Gå til hovedindhold

KLE Abonnementsbrev Februar 2024

De væsentligste ændringer i februar udgaven.

06. dec. 2023
Blåt brev

Indhold

  Abonnementsbrev februar 2024 udgave

  De væsentligste ændringer i februar udgaven

  Støtte til børn/unge med funktionsnedsættelser

  Vi har oprettet tre nye emner i gruppe 34.45. Det er opgaver der tidligere har ligget i gruppe 27.21, som er sat til udfasning. Barnets lov § 90, henviser til bestemmelserne i serviceloven for de pågældende ydelser. 

  ·         34.45.45 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, børn og unge [ny]

  ·         34.45.50 Aflastningsordninger, børn og unge [ny]

  ·         34.45.55 Vedligeholdelsestræning, børn og unge [ny]

  Personaleforeninger

  På baggrund af konkret efterspørgsel har vi oprettet et emne til administration af personaleforeninger og personaleklubber.

  ·         81.16.04 Personaleforeninger/-klubber [ny]

  Selvejende ældreboliginstitutioner

  Vi har oprettet en gruppe til sager om drift og tilsyn med selvejende ældreboliger efter ældreboligloven og lette kollektivboliger efter boligbyggeriloven, som er ejet af selvejende ældreboliginstitutioner og selvejende institutioner. Gruppen er oprettet for at kunne adskille sagerne fra drift og tilsyn efter almenboliglovgivningen, KLE gr. 03.10 og 03.11, da selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger har deres egen lovgivning. Det skal bemærkes at der ikke længere kan etableres ældreboliger efter ældreboligloven, og det samme for lette kollektivboliger efter boligbyggeriloven. Opgaven vedrører tilsynet med de pågældende boliginstitutioner. 

  ·         03.24 Selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger [ny

  ·         03.24.00 Selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger i almindelighed [ny]

  ·         03.24.05 Drift og tilsyn med selvejende ældreboliginstitutioner mv. [ny]

  ·         03.24.10 Drift og tilsyn med lette kollektivboliger ejet af selvejende institutioner [ny]

  Emner der udfases

  Gruppe 15.06 Sundheds- og sikkerhedsforhold på erhvervsvirksomheder og det tilhørende emne 15.06.00 Sundheds- og sikkerhedsforhold på erhvervsvirksomheder i almindelighed udgår maj 2024, da arbejdsmiljø for ledige er omfattet af arbejdsmiljøloven og det ikke længere er en kommunal opgave at godkende arbejdsmiljøet.

  En række emner i hovedgruppe 27 udgår i november 2024, da de efter januar 2024 journaliseres i hovedgruppe 34 Hjælp og støtte efter barnets lov. Anbefalingen er, at eksisterende sager oprettet efter serviceloven før 2024, forbliver på det oprindelige KLE 27. nummer, selv om de fortsat er aktive. 

  ·         27.12.06 Familieorienteret rådgivning og forebyggende indsatser [udgår 2024]

  ·         27.12.08 Familievejlederordning / overgang til voksenlivet [udgår 2024]

  ·         27.18 Særlige tilbud til børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.18.00 Særlige tilbud til børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

  ·         27.18.02 Udredning og visitation, særlige tilbud til børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.18.12 Særlige dagtilbud [udgår 2024]

  ·         27.18.16 Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud [udgår 2024]

  ·         27.18.20 Forældres udførelse af hjælpen i hjemmet [udgår 2024]

  ·         27.18.24 Særlige klubtilbud [udgår 2024]

  ·         27.21 Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.21.00 Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

  ·         27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.21.12 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.21.16 Aflastningsordninger, børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.21.20 Vedligeholdelsestræning, børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.24 Særlig støtte til børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.24.00 Særlig støtte til børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

  ·         27.24.03 Børnefaglig undersøgelse [udgår 2024]

  ·         27.24.06 Visitation / handleplaner efter § 140 for børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.24.09 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren [udgår 2024]

  ·         27.24.15 Støtteperson [udgår 2024]

  ·         27.24.17 Ungdomskontrakter [udgår 2024]

  ·         27.24.18 Ungdomssanktion/koordinator og handleplan for kriminelle unge [udgår 2024]

  ·         27.24.19 Bistand til børn og unge ved afhøringer og varetægtsfængslinger [udgår 2024]

  ·         27.24.20 Netværkssamråd [udgår 2024]

