Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Afsætning af genbrugsgenstande

KL har modtaget høring af udkast til: Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbekendtgørelse. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

31. okt. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Vi gør opmærksom på, at bekendtgørelsen ikke er gældende. Efter kritiske høringssvar besluttede miljøministeren i december 2023 ikke at udstede bekendtgørelsen. Kritikken gik blandt andet på manglende lokal fleksibilitet og øget bureaukrati. I stedet bifalder man de frivillige initiativer på kommunernes genbrugspladser. Dermed er situationen på genbrugspladserne uændret.

  Høringssvaret skal ses i sammenhæng med Miljøministeriets høring over: Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser, som KL har afgivet høringssvar til.

  Udkast til bekendtgørelsen om afsætning af genbrugsgenstande medfører udfordringer i forhold til de eksisterende ordninger både i forhold til de proceskrav, der fremgår af udkastet samt tidsfristen for implementering af nye ordninger. Langt de fleste kommuner har allerede etableret genbrugsområder og har dermed også en eksisterende afsætning af disse effekter. Dette skal bekendtgørelsen forholde sig til, herunder krav om inddragelse af offentligheden.

  Udkast til affaldsaktørbekendtgørelsen giver unødvendige administrative byrder, og lægger op til implementering i modstrid med domme på området samt forhindrer mest muligt genbrug. Det er positivt med gebyrfinansiering af genbrugsområder, men uklart hvordan konteringen i praksis skal forgå, herunder fordelingen mellem husholdninger og erhverv. Det må ikke blive for bureaukratisk og administrativt tungt.

  Kravet om markedspriser må alene gælde de kommuner, der tilbyder en eller flere af de ydelser kommunen frivilligt kan vælge at tilbyde virksomhederne.

  Genbrugsområder er ikke kun geografisk afgrænset til genbrugspladser For KL er det essentielt, at det ikke er den geografiske/fysiske afgrænsning, der er afgørende for, om en genbrugsaktivitet kan finansieres over affaldsgebyret, men at selve ordningen for genbrugsgenstande også bør kunne foregå på andre lokaliteter end på genbrugspladsen. Der er i mange kommuner og i forlængelse af genbrugspladserne og på andre lokaliteter allerede iværksat en række velfungerende initiativer, der bidrager til at øge genbruget.

  Beskæftigelsesindsatsen må ikke sættes over styr

  I kommuner og selskaber er der fuld gang i aktiviteter, der skal sikre mest muligt genbrug, herunder i samarbejde med frivillige organisationer og kommunale beskæftigelsesindsatser for mennesker uden for arbejdsmarkedet, herunder også voksenhandicapområdet. Vi er bekymrede for, at disse indsatser, der er bygget op over flere år, risikerer at skulle lukke.

  En væsentlig pointe er, at de fremtidige regler ikke må modvirke den fortsatte beskæftigelse, som i dag udføres i henhold til servicelovens § 103 om ”beskyttet beskæftigelse”. Hvis denne og tilsvarende beskæftigelse ophører, som følge af den nye regulering, vil det også være stik imod ønsker om at flytte folk i udsatte grupper til varig beskæftigelse og sikre mere reelt genbrug. Det er afgørende for kommunerne, at der sikres fleksibilitet i kommunernes arbejde med genbrug, når den nye regulering indføres. Jf. bemærkninger til § 3 ark.3.

  Behov for vejledning

  Der er med forslaget ikke er skabt klarhed over ansvarsforhold. Vi anbefaler, at staten udarbejder en vejledning om, hvordan kommunerne skal forholde sig til spørgsmål om ansvar, når genstande, der er afleveret på genbrugsområderne, afsættes vederlagsfrit til private aktører, hvad enten det er et vindue (med eller uden PCB), en vaskemaskine eller lignende.

  Specifikke bemærkninger til de to høringsudkast

  Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder

  Definitioner generelt (§ 2, stk. 1-3): det er uhensigtsmæssigt, at der henvises til definitioner i andre bekendtgørelser. Det er uhensigtsmæssigt og forvirrende. En definition er vel en definition, og kan stå i mange bekendtgørelser.

  Definition af genbrugsgenstand (§2, stk. 2): I forslag til bekendtgørelse om kommuners pligt til at etablere genbrugsområder er definitionen på en genbrugsgenstand, at den uden videre forberedelse kan genbruges.

  I forslag til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder henvises der til denne definition.

  Skal det forstås sådan, at der ikke må befinde sig genstande på genbrugsområdet, som blot ”skal forberedes med henblik på genbrug” INDEN de kan bruges igen? Altså der ikke må stå en flad cykel, eller en et vindue med en knust rude?

