Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev november 2022 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven

05. dec. 2022
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Hvidvaskloven

  Vi har oprettet et nyt emne til sager om underretning efter hvidvasklovens § 26. Det kan bl.a. vedrøre henvendelser fra Hvidvasksekretariatet og hvidvasklovens bestemmelser om undtagelse fra forvaltningslovens regler om partsaktindsigt.

  • 32.45.30 Underretning efter hvidvasklovens § 26

  Plejeboliger

  Hidtil har visitation og anvisning til plejeboliger været samlet i et enkelt emne, nemlig 27.42.08 Plejebolig, plejehjem eller beskyttet bolig (visitation og anvisning). I november udgaven er der oprettet et selvstændigt emne til visitation og anvisning af plejeboliger til unge under 35 år, med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale udfordringer, således at sagerne kan journaliseres særskilt.

  • 27.42.10 Plejeboliger til unge under 35 år (visitation og anvisning)

  Tværsektorielle aktiviteter og samarbejder

  Gruppe 00.17 Kommunalt/tværsektorielt samarbejde er blevet udvidet med et emne til tværsektorielle aktiviteter og samarbejder. Emnerne i gruppen bruges typisk, hvis en sag ikke entydigt kan placeres under et konkret emne eller sektorhovedgruppe.

  I Gruppe 00.16 Forsøgs- og udviklingsarbejde er der allerede et emne til tværsektorielle udviklingsprojekter, men da det ikke er alle tværsektorielle aktiviteter, der har karakter af udviklingsprojekter, har vi oprettet et selvstændigt emne til denne slags sager.

  • 00.17.25 Tværsektorielle aktiviteter og samarbejder

  Følgende emner udgår

  • 15.40.15 Integrationsplaner [udgår 2023]
  • 27.37.00 Delegation i almindelighed [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 27.37.04 Administrationsaftaler - pensionister [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 27.37.08 Bisidder [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 27.37.12 Fuldmagter [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 28.12.32 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 28.15.20 Tilskud til klubtilbud og forældrebetaling [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr
  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]
  • 81.18.00 Lønforskud i almindelighed [udgår 2023]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Følgende fagsystem-emner udgår

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • LBK om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
  • BEK om ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager
  • LBK om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet
  • BEK om dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet
  • BEK om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen
  • BEK om erstatning og godtgørelse til børn og unge for skader, der pådrages ved udførelsen af straksreaktioner
  • BEK om ansøgningspuljen til forsøg med borgerstyrede budgetter
  • BEK om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

  Derudover har vi opdateret 35 retskilder.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med 59 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk