Gå til hovedindhold
Vand og natur
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Justeret til landdistriktsprogrammet 2022 samt supplerende miljøvurdering 31.08.21

Landbrugsstyrelsen har sendt forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2022 (LDP 2022) samt tilhørende miljøvurdering i høring. KL takker for mu- ligheden for at komme med kommentarer hertil. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

31. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  Landdistriktsprogrammet har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Programmet, som er en del af EU’s samlede landbrugsstøtte til Danmark, er således med til at sikre, at der er midler til at understøtte en grøn og bæredygtig omstilling af landdistrikterne, hvor det både er rart at arbejde og at bo. Det er en vigtig dagsorden for KL. Derfor er KL også positiv over for forslaget til LDP 2022, og at den økonomiske ramme til pro- grammet er blevet forøget som følge af midler fra genopretningsfonden (ERI) og en tidligere beslutning om at overføre midler fra søjle I til LDP 2022.

  Generelle bemærkninger

  Overordnet set er KL positiv over for forslaget til LDP 2022. Programforslaget understøtter mange af de miljø-, klima- og naturindsatser, som kommunerne gennemfører. Herunder blandt andet udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder. Kommunerne vil gerne bidrage aktivt til og har mange års erfaring med at reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren og kvælstofbelastningen i vandmiljøet via udtagning af landbrugsjord. Derfor er det også positivt, at der afsættes midler til, at kommunerne kan få finansiering til at gennemfører projekterne i praksis. De store projekter, som kommunerne gennemfører, leverer samtidig ofte også på andre parameter såsom natur og udvikling af rekreative områder.

  Forslaget understøtter også naturpleje og udvikling via ordninger Pleje af græs- og naturarealer, N2000 skov med biodiversitetsformål og N2000 Rydning/hegning. KL vil gerne anerkende og kvittere for at mindstekravet til græsningstrykket foreslås nedsat fra 1,2 storkreaturer pr. ha. til 0,3 storkreaturer pr. ha. i ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Der er dog fortsat behov nogle forbedringer i ordningen, før vi er helt i mål, hvis ordningen for alvor skal bidrage til at øge biodiversiteten og at gøre målrettet naturpleje mere attraktivt. For eksempel bør det være muligt at få fuld støtte, selvom der er skov, krat, småsøer m.v., som ikke tegnes fra, fordi det er med til at øge biodiversiteten på arealer, hvor der er ekstensiv græsning. Endelig er det uundgåeligt, at der for at leve op til vilkårene for grundbetaling bliver lavet aktiviteter, der forringer biodiversiteten. Derfor foreslår KL, at der indføres en højere hektarstøtte til arealer, som ikke modtager grundbetaling.

  Selvom KL er meget positiv over for, at mindstekravet til græsningstrykket i Pleje- og græsordningen foreslås nedsat, så er det fortsat KL’s vurdering, at der mangler ordninger, der er målrettet pleje af den mere sårbare natur. Det afgørende for KL er, at de statslige ordninger understøtter de politiske ambitioner på området samt de forventninger og forpligtigelser, som der er til kommunerne på naturområdet. Derfor er der behov for ordninger, som understøtter, at kommunerne mere målrettet kan realisere et Grønt Danmarks- kort, Natura 2000-planerne mv. For eksempel savner KL tidligere ordninger så som Natura 2000-projekter, Sammenhængende arealer, Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (læhegn) og Bilag IV-arter. Samtidig vil KL gerne bemærke, at kommunerne som del af kommunernes helhedsorienterede tilgang til arealudvikling desuden gerne vil bidrage til at etablere ny skov og skabe nye rekreative områder. Derfor er KL også ærgerlig over, at kommunerne ikke har adgang til at søge om tilskud til skovrejsning i LDP 2022.

  Endelig vil KL gerne bemærke, at vi er positiv over for introduktionen af de to nye ordninger i LDP 2022 – Projektmodning af bioraffineringsanlæg og Bio- masseslæt på kulstofrige jorde. Landbruget er et centralt erhverv i forhold til at levere på målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 samt at skabe både vækst og gode levevilkår i landdistrikterne. Derfor er det også vigtigt, at vi formår at innovere, videreudvikling og tilpasse landbruget, så det også fremadrettet kan være et stærkt og konkurrencedygtigt erhverv, der er i front på den grønne dagsorden. Det vil kommunerne gerne være med til at støtte op om.