Gå til hovedindhold
Landbrug
Klima
Teknik og miljø

Høringssvar: Husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøministeriet har sendt udkast til Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. i høring den 24. juni 2022. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkastet til lovforslaget.Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

25. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  KL bakker fuldt ud op om det danske klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030 og klima er højt på dagsordenen i de danske kommuner. Stort set alle kommuner er med i det såkaldte DK2020- samarbejde, hvor kommunerne har forpligtiget sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Klimaplanerne har fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, herunder også landbrugssektoren. KL hilser alle typer af politiske initiativer, der kan bidrage til dette arbejde, meget velkommen.

  Generelle bemærkninger

  Overordnet set mener KL, at det er en god løsning at inkorporere reduktions- kravene til erhvervsmæssige dyrehold som generel lovgivning, og at Miljø styrelsen skal udarbejde nogle forslag til vilkår for ensartet sagsbehandling. Umiddelbart er det KL’s vurdering, at der er gode muligheder for at indføre mange af reduktionskravene som generelle regler. KL er enige i, at det er at foretrække, hvor det kan lade sig gøre. På den måde opnås bedre dokumentationsmuligheder ift. reduktionseffekten, mindre træghed ift. implementeringsprocessen og større ensartethed på tværs af landet og kommunerne.

  Det er KL’s vurdering, at det er afgørende for landbrugets mulighed for at nå i mål med den forventede reduktion i drivhusgasudledningen i forhold til erhvervsmæssige dyrehold (GHG – metan, CO2, lattergas), at reglerne er klare, at de er lette at implementere i praksis, og at det er let at dokumentere. Overholdelse af reglerne kan blandt andet sikres ved tilsyn, men der kan også være behov for andre redskaber. Efter KL’s vurdering kan den foreslåede ændring i lovgivningen ikke overholde principperne for digitaliseringsklar lovgivning, hvis man alene baserer det på tilsyn. KL finder derfor, at man ligeledes bør se på mulighederne for en større grad af egenkontrol og dokumentation. Det kan eksempelvis ske via et digitalt system og udmøntes via en strategi for det digitale tilsynsarbejde med kobling til kommunens miljøsystemer.

  Generelt set mener KL, at kommunerne fremadrettet i højere grad skal basere deres tilsynsaktivitet på landbrugsområdet på landbrugets egenkontroller (ikke kun for IE-brugene). Det vil give kommunerne bedre mulighed for at målrette deres tilsynsindsats klogt og databaseret. Disse egenkontroller kunne eventuelt være baseret på egenkontroller, IOT og fotodokumentation. Til brug for inspiration hertil vil KL henvise til ’Kommunernes digitalisering politik Gentænk Velfærden’ fra maj 2022.

  Endelig vil KL bemærke, at KL forventer, at indførelse af reduktionskravene for erhvervsmæssige dyrehold vil have økonomiske konsekvenser for hus dyrbrugene, herunder især de eksisterende mindre brug, ligesom det vil medføre ekstraopgaver i kommunerne. Denne omkostning vil blive forstærket for både husdyrbrugerne og kommunerne, hvis de skal søge en miljøtilladelse for at kunne gennemføre de nødvendige tiltag. KL forventer, at det vil blive afklaret i det sædvanlige DUT-arbejde, hvordan kommunerne skal kompenseres for det ekstra arbejde, som kommunerne vil skulle udføre som følge af de konkrete reduktionskrav og reglerne herfor.

  Uddybende bemærkninger

  Behov for klare rammer

  Hvis man vil lade nogle konkrete krav indgå som vilkår i miljøgodkendelse via husdyrbrug lovens §27 stk. 1, bør der være klare rammer og forslag til vilkår, frister og kriterier for dispensation indbygget i lovgivningen.

  Indføjelse af og præcisering af klima

  Man kan overveje, om Husdyrbruglovens formålsbestemmelse bør supple- res med ordet klima. I dag er loven formuleret således: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyr- produktionen og anvendelsen af gødning kan ske på et bæredygtigt grund- lag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.” KL foreslår, at ordet ”klima” indføjes efter ”miljø”.

  Samtidig er der ikke i udkastet til en ny § 35 eller andet sted i husdyrbrugloven nærmere defineret, hvilke gasser der er tale om, når der refereres til klimagasser. Dette bør indarbejdes, således at der er konsensus omkring de gasser, som reguleres med bemyndigelsen.

  Afklaring af påvirkning ift. øvrig regulering

  KL mener, at det bør belyses, hvordan et generelt krav om hyppig udslus- ning vil påvirke de allerede stillede krav i tilladelser og godkendelser. Eksempelvis om et vilkår i en godkendelse om automatisk logning vil blive ”overroulet” af et generelt vilkår om manuel logbog. Det er kommunernes er- faring, at automatisk logning er at foretrække i forhold til en kontrolsituation.

  I forhold til bemyndigelsen, som vedrører kvæg, er det vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke konsekvenser dette vil have, da det er formuleret vagt i høringsmaterialet. Med det foreslåede stk. 2, 3. pkt. vil der kunne fastsættes forskellige krav om vilkår til forskellige slags erhvervsmæssige dyrehold. Der er nævnt svinebrug og kvægbrug i notatet. Det er dog ikke nævnt, om der vil være forskel på kravene afhængig af husdyrbrugets størrelse, og om husdyrbruget er et IE-husdyrbrug eller ej.

  Afklaring af rammerne for tilsyn med tilsætningen af fedt i kvægfoder for udegående dyr

  KL mener, at der skal være klare rammer for kommunernes tilsynsopgave. Derfor foreslår KL, at Miljøstyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af forslag til vilkår og/eller generel lovgivning tager stilling til, hvordan kommunen kan fører tilsyn med tilsætningen af fedt i kvægfoder for udegående dyr.