Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev august 2022 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven

29. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Naturskader

  Kommunerne har mulighed for, på bestemte betingelser, at erhverve private grunde, hvis de inden for en kortere årrække gentagne gange har været ramt af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller skybrud, og dette forventes også at ske i fremtiden.

  Vi har derfor oprettet en gruppe til sager om dette.

  • 01.35 Naturskader [ny]
  • 01.35.00 Naturskader i almindelighed [ny]
  • 01.35.05 Køb af oversvømmelsestruede grunde [ny]

  Kommunal udlejning af fast ejendom

  En ændring af boligloven har gjort det muligt for kommunerne at udleje fast ejendom til beboelse i en tidsbegrænset periode med henblik på at tiltrække tilflyttere. Sådanne sager kan placeres på et særskilt emne:

  • 03.01.20 Kommunal udlejning af fast ejendom [ny]

  Sundhedsklyngesamarbejde

  August udgaven rummer et nyt emne til brug for sager om tværsektorielt samarbejde i regi af sundhedsklynger efter sundhedsloven, herunder konstituering og sekretariatsbetjening.

  • 29.30.02 Sundhedsklyngesamarbejde [ny]

  Emner der flyttes

  Delegation

  Gruppe 27.37 Delegation er med august-versionen flyttet til hovedgruppe 23 Borgerlige forhold. Flytningen er en logisk konsekvens af at gruppens emner, bl.a. bisidder og fuldmagter, ikke kun knytter sig til social service (hovedgruppe 27), men går på tværs af forvaltningsområder med borgerrettede sager. Der er i øvrigt ikke ændret i indholdet af gruppen.

  • 23.30 Delegation [ny]
  • 23.30.00 Delegation i almindelighed [ny]
  • 23.30.05 Administrationsaftaler – pensionister [ny]
  • 23.30.10 Bisidder [ny]
  • 23.30.15 Fuldmagter [ny]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Fagsystem-emner sat til at udgå

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed
  • 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
   • Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne]
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases

  Gruppe 81.18 Lønforskud og det tilhørende emne 81.18.00 Lønforskud i almindelighed udgår i februar 2023. Sager om lønforskud skal fremover placeres på emnenr. 81.15.00 Løn i almindelighed.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om stormflod og stormfald
  • Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport
  • Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine
  • Bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde
  • Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

  Derudover har vi opdateret 47 retskilder.

  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med 160 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som byggeri, folkeskolen, redningsberedskab og social- og sundhedsområdet.

  Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

  Rettet slettefrister, fortegnelser

  Koblingen ml. fællesfortegnelserne og KLE er ligeledes opdateret på KLE-online.

  Nye grupper og emner er tilføjet den enkelte fortegnelse, markeret nedenfor med Ny

  Rettet dækker over justering af slettefristen eller bemærkninger til slettefristen.

  Slettet. Vi har fjernet relationen, når der var flere fortegnelser, der pegede på samme emne, således en fortegnelse fremover kun henviser til et emne/ en gruppe. Og fjernet udgåede emner ligeså.

  Html udgaven af fællesfortegnelserne bliver opdateret i løbet af uge 35.

  Dokumenter

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk