Gå til hovedindhold
Høringssvar
Klima
Teknik og miljø

Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025

Kommunernes Landsforening (KL) har med interesse gennemgået det fremsendte udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024.

05. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Danmark står i en biodiversitetskrise, og derfor er natur og biodiversitet en vigtig dagsorden i mange kommuner. KL bakker derfor op om ordningen tilskud til biodiversitetsskov

  En helhedsorienteret tilgang

  Det er for KL vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, de statslige ordninger understøtter samt de politiske ambitioner, forventninger og forpligtigelser, som der er til kommunernes natur- og biodiversitetsindsats. 

  Derudover står vi overfor en historisk grøn omstilling af vores arealer. Der er rift om arealerne, og de mange samfundsdagsordener i det åbne land kræver strategisk arealplanlægning, prioritering og multifunktionel tilgang. Det er derfor centralt, at natur, miljø og klimaprojekter så vidt muligt leverer på flere formål på én gang. Mange steder er det også nøglen til frivillighed og lokal opbakning til projekterne.

  Generelt opfordrer KL til, at tilskudsordningen tilpasses så den er mere attraktiv for både kommunale og private ansøgere. Derudover bør ordningen i højere grad understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til rejsning af skov, som leverer på flere formål på én gang inkl. biodiversitet.

  KL opfordrer til, at det undersøges, hvorvidt nogle tilskudsordninger kan kombineres, så de leverer på både biodiversitet og klima, fx denne ordning og tilskudsordningen for privat skovrejsning. 

  Ønske om bedre tilskudsmuligheder i ordningen 

  Kommunerne har stort fokus på at gennemføre konkrete handlinger til forbedring af både klima, vandmiljø, natur. Det gælder blandt andet ifm. realisering af kommunernes DK2020-klimahandleplaner og målene i landbrugsaftalen.

  Mange kommuner har givet udtryk for, at den største barriere for rejsning af skov er manglende ejerskab over egnede arealer og manglende mulighed for at søge tilskud til drift af skoven, når den er anlagt. Som KL har bemærket i høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2023 og senest i høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat skovrejsning  2024, opfordrer vi derfor til, at det bliver muligt for kommuner at søge tilskud til opkøb af arealer og driftsomkostninger. KL indgår fortsat gerne i dialog med Landbrugsstyrelsen om bedre incitamentsstruktur for  kommunerne i ordningerne med henblik på at understøtte regeringens mål om rejsning af 250.000 ha skov inden 2030.

  Engangskompensation

  Kommunerne har efterspurgt muligheden for engangskompensation i flere år, og KL vil derfor gerne kvittere for, at det nu indføres, jf. CAP-plan 2023-2027. Engangskompensation indføres imidlertid som erstatning for  det hidtidige 20-årige fastholdelsestilskud – og ikke som supplement til dette. Engangskompensation er ofte attraktivt for små lodsejere og fritidsbrug, mens større landbrug, der drives erhvervsmæssigt, vil have en skattefordel af at anvende det 20-årige fastholdelsestilskud. Der er derfor brug for begge instrumenter, og KL vil derfor opfordre til, at CAP-planen justeres, så der bliver adgang til både engangskompensation og 20-årig fastholdelse i vand- og klimaprojekterne.

  Detaljerede bemærkninger

  Af fremsendte udkast til bekendtgørelsen fremgår det i §13, at de træer, som bevares til naturligt henfald skal markeres fysisk. KL forholder sig undrende til, hvordan dette gøres i praksis i takt med at træerne henfalder og på hvilken baggrund, der stilles krav om dette.

  I er meget velkomne til at vende tilbage til KL, hvis I ønsker uddybning, konkretisering eller dialog på baggrund af dette høringssvar.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk