Gå til hovedindhold
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

Høringssvar: Tilskud til ekstensivering med slæt 2022

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om tilskud til ekstensivering med slæt 2022 i høring den 22. december 2022. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkastet til vejledningen. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret

14. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
Billede af forbrædningsanlæg
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  Som nævnt i KL’s høringssvar til bekendtgørelsen for ordningen, så bakker KL op omkring tiltag, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser på det åbne land. Men det må ikke ske for enhver pris. I forhold til den praktiske udformning af denne ordning, så er KL bekymret for, at den vil svække de ordninger, der udtager arealer på permanent basis. KL er særligt bekymret for, om ordningen kan få en skadelig effekt på den beskyttede natur. Da man ikke kan få tilskud til beskyttet natur, og der ikke må ske afgræsning på arealer med ekstensivering med slæt, så skaber ordningen incitamenter til at opdyrke eller af registrere beskyttet natur. Tilskuddet i denne ordning er nævneværdigt større, end det man ellers vil kunne få, hvis man laver naturpleje på beskyttet natur uden grundbetaling.

  Generelle bemærkninger

  KL er bekymret for, om ordningen vil resultere i en lang række forespørgsler om af registrering af især beskyttede enge. Mange af disse arealer (især kulturenge) har allerede en drift med slæt i dag, men man kan ikke få det med i ordningen, fordi det er beskyttet natur.

  Detaljerede bemærkninger

  4.1 Fradragsarealer Denne formulering:

  Følgende arealer må gerne overlappe med din indtegnede mark i Internet Markkort, men der kan ikke søges om tilskud til ekstensivering med slæt til dem

  Foreslås ændret til:

  Der kan ikke søges om tilskud til ekstensivering med slæt til arealer, der 1. november i kalenderåret forud for ansøgningsåret er registreret som et § 3- areal på Danmarks Miljøportal. Beskyttet natur må dog gerne overlappe med din indtegnede mark i Internet Markkort

  I er meget velkomne til at vende tilbage til KL, hvis I ønsker uddybning, konkretisering eller dialog på baggrund af KL’s høringssvar.