Gå til hovedindhold
Landbrug
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: BAT for korn- og foderstofvirksomheder

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) i høring. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til de to udkast.

18. okt. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for eventuelle politiske bemærkninger.

  Generelle bemærkninger

  Godkendelsesbekendtgørelsen:

  Miljøstyrelsen har i udkast til ny godkendelsesbekendtgørelse indsat et nyt listepunkt om produktion af brint ved elektrolyse. Godkendelses- og tilsynskompetencen flyttes fra Miljøstyrelsen til kommunerne. Miljøstyrelsen har i høringsbrevet ikke redegjort for, hvorfor myndighedskompetencen er flyttet eller hvor mange anlæg, der forventes at blive omfattet. Da produktion af brint allerede er omfattet af listepunkt 4.2 a), vil KL gerne have uddybet, hvorfor kommunerne skal overtage myndighedskompetencen for anlæg, der producerer brint ved elektrolyse, samt et estimat af opgavens omfang.

  Der er et muligt overlap mellem metanolproduktion (ved elektrolyse), som – tilsyneladende – er s-mærket, og brintproduktion ved elektrolyse. Man kunne derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt med forskellige myndigheder på de to typer anlæg. Miljøstyrelsen bør desuden være opmærksom på, at der kan være producenter, der vil producere brint på havet i forbindelse med eller i nærheden af VE-strømproducerende anlæg. Vil kommunerne være myndighed for elektrolyseanlæg på havet?

  Standardvilkårsbekendtgørelsen:

  KL har forstået på Miljøstyrelsen, at den valgte metode at implementere BAT-konklusioner i standardvilkårene, er et forsøg, der skal evalueres. KL er enig i, at der bør gennemføres en evaluering, og ser samtidig gerne, at denne evaluering gennemføres snart. I forbindelse med implementering af BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder i standardvilkårene er det KL’s forståelse, at metoden med at ”skrive så mange som muligt” af de nye vilkår ind i standardvilkårsbekendtgørelsen er valgt, fordi Miljøstyrelsen kom i tidnød – ikke fordi det fra start blev anset for at være den mest optimale metode.

  KL har sammen med KTC efterspurgt, at de seneste BAT-konklusioner for korn- og foderstofvirksomheder blev implementeret i standardvilkårene. KL er dog samtidig af den holdning, at standardvilkårene ved samme lejlighed burde gennemgås og eventuelt opdateres eller ændres på områder, hvor der kan konstateres et behov.

  Miljøstyrelsen har i høringsbrevet angivet, at en systematisk revision af standardvilkårsbekendtgørelsen vil blive foretaget på et senere tidspunkt. KL stiller sig naturligvis til rådighed for dette arbejde. Hvis man sammenligner med, hvor lang tid det tog at få udarbejdet de første standardvilkår, kan man dog frygte, at en systematisk revision kan have meget lange udsigter. KL vil derfor anbefale, at Miljøstyrelsen i stedet reviderer standardvilkårene løbende efterhånden som der er anledning hertil. Det kunne meget passende være i forbindelse med implementering af BAT-konklusioner.

  Helt overordnet er KL enig i, at det er relevant at udarbejde standardvilkår for korn- og foderstofvirksomheder. Branchen er relativt homogen, og branchevilkårene giver både kommunerne og branchen vished for en ensartet retstilstand.

  EU’s BAT-krav fra FDM-BREF’en er godt indarbejdet i udkast til standardvilkårsbekendtgørelse. KL er enig i, at en årlig præstationsmåling af støv under normale omstændigheder er tilstrækkelig. KL er endvidere enig i formuleringen af vilkår om miljøledelse, samt nyt afsnit om ressourceforbrug og energieffektivitet.

  KL mener, at det er en mangel ved det nye udkast til standardvilkårsbekendtgørelse, at styrelsen ikke har indarbejdet vilkår for håndtering af støvende affald og støv for udendørs oplag. KL vil derfor anbefale Miljøstyrelsen, at bekendtgørelsen tilrettes på dette punkt inden offentliggørelse. Se motivering nedenfor under konkrete bemærkninger.

  Endelig skal KL bemærke, at det kan blive vanskeligt for kommunerne at nå at gennemføre revurdering af alle de omfattede korn- og foderstofvirksomheders miljøgodkendelser inden udgangen af 2023.

  Konkrete bemærkninger

  Standardvilkårsbekendtgørelsen:

  I bekendtgørelsens afsnit 28.2 er der i tabellen over væsentlige miljøfaktorer i branchen nævnt støv mange gange. Det er også kommunernes erfaring fra miljøtilsyn, at støv er en væsentlig miljøfaktor. Om støv (bl.a. udendørs) står der i tabellen:

  "Støv fra aflæsning, rensning og tørring af løsvarer og fra valse, knuser, slaglemølle, pillekøler og aspirationsanlæg i foderstofproduktion.

  Støv fra transportomladning og fra pålæsning af afgrøder og foderstoffer samt fra udendørs oplag og håndtering af afgrøder."

  Det må derfor bero på en forglemmelse, at der ikke i de nuværende standardvilkår er vilkår for håndteringen af støvende affald og adfærd/rengøring på udendørsarealer. Denne type vilkår findes i de fleste godkendelser af branchen fra før, der blev udarbejdet standardvilkår. Denne type vilkår findes også til andre standardvilkårs-brancher med støvende affald. Her kan nævnes D207-17, D208-12, E215-15, A203-10, B202-17.