgende emner:

  • Rammeaftale 2019-2020 som sendes til behandling i byrådene
  • Fastholdelse af dimensioneringen af SOSU– og PAU-uddannelserne i 2019
  • Fordeling af flygtningeantallet for 2019
  • Mødeplan 2019

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Midtjylland afholdte et ekstraordinært møde den 17. maj 2018.

  KKR har formelt fået opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner/-skoler for det kommende udbud af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet. Indstillingen skal afleveres senest den 1. juni 2018, og KKR Midtjylland afholdt derfor et ekstraordinært møde for at imødekomme fristen.

  På mødet blev KKR Midtjylland orienteret om de lokale processer, der har ført til en struktur med seks dækningsområder med institutions- og skoleplaceringer. KKR bemyndigede formandskabet til at tilrette de indsendte skabeloner og sende dem til Undervisningsministeriet senest den 1. juni 2018.

  Se dagsorden, referat samt bilag fra mødet nedenfor:

  På mødet drøftede KKR for første gang kommunerne fælles interesser mht. regional udvikling. KKR's formandskab blev bemyndiget til at fastlægge optaget på pædagoguddannelsen endeligt. Det blev besluttet at sende tre faglige pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 til høring i kommunerne og at afholde et ekstraordinært møde den 17. maj 2018 mhp. fastlæggelse af dækningsområder og placering af institutioner og skoler for den nye forberedende grunduddannelse.

  KKR Midtjylland holdt konstituerende møde den 24. januar 2018.

  På det konstituerende møde i KKR Midtjylland blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Torben Hansen (A), Randers, Næstformand, borgmester Steen Vindum (V), (A) Silkeborg.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter til en række regionale fora.

  Sidst opdateret: 6. maj 2024