Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev august 2021 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven

28. feb. 2022
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Whistleblowerordning

  Folketinget har vedtaget en lov, som indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning, hvor kommunens medarbejdere og samarbejdspartnere bl.a. kan indberette alvorlige lovovertrædelser. Loven træder først i kraft til december, men augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til ordningen aht. til implementeringen.

  Emnet bruges til etablering af ordningen, herunder fastlæggelse af procedurer for indberetninger og opfølgning.

  • 07.45 Whistleblowerordning [ny]

   

  Godtgørelse eller støtte til folkevalgte i krænkelsessager, chikane mv.

  Indenrigsministeriet har meldt ud, at der er hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 2, pkt. 2 til at kommunerne kan yde økonomisk godtgørelse eller anden støtte til kommunalpolitikere, som oplever krænkelser, trusler, vold eller chikane i forbindelse med deres politiske hverv.

  Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til sådanne sager om godtgørelse eller støtte.

  • 14.20 Godtgørelse / støtte til folkevalgte efter styrelseslovens § 16, stk. 11, pkt. 2 [ny]

   

  Ekspropriation til spildevandsanlæg

  Augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til sager om ekspropriation til spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelsesloven. Emnet dækker åstedsforretning, afgørelse om ekspropriation og udbetaling af erstatning – med relevante facetter.

  • 01.54 Ekspropriation til spildevandsanlæg [ny]

   

  Efterlevelsespension

  Udbetaling Danmark

  Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

  • 03.54 Efterlevelsespension [ny]

   

  Hjemrejsebistand

  Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks udbetaling af hjemrejsebistand.

  • 36.10 Hjemrejsebistand [ny]

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  • 24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

   

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om beskyttelse af whistleblowere
  • Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold
  • Lov om ændring af epidemiloven (Overvågning af smitsomme sygdomme via spildevand)
  • Lovbekendtgørelse om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
  • Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
  • Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter
  • Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning
  • Bekendtgørelse om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

   

  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med flere nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljøbeskyttelse, socialområdet, ydelsesområdet samt kommunens styrelse og personale.

  Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  E-mail: fln@kl.dk