Gå til hovedindhold
Råderum
Beskæftigelse
Arbejdsmarked

Behov for at se hele vejen rundt efter løsningerne på rekrutteringsudfordringen

Både den private og den offentlige sektor oplever i dag udbredte rekrutteringsudfordringer. For kommunerne gælder det især bredt på SOSU-området. En ny analyse fra KL viser at udfordringen kun bliver større frem mod 2030. Der er brug for at se hele vejen rundt efter løsningerne. Et væsentligt fokusområde for kommunerne er andelen af medarbejdere på fuld tid.

11. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Udfordringen frem mod 2030

  Både den private og den offentlige sektor oplever i dag udbredte rekrutteringsudfordringer. For kommunerne er det bredt set blevet vanskeligere at rekruttere, og for de stillingskategorier, hvor det i forvejen var vanskeligt, er det blevet endnu sværere. Det gælder især bredt på SOSU-området og i forhold til sygeplejersker, men det gælder også i nogle kommuner/landsdele på andre områder – fx pædagoger i hovedstaden.

  Den demografiske udvikling og særligt de ca. 150.000 flere 80+ årige, der forventes at være i Danmark i 2030, stiller krav om flere offentligt ansatte. Skal serviceniveauet opretholdes forstået som et uændret antal hænder pr. bruger vil der i 2030 være brug for 44.000 flere offentligt ansatte og heraf ca. 15-20.000 SOSU-ansatte. Med en samlet vækst i arbejdsudbuddet på 50.000 personer frem mod 2030 og en privat sektor, der de sidste to årtier årligt har øget deres beskæftigelse med 10.500 personer, er der imidlertid langt fra hænder nok.

  Figur 1: Vækst i arbejdsstyrke og -arbejdskraftbehov 2021 - 2030 (1000 personer)

  Figur 1: Vækst i arbejdsstyrke og -arbejdskraftbehov 2021 - 2030 (1000 personer)

  Kommunaløkonomisk Forum 2022, der afvikles d. 13. januar 2022, sætter KL netop fokus på arbejdskraftsudfordringen, og hvad betyder det for mulighederne for at udvikle velfærden på tværs af landet. Derudover stiller KL skarpt på kommunernes rolle i klimaindsatsen, hvor Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, fortæller om en af de andre store udfordringer kommunerne står overfor, nemlig omstillingen til et klimaneutralt samfund. Det kan du læse mere om i artiklen

  Kommunal klimaledelse – fra global krise til lokale prioriteringer.

  Behov for at se hele vejen rundt efter løsningerne

  Rekrutteringsudfordringen har et omfang, så der er behov for at se hele vejen rundt efter løsninger. Der er i høj grad tale om en samfundsudfordring, der kræver initiativer fra Christiansborg. Det er også vigtigt, at regeringen og Folketinget tager bestik af arbejdskraftsituationen i forbindelse med ny lovgivning og i forbindelse med udmeldinger, så der ikke skabes uforholdsmæssige serviceforventninger hos borgerne.

  Men rekrutteringsudfordringen er ikke kun en opgave for Christiansborg. Det er også en opgave for den enkelte kommune eller virksomhed. Virksomhederne har det på nogle punkter lettere. En del virksomheder har muligheder for automatisering og outsourcing af produktion, ligesom det i nogle tilfælde kan være lettere at integrere udenlandsk arbejdskraft, der ikke taler flydende dansk.

  De muligheder har kommunerne ikke, men mange kommuner arbejder med fx at få flere medarbejdere på fuld tid, at nedbringe sygefravær, seniorordninger eller nye måder at rekruttere på, som en del af løsningen på rekrutteringsudfordringen. Det har været arbejdet med temaerne gennem nogle år, og derfor er de lavthængende frugter også høstet, men der er fortsat potentiale for at øge arbejdsudbuddet gennem en indsats på områderne.

  I årets udgave af Kend din kommune er der sat fokus på rekrutteringsudfordringen med bl.a. tal for andelen af medarbejdere på fuldtid og sygefravær på SOSU-området. Tallene viser en betydelig variation mellem kommunerne, hvilket der kan være flere grunde til, men det indikerer et potentiale for øget arbejdsudbud ved at arbejde med temaerne.

  Læs årets udgave af Kend din Kommune

  Udover at se på løsninger på arbejdskraftudfordringen, er det relevant at se på hvilke greb der kan skabe et øget råderum fx på det specialiserede socialområde. I denne artikel kan du læse mere om de handlemuligheder der er i arbejdet med at prioritere og skabe råderum:

  Ny valgperiode: Tid til et 360 graders eftersyn af voksenområdet.

