Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev februar 2021 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven.

24. feb. 2021
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Klimaindsats

  Vi har oprettet en ny gruppe til kommunernes sager om klimaindsats, bl.a. på grundlag af den nye klimalov. Gruppen var oprindeligt planlagt til foråret 2020, men måtte udskydes til fordel for håndteringen af Covid-19 i KLE.

  Vi forventer at udbygge gruppen med nye emner alt efter behovet i kommunerne og den fremtidige lovgivning på området. Til at begynde med rummer den nedenstående emner, men kontakt gerne KLE-redaktionen med forslag til nye emner eller stikord.

  • 01.30 Klimaindsats [ny]
  • 01.30.00 Klimaindsats i almindelighed [ny]
  • 01.30.10 Klimahandleplaner [ny]

  Covid-19

  Ny lovgivning og nye tiltag vedrørende Covid-19 har givet behov for nye emner i to forskellige hovedgrupper: 29 Sundhed og 81 Personale. Emnerne i hovedgruppe 29 dækker bl.a. sager om kommunernes bistand og opsøgende rådgivning ifm. sundhedsmyndighedernes smitteopsporing, samt kommunernes opgaver ifm. vaccination af borgere.

  Emnet i hovedgruppe 81 er til sager om smitteopsporing hos kommunens personale, fx skolelærere og pædagoger. Smitteopsporingen indebærer fx testning og videregivelse af testresultater til sundhedsmyndighederne.

  • 29.08.20 Bistand til smitteopsporing mv. [ny]
  • 29.08.24 Tilbud om vaccination mod COVID-19 [ny]
  • 81.28.08 Smitteopsporing, personale [ny]

  Fjernelse af køretøjer

  En lovændring giver kommunerne mulighed for at fjerne køretøjer, herunder biler, motorcykler og cykler, der er parkeret udenfor cykelstativer og parkeringsafmærkninger, uden først at høre køretøjernes ejere. Vi har derfor oprettet et nyt emne til sådanne tiltag.

  • 05.09.20 Fjernelse af køretøjer [ny]

  Emner der udfases

  Emnet om aftalt grøn byfornyelse udgår februar 2022 da kap. 6 a i byfornyelsesloven er ophævet.

  Igangværende sager efter kapitel 6 a færdiggøres efter de hidtidige regler.

  • 01.11.29 Aftalt grøn byfornyelse [udgår]

  Emnet til sager om Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse udgår i februar 2022, da kap. 7 i byfornyelsesloven er ophævet.

  Eksisterende sager fortsætter efter de gældende regler i byfornyelsesloven.

  • 01.11.30 Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse [udgår]

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om klima
  • Lov om Seniorpensionsenheden
  • Lov om ændring af arkivloven (Ret til indsigt i egne personoplysninger)
  • Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
  • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19
  • Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation mv. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)
  • Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som klima og miljø, trafikområdet, socialområdet og Covid-19.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk