Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev februar 2022 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven

28. feb. 2022
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Dokumentation af brandforhold

  Vi har oprettet en ny gruppe til understøttelse af sagsgangen for den del af byggesagsbehandlingen, der omhandler brandforhold.

  • 02.60 Dokumentation af brandforhold [ny]
  • 02.60.00 Dokumentation af brandforhold i almindelighed [ny]
  • 02.60.05 ITT, forhåndsdialog, brandforhold [ny]
  • 02.60.10 ITT, byggesagsvurdering, brandforhold [ny]
  • 02.60.15 ITT, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, brandforhold [ny]
  • 02.60.20 ITUT, forhåndsdialog, brandforhold [ny]
  • 02.60.25 ITUT, byggesagsvurdering, brandforhold [ny]
  • 02.60.30 ITUT, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, brandforhold [ny]

  Ejendomssager

  Vi har oprettet et nyt emne til sagsbehandling i de tilfælde, hvor matrikulære ændringer fører til ændringer i adresseforhold, fx hvis kommunen modtager indsigelser pga. ændrede adresser:

  • 01.06.15 Faste ejendommes beliggenhedsadresse [ny]

  Sorgorlov

  Februar udgaven rummer et nyt emne til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling om sorgorlov og udbetaling af barselsdagpenge under sorgorlov:

  • 32.30.16 Sorgorlov [ny]

  Slettefrister for NemID emner

  Vi har forlænget slettefristen fra 5 til 6 år på to emner:

  • 23.15.20 Udstedelse og spærring af NemID
  • 23.15.25 Digital identitet (MitID) - registrering, udstedelse mv.

  Ændringen tager højde for at opbevaringspligten på materiale er 5 år, fra udgangen af regnskabsåret, jf. bogføringsloven.

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

  Fagsystem-emnerne er fra november udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Formålet er således ikke at benytte emnerne fremover til nye sager. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet.

  Fagsystem-emnerne udgår igen i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.04 Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v, betaler [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår
  • 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases

  Emne 83.15.17 Ekstern underviser udgår august 2022. I stedet henviser vi til 81.39.15 Intern uddannelse.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
  • Bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb

  Derudover har vi opdateret 42 retskilder.

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som dagtilbud, sundhed, de kommunale socialtilsyn, affald og byggesager.

  Dokumenter

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk