Gå til hovedindhold
Landbrug
Vand og natur
Teknik og miljø

Høringssvar: Landdistriktsprogrammet 2022 samt supplerende miljøvurdering 28.10.21

Landbrugsstyrelsen har som følge af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 sendt høring over justeret forslag til ændring af landdistriktsprogrammet for 2022 samt supplerende miljøvurdering af forslaget i høring. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer hertil. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

28. okt. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  KL har tidligere givet kommentarer til forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2022. Derfor vil KL kun give enkelte overordnede kommentarer.

  Generelle bemærkninger

  Et centralt element i aftalen er, at der skal udtages 100.000 hektar lavbunds- jorder inklusive randarealer. Kommunerne vil gerne bidrage aktivt hertil, og via vådområdeaftalerne med staten siden 2009 har kommunerne mange års erfaring med at udtage landbrugsjord til grønne formål.

  Landdistriktsprogrammet er et centralt redskab for kommunernes arbejde med at udtage og vådlægge landbrugsjord for at reducere udledning af CO2 og kvælstof. KL er derfor positiv over for, at det nuværende krav i lavbunds ordningen om, at minimum 75 procent af projektarealet (både forundersøgelses- og etableringsprojekter) skal være beliggende på kulstofrige lavbundsjorde med mindst 6 pct. organisk kulstof. Det kan bidrage til, at der kan gennemføres flere projekter, og at der dermed udtages flere lavbundsarealer.

  Som nævnt i KL’s tidligere høringssvar er KL positiv over for den nye ordning Biomasseslæt på kulstofrige jorder ekstensivering med slæt. Det kan bidrage til, at der hurtigt bliver taget nogle lavbundsarealer ud. Vi mener dog, at det er vigtigt, at ordningen bliver fulgt op med gode incitamenter til, hvorfor der skal arbejdes videre med en senere permanent udtagning, hvor arealet omdannes til vådområde.