  ·         27.24.21 Ydelser under døgnophold [udgår 2024]

  ·         27.24.24 Forældrepålæg [udgår 2024]

  ·         27.24.25 Børne- og ungepålæg [udgår 2024]

  ·         27.24.26 Tilbud om udslusning til løsladte unge [udgår 2024]

  ·         27.24.27 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke [udgår 2024]

  ·         27.24.30 Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke [udgår 2024]

  ·         27.24.33 Ankestyrelsens beføjelser uden klage [udgår 2024]

  ·         27.24.36 Samvær og kontakt, afgørelse om [udgår 2024]

  ·         27.24.39 Inddragelse ved foranstaltninger og advokatbistand [udgår 2024]

  ·         27.24.45 Underretning / underretningspligt m.v. [udgår 2024]

  ·         27.27 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte [udgår 2024]

  ·         27.27.00 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte i almindelighed [udgår 2024]

  ·         27.27.03 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. [udgår 2024]

  ·         27.27.06 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet [udgår 2024]

  ·         27.27.09 Familiebehandling [udgår 2024]

  ·         27.27.12 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge mv. [udgår 2024]

  ·         27.27.15 Aflastningsordning [udgår 2024]

  ·         27.27.21 Fast kontaktperson for hele familien [udgår 2024]

  ·         27.27.24 Fast kontaktperson for barnet eller den unge [udgår 2024]

  ·         27.27.27 Anbringelse i åbne døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer [udgår 2024]

  ·         27.27.30 Anbringelse i almene plejefamilier [udgår 2024]

  ·         27.27.31 Anbringelse i forstærkede plejefamilier [udgår 2024]

  ·         27.27.32 Anbringelse i specialiserede plejefamilier [udgår 2024]

  ·         27.27.33 Anbringelse i netværksplejefamilie [udgår 2024]

  ·         27.27.36 Anbringelse på egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder [udgår 2024]

  ·         27.27.39 Anbringelse på kost- eller efterskole [udgår 2024]

  ·         27.27.42 Anbringelse på opholdssteder for børn og unge [udgår 2024]

  ·         27.27.45 Anbringelse i døgninstitutioner, betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne [udgår 2024]

  ·         27.27.48 Anbringelse i sikrede døgninstitutioner [udgår 2024]

  ·         27.27.51 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge [udgår 2024]

  ·         27.27.54 Anden hjælp, rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte [udgår 2024]

  Emner der flyttes

  Emne 17.00.25 Udtalelser om elever udgår november 2024. Til sager om generelle retningslinjer vedr. udtalelser om elever bruges i stedet 17.20.01 Skoleindskrivning og elevoplysninger.

  Emne 85.10.30 Behandling af billeder, databehandling november 2024 og er flyttet til 23.25.45, således at samtykker ifm. billedbehandling flyttes til gruppen med den registreredes rettigheder.

  Emne 87.00.05 Arbejdspladsvurdering udgår maj 2024. Det er flyttet til 87.05.10 Arbejdspladsvurdering - APV, så placeringen følger paragrafopbygningen i arbejdsmiljøloven.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser. 

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke. 

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Som tidligere udmeldt, er de fleste fagsystem-emner udgået i november udgaven af KLE. Enkelte fagsystem-emner er sat til at udgå i november 2024, se nedenfor.

  Fagsystem-emner som udgår november 2024:

  Enkelte fagsystem-emner efter serviceloven udgår først i februar 2024 efter ikrafttrædelsen af barnets lov. Det drejer sig om:

  ·         27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2024]

  ·         27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2024]

  Desuden udgår

  ·         28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

  ·         28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner 

  ·         28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  ·         28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed

  ·         28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. 

  o    Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]

  ·         28.77.08 Økonomisk fripladstilskud

  o    Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  ·         28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

  o    Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud

   modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  ·         28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om administration af ældreboliger
  • Bekendtgørelse om familievejlederordningen efter § 81 i barnets lov
  • Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område
  • Bekendtgørelse om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v.
  • Vejledning om botilbud m.v. til voksne

  Derudover har vi opdateret 48 retskilder.

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som borgerlige forhold, sociale forhold, folkeskolen og personaleområdet.

  Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven

  Sidst opdateret: 13. marts 2024

  Kontakt

  Informationsarkitekt

  Joachim Eriksson

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3578

  E-mail: joe@kl.dk