Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Lov om kemikalier

Miljøministeriet har sendt forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer) i høring den 13. oktober 2021. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til lovforslaget.

17. nov. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Indledning

  Rent drikkevand og begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er et centralt fokuspunkt i kommunerne, og mange kommuner er allerede i gang med at begrænse brugen af pesticider på befæstede arealer, ligesom de arbejder på at finde andre metoder til ukrudtsbekæmpelse. Derfor er KL også positiv over for lovforslaget, som giver kommunerne en bedre værktøjskasse hertil. Konkret kan det medvirke til at sikre vandværksboringer og grundvand mod forurening fra netop disse arealer. Når det er sagt, så skal det bemærkes, at lovforslaget formentlig vil medføre en betydelig meromkostning for kommunerne til at luge, brænde, dampe, hakke og feje disse arealer. KL tager derfor forbehold for den økonomiske høring af lovforslaget.

  Generelle bemærkninger

  Det faglige grundlag for lovforslaget er, at pesticidrester kan nedsive når den biologiske zone er fjernet under flisebelagte arealer og grusstier. Der er imidlertid også tegn på øget nedsivning af pesticidrester i andre områder med biologisk zone, fx fra arealer med sprækkedannelse, jf. fund i ubefæstede lerede områder og i VAP. KL har tidligere anmodet om Miljøministerens hjælp til lovgivning, som giver kommunerne mulighed for at vedtage områdebase- rede forbud mod anvendelse af pesticider i parcelhushaver og lignende ikke erhvervsmæssig anvendelse. Kommunerne har i teorien allerede mulighed for forbud via Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a, men i praksis er det ikke muligt at gennemføre, på grund af omfattende procedureregler på ejendomsniveau og det store antal ejendomme i byzoner. KL vil derfor foreslå, at lovforslaget suppleres med et redskab til områdebaserede forbud over for ikke erhvervsmæssig anvendelse i de områder, hvor kommunerne vurderer, at der er behov for beskyttelse.

  Detaljerede bemærkninger

  Nøjagtig kildeangivelse på EFSAs definition af stoffer med lav eller meget lav persistens (s. 29) ønskes.

  Det mangler at blive beskrevet, hvilke(n) myndighed(er) der skal føre tilsyn med offentlige myndigheders og borgeres overholdelse af det påtænkte anvendelsesforbud.