  § 2, nr. 4: Indebærer bestemmelsen, at kommunerne kan differentiere mellem, hvem der kan aftage genbrugsgenstande, og ligeledes differentiere mellem de enkelte genbrugspladser. Så det i praksis betyder, at der kan være forskellige løsninger på kommunens genbrugspladser?

  § 3, stk. 3: Det er meget snævert, at det udelukkende er de nævnte institutioner, som kan aftage materialer. Det bør udvides til også at omfatte andre kommunale tilbud og projekter, som i dag gør en stor indsats i forhold til fx aktivering og sociale indsatser. I lovgivningen er der tale om "kommunale institutioner" - paragraffen kan med fordel tilpasses denne definition.

  Der er en personaleudfordring i, at virksomheder, som KUN tager genbrugsgenstande fra genbrugsområderne, ikke skal betale for at komme ind på genbrugspladsens genbrugsområdet. Der nødvendiggør personale til at holde øje med, at virksomheder, som tager genstande fra genbrugsområdet, ikke også afleverer affald på genbrugspladsen eller sat genbrugsgenstande på genbrugsområdet i forbindelse med besøget.

  Ordning for afsætning (§ 4): Forstiller styrelsen sig, at denne ordning for afsætning af genbrugsgenstande skal have sit eget regulativ, eller kan det indgå i affaldsregulativerne?

  § 5, stk. 2: Denne paragraf bør fjernes. Det er uhensigtsmæssigt, at lave forskellige datoer for implementering. Det bør være senest 1. januar 2024 for alle.

  Affaldsregisterbekendtgørelsen

  Definitioner generelt (§ 2, stk. 1-10, 1214, 16-23, 26-33, 35-38, 40): Det er uhensigtsmæssigt, at der henvises til definitioner i andre bekendtgørelser.

  Blandet bolig og erhverv (§ 10):En definition af blandet bolig og erhverv kan stadig finde anvendelse, fx, hos virksomheder som har virksomheden beliggende på samme matrikel som husstanden. Det gælder små revisorer eller den enlige håndværker, som har værksted hjemme, men kører ude blandt kunderne. Eller landmanden som også ofte har virksomhed, hvor de bor

  Er det styrelsen mening, at disse erhverv skal have ét sæt container til husholdningsaffaldet og ét sæt til erhvervsaffaldet, selv hvis der er ubetydelige mængder genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald. Definitionen af blandet bolig og erhverv kunne finde anvendelse, hvor mængderne ved virksomheden er så små, at en separat indsamlingsordning for genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald ikke giver miljømæssig og CO2-mæssig mening.

  Gebyrer for aflevering af affald eller genbrugsgenstande på genbrugspladsen (§19): Gebyr for at aflevere affald og genbrugsgenstande hvis der udelukkende skal betales gebyr for at aflevere og ikke for at afhente genbrugsgenstande, hvordan skelnes i praksis mellem registrering af virksomheder, som hhv. afleverer og afhenter? Det kan eksempelvis betyde, at der skal være separat adgang til at afhente materialer, og dermed større krav til plads og kontrol, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

  Som før nævnt betyder det, at kommunen skal tjekke (have ansat stående ved genbrugsområdet) om erhverv der kommer på genbrugspladsen afleverer genbrugsting, tager genbrugsting og/eller om de havde affald med ind på genbrugspladsen da de kom. Det er en personalemæssig tung opgave.

  § 34: Som vi læser paragraffen, blandes to definitioner sammen i denne paragraf. Der står at de frasorterede genbrugsgenstande - det må være dem, som der står at ”kommunen må deltage i aktiviteter forbundet med forberedes med henblik på genbrug fra genbrugspladsen” skal overføres til genbrugsområderne. Men ifølge jf. definitionen (§ 26) er det kun genbrugsgenstande, der uden videre forberedelse der må komme på genbrugsområderne.

  Bør § 34 ikke deles i to paragraffer, og med den tilføjelse at ”når aktiviteter forbundet med forberedes med henblik på genbrug er gennemført, må genstanden overføres til genbrugsområdet. Det ville være rart med en definition af, hvad ”deltage i aktiviteter” dækker over i § 34.

  Bilag 4

  §1: bør tilføjes: ”Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at tilbyde den husstandsnære indsamlingsordning for genanvendeligt affald til erhverv, der har genanvendeligt affald, der i art og mængde svarer til en husstands, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.