Gå til hovedindhold
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

Høringssvar: Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021

Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelse og vejledning for Rydning af tilgroede arealer og forberedelse af afgræsning 2021 i høring. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer udkastene. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

13. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  KL anerkender, at der er behov for et øget fokus på natur og biodiversitet, og det er en dagsorden, som der fylder meget i mange kommuner. Derfor bakker KL også op om de politiske ambitioner i forståelsespapiret Retfærdig retning for Danmark, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, om at skabe større biodiversitet samt mere skov og natur.

  KL mener, at der er behov for, at regeringen afsætter flere midler til realiseringen af Grønt Danmarkskort, Natura 2000-planerne mv., hvis det også skal realiseres i praksis, hvilket KL har gjort opmærksom på ved flere lejligheder. Særligt ordninger som denne, som der direkte er målrettet natur. Det afgørende for KL er, at de statslige ordninger understøtter de politiske ambitioner på området samt de forventninger og forpligtigelser, som der er til kommunerne på naturområdet.

  Generelle bemærkninger

  Overordnet set er KL positiv over for ordningen Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021, som understøtter kommunernes økonomiske muligheder for at pleje den eksisterende natur og planlægge ny natur. KL er særligt positive over, at der med ordningen er fokus på reel naturpleje og udvikling. Det er et område, som der med fordel kunne afsætte flere midler af til. Kommunerne er klar.

  Der er indskrevet en ændring i bekendtgørelsen, som betyder, at man ikke kan søge tilskud til etablering af et nyt hegn, hvis man samtidig får tilskud til pleje- og naturarealer på de samme arealer. Der er mange arealer, hvor der er afgræsning med et pleje af græs- og naturtilskud, som er indhegnet af gamle udtjente hegn, og hvor afgræsningen kan fortsætte i mange år fremover, hvis de får nyt hegn og inventar. Ændringen kan derfor betyde, at der bliver dårligere indtjening for naturplejere fremover, hvilket jo vil have en negativ effekt for natur og biodiversitet. Det er KL naturligvis kritisk over for, og KL håber ikke, at formuleringen i bekendtgørelsen skal forstås således også fordi det står anderledes formuleret i vejledningen, jf. bemærkninger under afsnittet specifikke bemærkninger.

  Specifikke bemærkninger

  Tilskud til nyt hegn på arealer, som samtidig modtager PLG-tilskud

  I § 8, stk. 10 i bekendtgørelsen står følgende:

  ”At projektområdet på ansøgningstidspunktet ikke omfatter arealer med forpligtelse til afgræsning, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs og naturarealer.”

  Som nævnt i ovenstående afsnit, så vurderer KL, at det kan betyde, at man ikke kan søge tilskud til etablering af et nyt hegn, hvis man samtidig får til- skud til pleje- og naturarealer på de samme arealer, men fordi det formuleres anderledes i vejledningen, så håber KL naturligvis ikke, at det er tilfældet. Hvis det ikke skal forstås således, så opfordrer KL til, at det præciseres i bekendtgørelsen.

  I Afsnit 3.9 i Vejledningen står der følgende:

  ”Du kan ikke få tilskud til udgifter, som du under en anden ordning eller på anden måde får EU-tilskud til. Tilskud til projekter efter denne ordning er ikke til hinder for, at du søger om tilskud til driften af arealerne under en af de arealbaserede ordninger, fx tilskud til pleje af græs og naturarealer. Det er naturligvis en forudsætning, at betingelserne vedrørende den enkelte ordning kan opfyldes.”

  Tilskudsberettigede udgifter

  I bekendtgørelsens §11, stk. 1 nævnes punkt 6) andre udgifter ikke. Bør den ikke fremgå her, hvis der skal være mulighed for at gå ud over inventar, som ikke er nævnt i punkt 1-5. I vejledningens afsnit 3.11.2 er det nævnt som et punkt.

  Ansøgning om et projekt med elforsyning

  I vejledningens afsnit 2.2 Nyt siden sidste år står der, at ansøgninger om for- beredelse til afgræsning skal indeholde udgifter til hegn, og at det dermed ikke længere muligt kun at ansøge og gennemføre et projekt med elforsyning. Det er imidlertid KLs forståelse, at dette sådan set aldrig været en mulighed, men det altid har skulle været hegn eller vandforsyning. Er dette korrekt forstået, så opfordrer KL til, at det præciseres, hvad der mere specifikt er blevet ændret.