Gå til hovedindhold
Råderum
Velfærd
Økonomi

Én fælles bundlinje kan understøtte samarbejde på tværs af fagsiloer

Borgernes behov bliver stadigvæk mere komplekse og går på tværs af fagområder, forvaltninger og sektorer. Det kalder på øget samarbejde, så forskellige fagligheder understøtter hinanden. I Odder Kommune sker det gennem én fælles bundlinje på tværs af hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som giver plads til prioritering og mulighed for at tage et individuelt afsæt i borgerens behov.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne skaber borgernær velfærd

  Hver dag arbejder kommunale ledere og medarbejdere for at skabe den bedst mulige velfærd, hvor borgernes behov bliver sat i centrum, og hvor fokus er på at skabe velfærd, som er nærværende og tæt på borgeren.

  Borgerne er dog forskellige og har forskellige behov, ressourcer og problemstillinger. For at rumme denne forskellighed kræver det fleksibilitet i organiseringen af velfærden, og at beslutninger træffes tæt på borgeren med plads til lokale prioriteringer.

  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Odder Kommune er ét eksempel på, hvordan der arbejdes med at styrke en mere individuel og helhedsorienteret tilgang til borgerne. Eksemplet viser, hvordan styrket ledelse og samarbejde kan erstatte stram styring og samtidig give gode resultater. 

  Odder Kommune gentænker BUM-modellen

  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Odder Kommune har en vision om at skabe mere velfærd for pengene.

  Ligesom mange andre kommuner oplever Odder Kommune et udgiftspres som følge af bl.a. en stigning i antallet af ældre, nye opgaver som følge af det nære sundhedsvæsen ligesom mange af borgernes problemstillinger bliver mere komplekse.

  Den traditionelle BUM-model har tidligere været styrende for organiseringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Styringsmodellen har en masse gode intentioner bl.a. at lette styringen af udgifterne, men den er samtidig med til at holde forskellige faggrupper adskilte. For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betød det, at de forskellige faggrupper ikke havde en fælles forståelse af kerneopgaven.

  For at bløde styringstilgangen op har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemgået en reorganisering, der bygger på én fælles og samlet ledelse af både myndighedsområdet og udføredelen, hvor også administrationen blev samlet centralt i forvaltningen.

  "Myndighed og udfører arbejder meget tættere sammen nu. Vores myndighed kommer ud i marken og er tæt på borgeren, mødes med forskellige fagligheder og sidder med i forskellige teams. Det betyder at der kan skabes en helt anden dialog med borgeren, hvor beslutninger kan tages hurtigere og i fællesskab med borgeren", udtaler Anne Stenbæk, Sundheds- og Omsorgschef, Odder Kommune.

  Én bundlinje giver plads til prioritering

  Et vigtigt element i reorganiseringen var at skabe én fælles bundlinje for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor der ikke er fastlåste budgetter. I stedet kan midlerne flyttes rundt, der hvor der er mest behov for dem, og der er skabt øget incitament til at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder.

  "Vi har den tankegang, at hvis det er godt for både borgeren og for kommunen, så har vi en god business case. Vi har taget foden af speederen i forhold til at handle udelukkende ud fra standarder. Borgerne vil noget forskelligt, og det har vist sig godt at kunne betale sig, at forholde sig konkret til det", fortæller Anne Stenbæk.

  Gennem de sidste to år har Sundheds-og Omsorgsforvaltningen haft balance i budgettet og har vendt et underskud til trods for at området er presset. Fokus har været på investering i stedet for afvikling, hvor der er plads til at medarbejderne bruger deres faglige dømmekraft i mødet med borgeren.

  "Vi arbejder hele tiden på at gøre borgerne mest mulig selvhjulpen. Det sker ved at medarbejderne i højere grad bruger deres faglighed til at vurdere, hvad der er bedst for borgeren. Eksempelvis skal vi ikke nødvendigvis bruge skærmbesøg over hele linjen, men kun i de tilfælde, hvor det giver mening for borgeren ellers får vi ikke den ønskede effekt ud af det", understreger Anne Stenbæk.

  For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen handler hele tilgangen om at skabe en fornyet tro på, at intentionerne bedst føres ud i livet ved at skabe nye løsninger, der opstår nedefra.

  Økonomi er rykket tættere på den faglige praksis

  For at understøtte en fortsat økonomisk styring på området bliver der månedligt lavet opfølgningsmøder mellem økonomifunktionen og de decentrale enheder. Det sker gennem fælles møder, hvor der bliver fulgt op på den de overordnede retningslinjer, fælles tiltag og den fælles bundlinje.

  Derudover tager økonomikonsulenterne ud til de decentrale enheder, hvor lederne bliver klædt på bl.a. i brugen af ledelsesinformation m.m.

  "Det handler ikke bare om, at vi deler penge ud og så ser, hvad der sker. Der er brug for at styrke ledelsen på alle niveauer, hvilket vi bl.a. gør gennem den tætte sparring", fortæller Anne Stenbæk.

  Erfaringer fra Odder Kommune

  • Én fælles bundlinje for hele Sundheds- og
  • Omsorgsforvaltningen
  • Tillid til medarbejdernes faglige dømmekraft, og en fornyet tro på at intentionerne bedst føres ud i livet i mødet med borgeren.
  • Samarbejde mellem forskellige fagligheder
  • Styrket ledelse på alle niveauer
  • Fleksibilitet i organiseringen der understøtter borgernes forskellige behov