  Flere på fuld tid

  Andelen af medarbejdere på SOSU-området på fuld tid er lav sammenlignet med andre kommunale medarbejdergrupper. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at beskæftigelsesfrekvensen er forholdsvis høj for de deltidsansatte. Langt størsteparten af de deltidsansatte arbejder således på ¾ tid eller mere.

  Alle SOSU-stillinger i Aalborg bliver slået op på fuldtid

  Udfordringerne med at rekruttere personale og specielt faglærte til ældreområdet er heller ikke til at komme uden om i Aalborg Kommune. Derfor har kommunen gjort op med den normale praksis, hvor job i ældreplejen ofte slås op som deltidsstillinger. Hvis du i dag søger et job i ældreplejen i Aalborg Kommune, vil du som udgangspunkt altid blive tilbudt 37 timer.

  FOA Nordjylland har spillet en aktiv rolle i målsætningen og har indgået en rammeaftale med Aalborg Kommune om rekruttering, hvori det er besluttet at alle stillinger som udgangspunkt skal slås op på fuldtid.

  ”Aftalen betyder, at alle stillinger er fuldtid. Dog kan der være undtagelser, hvis medarbejderen ønsker færre timer, men vi går efter fuldtid på alle stillinger” siger Anne Birk Frederiksen, konsulent i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.

  I begyndelsen oplevede Aalborg Kommune, at nogle lederne havde svært ved at vænne sig til at slå alle stillinger op på fuldtid. Den udfordring blev løst ved, at den administrative enhed, der til daglig understøttede lederne ifbm. rekruttering blev orienteret om den nye tilgang og blev bedt om at have fokus på dette, når SOSU-stillinger skulle slås op.

  ”Der er nogle ledere, som synes, det er lettere at få vagtplanen til at hænge sammen, når de har flere deltidsansatte, og derfor bad vi vores administrative team om at være opmærksomme på dette, når stillingsopslag skulle lægges op. Her har teamet fået til opgave at fungere som stopklods, hvis der er en leder, som ønsker at slå en stilling op på 30 timer” siger Anne Birk Frederiksen.

  Den arbejdsgang har haft den ønskede effekt, så alle stillinger bliver udbudt på fuldtid.

  Det er dog væsentligt, at der er lavet tiltag for at få vagtplanen til at gå op med flere på fuldtid. Det kan fx være

  • Flytning af opgaver, fx medicindosering og rengøring, til andre tidspunkter på døgnet,
  • Dagvagt fra kl. 7.00-15.00, hvilket betyder at alle får en ekstra fridag om måneden
  • Fleksibilitet i forhold til mødetid og fleksibilitet ift. medarbejderes private aftaler, fx læge tider etc.

  Derudover har de lokale ledere peget på, at en række praktiske opgaver med fordel kan flyttes til aften- og nattevagten således, at der frigøres tid til pleje- og omsorgsopgaver samt aktiviteter i dagsvagten. Her peges bl.a. på:

  • Dokumentation
  • Møder med borgere og pårørende
  • Afvikling af mødeaktiviteter
  • Kompetenceudvikling/opkvalificering
  • Administrative opgaver
  • Elevvejledning
  • Faglig sparring og triage
  • Bagning
  • Smøre mad til morgenmad og frokost
  • Lave saftevand
  • Rengøring af køkken, herunder køleskab, fryser og opvaskemaskine
  • Bestilling af varer

  Erfaringer skal sprede sig

  Resultaterne af er allerede til at se. Antallet af fuldtidsansatte på Aalborg Kommunes plejehjem er steget med 23 pct. i perioden 1.april 2019-1.april 2021. Det svarer til en stigning i andelen af fuldtidsansatte på plejehjemmene på 7 pct. point. Det er dog fortsat en proces at implementere tiltaget, og i Aalborg Kommune ses da også stadig forskel på andelen af personale på fuldtid på tværs af kommunens arbejdspladser.

  Aalborg Kommune er sammen med 25 andre kommuner med i partsindsatsen for at få flere kommunalt ansatte op i tid eller på fuldtid. Indsatsen hedder "En fremtid med fuldtid" og er sat i gang af KL og Forhandlingsfællesskabet.

  En fremtid med fuldtid

  KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

  Parterne samarbejder med 26 kommuner om at afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere går op i tid eller ansættes på fuldtid.

  Se mere på fuldtid.dk