Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev maj 2021 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven.

31. maj 2021
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Digital identitet (MitID)

  En ny lov om det kommende MitID og NemLog-in rummer en række opgaver, som kommunerne skal løse på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Opgaverne vedrører bl.a. identitetssikring af privatpersoner, registrering af identiteter samt udstedelse, spærring og genåbning af MitID.

  KLE er derfor blevet udvidet med et emne til disse opgaver:

  • 23.15.25 Digital identitet (MitID) - registrering, udstedelse mv. [ny]

  Boligforhold ved indkvartering af ansatte

  Når arbejdsgivere stiller boliger til rådighed for deres ansatte, skal boligerne indrettes til at forebygge smitte med Covid-19 når flere ansatte deler en bolig. Kommunerne har fået til opgave at føre tilsyn med at disse krav overholdes. Kommunerne kan i den forbindelse udstede påbud til arbejdsgivere og om nødvendigt kræve at de stiller erstatningsboliger til rådighed.

  Vi har derfor oprettet et nyt emne til sager om dette:

  • 01.11.60 Boligforhold ved indkvartering af ansatte [ny]

  Midlertidigt husly til uddannelsessøgende

  En ændring af almenboligloven giver kommunerne mulighed for at etablere og finansiere ordninger, som tilbyder midlertidigt husly til uddannelsessøgende, som er optaget på en uddannelse og har et akut boligbehov.

  Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med foreninger, organisationer, virksomheder og andre relevante aktører om etablering og drift af ordningerne. Maj-versionen af KLE rummer derfor et nyt emne til sagsbehandlingen ifm. sådanne ordninger:

  • 03.10.18 Midlertidigt husly til uddannelsessøgende [ny]

  Undtagelse fra krav i husdyrbrugloven

  Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug kræver normalt tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Dog er husdyrbrug under en vis størrelse undtaget fra disse krav, og undtagelsen af disse husdyrbrug sker via anmeldelse til den enkelte kommune.

  Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

  • 09.17.58 Undtagelse fra krav i husdyrbrugloven 16a-b [ny]

  Børneydelse og ungeydelse

  Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende børneydelse og ungeydelse. Emnerne skal bl.a. bruges til administration af udbetalingen i de sager, hvor udbetalingen skal fordeles mellem forældremyndighedsindehaverne.

  • 32.12.05 Børneydelse - halvdelen af ydelsen [ny]
  • 32.12.06 Børneydelse - hele ydelsen [ny]
  • 32.12.09 Ungeydelse - halvdelen af ydelsen [ny]
  • 32.12.10 Ungeydelse - hele ydelsen [ny]

  Emner der udfases

  Emne 15.01.16 Arbejdsløshedsdagpenge udgår november 2021, da reguleringen af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er samlet med andre ydelser i Lovbekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  Kontanthjælp mv.

  Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om MitID og NemLog-in
  • Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19
  • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte
  • Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.)
  • Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19
  • Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter
  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

  Nye stikord

  Maj-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som veje og trafik, boligforhold, ydelsesområdet og Covid-19.

  Dokumenter

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk