Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Abonnementsbrev august 2023 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven.

01. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Abonnementsbrev august 2023 udgave

  De væsentligste ændringer i august udgaven.

  Barnets lov

  KLE-redaktionen har udarbejdet et udkast til en ny hovedgruppe efter barnets lov. Denne udsendes sammen med abonnementsbrevet til orientering og kommentering.Efter planen indarbejdes de nye emner i november udgaven.
  Kommentarer kan sendes til KLE-redaktionen inden 16. oktober, så eventuelle forslag kan indarbejdes.

  I udgangspunktet er valgt en lavere detaljeringsgrad, med mulighed for senere udvidelser, hvis det viser sig at der er behov herfor.

  Forslaget kan tilgås via dette link:

  Excel-udgave

  Kommunale tryghedsvagter

  En ændring af lov om vagtvirksomhed rummer en midlertidig forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for ansætte egne tryghedsvagter eller indgå kontrakt med private vagtvirksomheder om tryghedsvagter med henblik på at sikre den offentlige orden på offentlige områder i kommunen.

  August-udgaven af KLE har derfor et nyt emne til sager om dette.

  TV-overvågning i kommunale ejendomme

  August-versionen af KLE rummer også et nyt emne til indendørs tv-overvågning af kommunens lokaler. Emnet gør det muligt at udskille sager om tv-overvågning i kommunale bygninger, dels som tryghedsskabende foranstaltning (fx i jobcentre), dels som supplement til kriminalpræventiv sikring samt efterforskning efter tyveri eller indbrud mv.

  Dataforvaltning

  På baggrund af udstilling af data i Borgerblikket / Mit Overblik samt i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks har vi oprettet et nyt emne, som kan bruges til sager om udstilling af data, men også forvaltning af data i kommunens IT-systemer generelt.

  Det kan være sager, der drejer sig om planlægning og styring af data og dataflow i et enkelt IT-system eller på tværs af flere IT-systemer, overblik over data og dataprocesser eller vedligehold af data og metadata.

  Logning

  Logning er en del af kommunens IT-sikkerhedsforanstaltninger og skal bl.a. bidrage til at sikre, at man kan undersøge og identificere hvem, der har tilgået kommunens IT-systemer. Med afsæt i konkret efterspørgsel har vi oprettet et nyt emne, som gør det muligt at udskille sager om logning specifikt, fx logningspolitik, procedurer vedr. logning, test af logs og sletning af logs.

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser. Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.
  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Fagsystem-emner sat til at udgå:

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om ændring af lov om vagtvirksomhed (kommunale tryghedsvagter)
  • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning mv.
  • Bekendtgørelse om pulje til hjertezoner ved skoler
  • Bekendtgørelse om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom
  • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
  • Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027

  Derudover har vi opdateret 49 retskilder.

  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med mere end 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som veje og trafik, affalds- og forsyningsområdet samt kommunens ejendomme og IT-administration.

  Se alle ændringer i august udgaven

  Rettede slettefrister, fortegnelser

  Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. 

  Der er ikke rettet i august udgaven.

  Vejledning til aktindsigt i KLE

  Vi har lavet en oversigt over brug af KLE til journalisering af aktindsigtssager.

  Oversigten giver vejledning til brug af emner og facetter og dækker aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, egenacces efter databeskyttelsesforordningen, offentlighedsloven og arkivloven samt sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Se oversigten på KLE Online

  Kontakt

  Informationsarkitekt

  Joachim Eriksson

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3578

  E-mail: joe@kl.dk