Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Abonnementsbrev februar 2023 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven.

01. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Emne til tillidsrepræsentanters oplysninger

  KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en standardaftale med henblik på håndtering af dataansvaret ift. personoplysninger, som behandles og opbevares af tillidsrepræsenter, når tillidsrepræsentanten anvender et it-system, som arbejdsgiver har stillet til rådighed for tillidsrepræsentanten, ifm. dennes varetagelse af sit tillidshverv.

  Vi har derfor oprettet et emne til brug for de kommuner, der som arbejdsgiver har valgt at stille kommunens system til rådighed for tillidsrepræsentanten.

  • 81.38.50 Tillidsrepræsentanters opbevaring af oplysninger til egen brug [ny]

  Emne til drivhusgasreduktion

  Der er oprettet et nyt emne til drivhusgasreduktion, i form af CO2-fangst som tilknyttet virksomhed til kollektiv varmeforsyningshåndtering og kontraktindgåelse med staten om tildeling af støtte.

  • 13.03.35 Drivhusgasreduktion [ny]

  Regulering af leje

  Folketinget har i lejeloven indført et 2-årigt loft på 4 % årligt for huslejestigninger i boliglejemål, hvor der er aftalt regulering i henhold til nettoprisindekset. Der er derfor oprettet et nyt emne til sager hos huslejenævnet om dette:

  • 03.09.56 Regulering af leje efter nettoprisindeks [ny]

  Flådestyring af køretøjer

  Vi har oprettet et dedikeret emne til sager vedr. styring af kommunens køretøjer. Emnet dækker også sager om GPS-styring af køretøjerne og evt. intern fakturering mellem kommunens organisatoriske enheder i relation til dette.

  • 83.11.12 Flådestyring af køretøjer [ny]

  Koncessionskontrakter om kommunens tjenesteydelser

  Et nyt emne i februar udgaven gør det muligt at udskille sager om koncessionskontrakter vedrørende offentlige tjenesteydelser, sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser opført i bilag IV af (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/23/EU af 26. februar 2014), hvor kommunen tilkendegiver hensigten gennem offentliggørelsen af en forhåndsmeddelelse.

  • 82.12.15 Koncessionskontrakter om kommunens tjenesteydelser [ny]

  Tilbagebetaling af hjemrejsebistand

  I februar udgaven er oprettet et nyt emne til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling om opkrævning ifm. tilbagebetaling af hjemrejsebistand:

  • 25.45.39 Opkrævning - tilbagebetaling hjemrejsebistand [ny]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Fagsystem-emner sat til at udgå

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed
  • 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
   • Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne]
  • 77.12.12 Socialpædagogisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i maj 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v.
  • Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold
  • Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
  • Bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v.
  • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet
  • Skrivelse om beredskabsarbejde vedr. scenarie om evt. mangel på strøm de kommende vintre

  Derudover har vi opdateret 30 retskilder.

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med 70 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som miljøbeskyttelse, forsyning, beredskabet og personaleområdet.

  Se alle ændringer i februar udgaven nedenfor.

  Rettede slettefrister, fortegnelser

  Februar udgaven af KLE har ikke givet anledning til ændringer i fortegnelser eller slettefrister.

  Som noget nyt fremgår ændringer også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via KLE-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer:

  KLE-Online