Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø

Høringssvar: Bekendtgørelse og vejledning om tilskud til restaurering af søer

KL's høringssvar til høring af bekendtgørelse og vejledning om
tilskud til restaurering af søer

25. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til restaurering af søer.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Det er en stor opgave kommunerne står overfor i den nye vandområdeplan med fire år til at forsøge at forbedre tilstanden i 41 søer, der har en  størrelse fra 5 ha til 315 ha i 26 kommuner. Der er behov for stor fleksibilitet, god økonomi og smidige rammer for at nå i mål. 

  Bemærkninger til bekendtgørelsen

  I høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027 lagde KL op til, man kiggede nærmere på andre virkemidler til restaurering af søer. De nuværende indsatser er langt fra tilstrækkelige for at få målopfyldelse i søer inden for en kort tidshorisont. Derfor mener KL, at der mangler virkemidler i  bekendtgørelsen om tilskud til restaurering af søer. For eksempel mangler der virkemidler, der omfatter undersøgelse, regulering og reduktion af tilledning af næringsstoffer fra oplandet. For eksempel fra opdyrkede arealer og spildevand.

  KL mener, at de vejledende referenceværdier er lave i forhold til en realistisk projektøkonomi. Restaurering af søer kræver ofte en del konsulenttimer. Dertil skal kommunerne have tilstrækkelig kompensation for at  sætte opgaven i gang, kontrollere gennemførelse og ikke mindst følge op på resultaterne af projektet.

  Referenceværdierne bør reguleres i forhold til de senere års stærkt stigende priser på råvarer, brændstof m.v.

  Bemærkninger til vejledningen

  Miljøstyrelsen bør afsætte en generel pulje af tilskudsmidlerne, som kommunerne kan søge til uforudsete udgifter. Således, at kommunerne ikke selv skal afholde udgifter til gennemførsel af indsatser i søer udpeget i 
  statens vandområdeplan.

  Da ansøgning er en proces, bør det være muligt at gemme en ansøgning i mere end 7 dage, fx under hele ansøgningsrunden. 

  Det er utilfredsstilledende, at NOVANA-overvågningen er så ekstensiv, at data ikke eksisterer eller er så forældet, at det ikke kan anvendes i kommunernes arbejde med restaurering af søer.

  Forundersøgelse 

  I første afsnit står der…” Forundersøgelsen skal beskrive projektet og indeholde en entydig konklusion på, om der kan opnås målopfyldelse med de restaureringstiltag, der kan opnås tilskud til i denne ordning.”…

  KL gør opmærksom på, at det er biologiske data, som kommunerne arbejder med. Der kan derfor kun være tale om en kvalificeret vurdering ud fra det anvendte datagrundlag.

  Dokumentation for timeløn / årsværk

  KL mener, at det er en stor forringelse for kommunernes økonomi, at Miljøstyrelsen skærper beregningen af et årsværk og hæver timeantallet fra 1513 til 1642 timer. KL mener derimod, at timetallet bør sænkes til 1418. I forbindelse med forhandling om økonomisk kompensation til kommunerne for ny lovgivning anvendes nemlig typisk en timenorm på 1418. Ordentlig økonomi er vigtig for at sikre kommunernes gennemførsel af indsatser under statens vandområdeplan. 

  Økonomisk høring

  KL forudsætter, at bekendtgørelsen og vejledningen om tilskud til restaurering af søer bliver inddraget i den økonomiske høring af vandområdeplaner for planperiode 2021 - 2027. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk