Gå til hovedindhold
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv.

KL takker for muligheden for at kommentere på høring over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv. Bekendtgørelsen skal udmønte initiativet for lokalt funderede analyser af påvirkninger af og indsatser i kystvande i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

05. okt. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Generelle bemærkninger

  Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om oprettelse af kystvandråd og om samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande i tredje vandområdeplanperiode 2021-2027.

  Det fremgår af høringsmaterialet, at der skal oprettes mindst tre kystvandråd for udvalgte kystvande på landsplan. Kystvandrådenes op- gave bliver at analysere kystvandets væsentligste udfordringer for at

  opnå målopfyldelse jf. EU’s vandrammedirektiv og, at udarbejde kvalificerede forslag til et alternativt indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse i kystvandet i 2027.

  KL bakker op om, at kommunernes og interessenternes lokale viden skal bringes i spil og, at deres bidrag integreres i den samlede gennemgang af det faglige grundlag for kvælstofreguleringen.

  KL finder dog, at tidsplanen for kystvandrådenes arbejde er meget stram. Kystvandrådene skal være oprettet senest den 15. november 2022, og forslag til indsatsprogram skal indsendes senest den 30. september 2023 (og senest 1. august 2023, hvis kystvandrådet ønsker at få vurderet deres forslag til indsatsprogram mhp. evt. teknisk indarbejdelse i genbesøget af vandområdeplanerne). Det betyder, at der kun er maksimalt 10½ måned til at gennemføre lokalt funderede analyser og udarbejde et for- slag til indsatsprogram. Det må betragtes som meget svært at nå, og det vil være godt, hvis kystvandrådene når at levere deres bidrag inden 1. august 2023 i så fald har rådene endnu kortere tid, nemlig 8½ måned.

  Ansøgningsrunden, hvor kommunerne kan ansøge om at oprette kystvandråd er åben fra den 22. august til og med den 7. oktober 2022, hvilket er præcis samme periode som høringen over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv. KL anerkender, at vi har travlt, men finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at høring og ansøgningsrunde ligger samtidig.

  KL har noteret sig, at oprettelse af kystvandråd er frivilligt for kommunerne. Vi har også noteret os, at Miljøministeriet flere gange i løbet af de senere år har taget initiativ til oprettelse af midlertidige råd til løsning af opgaver i relation til vandområdeplanerne og Natura 2000-planerne vandråd 2014, vandråd 2017, vandråd 2019-2020, naturråd og nu kystvandråd. Som nævnt ovenfor er KL enig i, at det er særdeles vigtigt med inddragelse af lokal viden. Samtidig er det vigtigt med lokal forankring og koordinering af konkrete indsatser vedr. nationale målsætninger og direktivforpligtelser vedrørende vand, natur og klima. KL opfordrer derfor til, at kommende rådsopgaver skal kunne forankres i vandoplands- styregrupperne (VOS’erne) især set i lyset af, at VOS’erne påtænkes udvidet til at omfatte en bredere kreds af aktører og et bredere opgave ansvar.

  Specifikke bemærkninger

  Det fremgår af bekendtgørelsens §§ 7 og 8, at kommunalbestyrelserne sender ansøgninger om tilskud til at dække kommunalbestyrelsernes ud- gifter til kystvandrådsarbejdet i det enkelte kalenderår (2022 og 2023) til Miljøstyrelsen og, at Miljøstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud til at dække kommunalbestyrelsernes udgifter til kystvandrådsarbejdet i det enkelte kalenderår. Det er præciseret i § 7, stk. 6, at såfremt forudbetalt udgiftsbeløb viser sig at blive mindre, skal kommunalbestyrelsen tilbageføre den overskydende del af det forudbetalte udgiftsbeløb.

  § 7, stk. 6 forholder sig til den situation, hvor tilskuddet overstiger de faktiske udgifter. Så vidt KL kan se, er den situation, hvor de faktiske udgifter overstiger tilskuddet ikke beskrevet i høringsmaterialet. KL opfordrer til, at bekendtgørelsen suppleres med en mulighed for at indsende ændringsansøgninger, hvis der viser sig behov for at søge om forhøjelse af det ansøgte tilskud.