Gå til hovedindhold

KLE Abonnementsbrev November 2023

De væsentligste ændringer i november udgaven.

06. dec. 2023
Blåt brev

Indhold

  Barnets lov

  Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. November udgaven af KLE indeholder derfor en ny hovedgruppe til sager om hjælp og støtte primært efter barnets lov og tilhørende bekendtgørelser mv.

  Hjælp og støtte bevilget efter ikrafttrædelse af barnets lov 1/1 2024 følger emnerne i denne hovedgruppe 34. Eksisterende sager oprettet før 1/1 2024 efter lov om social service forbliver i hovedgruppe 27 indtil der træffes en ny afgørelse.

  KL gennemførte en høringsfase i september og oktober 2023, med tilretning på baggrund af indkomne kommentarer. Hovedgruppen kan dog udvides efter behov og efterspørgsel af yderligere detaljering. Kontakt KLE redaktionen herom. Bemærk i øvrigt, at paragraf- og kapitelhenvisningerne skal ikke ses som udtømmende for hvilke sager, der kan høre til et emne.

  Omsætningstabel HG27 til HG34

  En omsætningstabel mellem hovedgruppen og de relevante emner i (primært) hovedgruppe 27 kan downloades her: Omsætningstabel i excelformat

  Administrative forholdsregler

  Vi har oprettet en ny gruppe til sager om procedurer og beslutninger vedrørende interaktionen med borgere, hvor det har betydning for medarbejdernes og politikernes arbejdsmiljø. Reguleringen kan ske med udgangspunkt i anstaltsforhold, hvor kommunen fx træffer afgørelse om begrænsninger for en borgers kontakt til personalet.

  ·       23.35 Administrative forholdsregler [ny]

  ·       23.35.00 Administrative forholdsregler i almindelighed [ny]

  ·            23.35.10 Adgangsbegrænsning [ny]

  Exit-programmer

  Flere kommuner tilbyder exit-programmer for borgere, som ønsker at forlade det kriminelle miljø. November udgaven rummer et nyt emne, der gør det muligt at udskille sager vedr. borgere, som deltager i exit-programmer. Emnet bruges også til myndighedskoordinering af exit-programmer. 

  ·       27.12.38 Exit-programmer [ny]

  Sygedagpengeregres

  Dette emne dækker sager om aftaler om arbejdsgiverens ret til refusion.

  Aftalen skal godkendes af kommunen.

  ·       32.30.05 Sygedagpengeregres [ny]

  Emnet afløser det tidligere fagsystememne til regres af sygedagpenge, som af systemhensyn havde sin egen gruppe 32.32 som er udfaset i november udgaven. 

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke. 

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Som tidligere udmeldt, er de fleste fagsystem-emner udgået i november udgaven af KLE. Enkelte fagsystem-emner er sat til at udgå i februar 2024, se nedenfor.

  Fagsystem-emner som er udgået i november udgaven af KLE:

  ·       15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [udgået]

  ·       28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgået]

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Fagsystem-emner som udgår februar 2024:

  Enkelte fagsystem-emner efter serviceloven udgår først i februar 2024 efter ikrafttrædelsen af barnets lov. Det drejer sig om:

  ·       27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2024]

  ·       27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2024]

  Desuden udgår

  ·       28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

  ·       28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2024] 

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

  ·       28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  ·       28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed

  ·       28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. 

  o   Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]

  ·       28.77.08 Økonomisk fripladstilskud

  o   Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

  o   Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud

   modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  ·       28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Barnets lov
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme
  • Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  • Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)
  • Vejledning om regres for sygedagpenge.

  Derudover har vi opdateret 26 retskilder.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med næsten 300 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. De fleste af stikordene er knyttet til den nye hovedgruppe 34, resten er tilføjet på baggrund af andre nye emner, konkrete henvendelser eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som folkeskoleområdet, rådgivning om sociale forhold samt borgerlige forhold.

  Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

  Rettelser i KLE opmærkningen i fortegnelser

  Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Der er rettet i KLE opmærkningen i 3 fortegnelser:

  Rettelserne fremgår også af selve fortegnelsen.

  Fortegnelse 07. Løn- og personaleadministration mv. Gruppe 23.35 Administrative forholdsregler
  Fortegnelse 07. Løn- og personaleadministration mv. Emne 81.38.50 Tillidsrepræsentanters opbevaring af oplysninger til egen brug
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.00 Hjælp og støtte til børn og unge
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.05 Kommunalbestyrelsens forpligtelser
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.10 Undersøgelse, afdækning, mv.
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.15 Forebyggende og støttende indsatser
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.20 Privat døgnpleje
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.25 Anbringelse
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.30 Anbringelsessteder, godkendelse, opfølgning og tilsyn
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.40 Hjælp til barnets forældre
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.45 Støtte til børn/unge med funktionsnedsættelser
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 34.50 Ungestøtte og overgang til voksenlivet

  Derudover er følgende KLE-referencer fjernet fra nedenstående fortegnelser

  Fortegnelse 07. Løn- og personaleadministration mv. Gruppe 81.18 Lønforskud [udgået]
  Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold Gruppe 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger [udgået]
  Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold Gruppe 03.17 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme [udgået]
  Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold Gruppe 03.18 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger [udgået]
  Fortegnelse 13. Social service mv Gruppe 27.37 Delegation [udgået]
  Fortegnelse 14. Kontante ydelser Gruppe 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-emne] [udgået]

   

  Sidst opdateret: 8. januar 2024