Gå til hovedindhold
Vand og natur
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: BEK om tilskud til digrt og kystbeskyttelse 2021-2023

Kystdirektoratet har sendt udkast til ny bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse i høring. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkastet

22. apr. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Generelle bemærkninger

  Det er positivt, at der med finansloven 2021 afsættes yderligere 350 mio. kr. til at understøtte flere kystbeskyttelsesprojekter i årene 2021-2023. Det er et stort skridt i den rigtige retning, at puljen bliver udvidet så væsentligt, som tilfældet er, både i forhold til økonomi og anvendelsesområde. Det har været efterspurgt af kommunerne.

  Af Kystdirektoratets høringsbrev fremgår, at bekendtgørelsen ikke har erhvervsøkonomiske omkostninger. KL kan konstatere, at det samme ikke gør sig gældende for det offentlige, kommunerne, der bliver pålagt ikke ubetydelige administrative omkostninger, hvis de vælger at påtage sig en aktiv rolle i realiseringen af konkrete kystbeskyttelsesprojekter. KL vil derfor opfordre Kystdirektoratet til, at der arbejdes på at minimere den administrative byrde mest muligt i både ansøgningsfasen og i realiseringen af de konkrete projekter, der opnår støtte.

  Derudover bør Kystdirektoratet i udmøntningen af puljen til projekter skelne imellem, hvad der er nødvendige dokumentationskrav, og den dokumentation der ville være rar at have – og i den forbindelse begrænse dokumentationskrav til det nødvendige. Fx må Kystdirektoratet antages allerede at være i besiddelse af mange oplysninger via Kystplanlægger m.v., som må kunne begrænse behovet for redegørelse og dokumentation.

  Konkrete bemærkninger

  §§ 6-8: Det er svært at forstå denne opdeling, medmindre Kystdirektoratet har en intention om, at puljen forlods skal fordeles på en bestemt måde. KL mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis dette er tilfældet.

  § 10 stk. 3 nr. 1 og stk. 4 nr. 2: Det fremgår af bekendtgørelsen, at projektet prioriteres ud fra, om de ligger inden for et by-, sommerhus- eller landområde. Det er uklart, hvordan denne prioritering sker, idet det kun fremgår, at den vil ske. KL mener, at prioriteringen bør ske efter, hvilke projekter, der kommer flest muligt til gode, og som beskytter flest mulige samfundsmæssige værdier. Dette er også i fin overensstemmelse med bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvor der står, at der skal være tale om ”en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret løsning”.

  Kapitel 7, § 14 og § 15: Her fremgår det, at der alene kan gives op til 80 % i støtte til anlægsudgiften, mens 20 % af anlægsudgiften er egenfinansiering. Der kan være mange udgifter forbundet med projektets indledende faser, herunder til forundersøgelser og projektering. Ses projektet som et hele, vil det reelle støttebeløb derfor være betydeligt mindre end 80 %. For at give incitament til kommunernes involvering i kystbeskyttelsesprojekter, foreslår KL, at kommuners medfinansiering kan bestå i timer medgået til forundersøgelser og projektering.