Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

En stærk evalueringskultur kan skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for alle børn

En evalueringskultur i et dagtilbud skal sikre, at ledere og medarbejdere løbende reflekterer og evaluerer den pædagogiske praksis med henblik på at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Evalueringskulturen er derfor et centralt middel til løbende at skabe en sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  En stærk evalueringskultur kan skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for alle børn

  Det går godt, men vi kan gøre det endnu bedre. Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan viser, at der er sket en positiv udvikling i arbejdet med at etablere en evalueringskultur i danske dagtilbud, men evalueringen viser også, at der er potentiale for at styrke evalueringskulturen yderligere. Det kræver fokus fra såvel dagtilbudsledere som forvaltning, der skal understøtte kulturforandring og bidrage til at skabe rammerne for en evaluerende pædagogisk praksis. Evalueringskultur har været på dagsordenen i nogle år efterhånden. Nu er der er behov for at sætte endnu mere fokus på, hvad der kan skubbe bevægelsen fra gode intentioner og høje ambitioner til konkrete handlinger og opfølgning på virkningen af disse.

  Faglig ledelse skal understøtte og rammesætte 

  Arbejdet med at styrke pædagogiske praksis fordrer løbende refleksioner over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse og ikke mindst fordrer det et t fokus fra ledelse på koblingen mellem handlinger i praksis, refleksioner og justering af den pædagogiske praksis.

  En udvikling af stærke læringsmiljøer er kendetegnet ved en evaluerende pædagogisk praksis, hvor der systematisk sættes fokus på forskellige områder og følges op på særskilte formål, men det kræver også en samarbejdskultur, hvor man tør begå fejl, og tør strække sig lidt ekstra og satse for at nå de professionelle ambitioner med alle børns læring, trivsel og udvikling. Det forudsætter høj faglighed, høje ambitioner og forventninger til samarbejdet og hinanden. Det afgørende er, hvordan den pædagogiske ledelse sætter fokus på evaluerende indsatser i den daglige praksis, og hvordan ledelsen også arbejder med kulturen gennem forskellige ledelsesroller.

  Den faglige ledelse kan sætte faglige og kulturelle pejlemærke og understøtte, at evalueringen betragtes som en proces, der er kontinuerlig og både skal sætte en retning og samtidig inddrage medarbejdernes erfaringer og engagement. Det skal afspejle sig i samtaler om læring og refleksion om ændringer i det pædagogiske læringsmiljø. Konkret kan det være samtaler, der handler om at inddrage og bruge data på en meningsfuld og relevant måde og som ikke kun handler om at analysere og fortolke data, men også kunne håndtere og omsætte dem til en konkret ændret pædagogisk praksis.  

  Sammenhæng i ledelseskæden

  Lederen spiller en vigtig rolle ift. at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, men ingen leder skal stå alene med den opgave. De forskellige niveauer i ledelses- og styringskæden har hver deres rolle, når der skal skabes en kulturændring. Forvaltningens understøttelse er afgørende for at sikre konstruktive rammer for en evalueringskultur. Det handler både om forvaltningens fokus og rammesætning for dagtilbudslederen og om en evaluerende kultur på forvaltningsniveau, der skaber ringe i vandet. Ligeledes kan samarbejde i ledelsesfællesskaber understøtte den lokale ledelsesopgave og skabe fælles faglig kultur på tværs af dagtilbuddene.

  Hvordan kommer man godt i gang med at udvikle evalueringskultur?

  Det er ikke en metode eller et quick fix, som kan sikre en god eller den rigtige evalueringskultur. Men der findes en række forskellige værktøjer og metoder, som på forskellig vis kan være hjælpsomme i den faglige ledelse og det kontinuerlige arbejde med evaluering. Uanset hvilken konkret metode der vælges, så er det afgørende at være tydelig omkring, hvorfor der skal arbejdes med én eller flere bestemte indsatser, hvad det er for en forandring der ønskes og hvad både ledelse og medarbejdere skal blive bedre til. Et rigtig godt sted at begynde er at bruge forskellige typer af data til at undersøge, hvordan børnene oplever deres hverdag i dagtilbuddet og fokusere på konkrete, overskuelige indsatser ud fra det.   

  KL og KOMPONENT sætter fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud

  I efteråret 2022 og foråret 2023 har KL og KOMPONENT samarbejdet om at sætte fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. KL afholdte to virtuelle temadage, der havde til formål at inspirere til arbejdet med at videreudvikle evalueringskulturen. Temadagene, der supplerede hinanden, var målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschef og dagtilbudsledere. Det var oplagt at deltage gruppevis i temadagene, så man kommunalt kunne få et fælles afsæt for det videre arbejde og drøfte nogle af de lokale problemstillinger, der knytter sig til egen kontekst.

  KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskultur. På forløbende arbejdes der med forskellige greb til konkrete evalueringsprocesser i hverdagen.

  Se evt: 

  Evaluering som udvikling i praksis 

   Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering