Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Affaldsbekendtgørelsen (nov. 2021)

KL har modtaget høring af udkast til affaldsbekendtgørelsen. KL takker for det fremsendte og fremsender hermed bemærkninger til høringen. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

15. nov. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Da den nationale plan har været udskudt flere gange, er der opstået en særskilt problemstilling i relation til kommunalvalget. Med overlappet bør det sikres, at de nye kommunalbestyrelser, der fungerer fra 1. januar 2022, har mulighed for reelt at sætte de lokale rammer for den kommunale affaldsplan. KL foreslår derfor, at fristen udskydes ca. seks måneder. Dette er uddybet nedenfor, hvor vi samlet set har bemærkninger til følgende:

  • Fristen for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner

  • Dispensationsmuligheden slettes

  • Fristen for indsamling af tekstilaffaldet udskydes

  • Kravet om 60 % reel genanvendelse

  Frist for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner

  KL har tidligere efterspurgt en frist for, hvornår kommunerne skal have udarbejdet de kommunale affaldshåndteringsplaner, efter at den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald. Miljøstyrelsen har ved tre lejligheder i hhv. 2018, 2019 og 2020 officielt udskudt udarbejdelsen af den nationale affaldsplan, og hver gang givet udtryk for, at kommunerne kunne vente med at udarbejde deres planer, til den nationale plan forelå, og at kommunerne tilmed ville få den fornødne tid til at forberede og udkomme med deres nye lokale affaldsplaner, så de kunne sikre sig, at de dækkede de lokale behov og ville være i overensstemmelse med den nationale plan.

  En del kommuner har udarbejdet en plan, men andre har afventet den nationale plan. Da bekendtgørelsen først kommer nu, er der opstået sammenfald med kommunalvalget. Flere kommuner vil derfor give en ny kommunalbestyrelse mulighed for at vedtage en plan efter valget. Men den frist, der er sat i høringsmaterialet, vil ikke give mulighed for dette til alle de nye kommunalbestyrelser. Miljøministeriet bør derfor udskyde fristen ca. seks måneder.

  Selv om kommunerne straks kaster sig over arbejdet med affaldsplanen, er fristen d. 7. juli ikke mulig at nå for alle. Planen skal udarbejdes eventuelt med planlægning af forudgående borgermøder, den skal godkendes politisk før offentlig høring i 8 uger, eventuelt revideres med de indsendte høringssvar og politisk behandles igen. Alene politisk behandling og høring tager tæt på et halvt år. Medmindre kommunen allerede har et færdigt udkast til affaldsplanen liggende klart, vil det være umuligt at nå fristen d. 7. juli. Desuden er det ikke klart, hvornår en kommunal plan vil være i strid med den nationale plan.

  KL indgår desuden gerne i en drøftelse af behovet for kommunale affaldsplaner i den form, bekendtgørelsen stiller i dag, sammenholdt med klimaplanens organisatoriske ændringer af kommunernes fremadrettede opgaver på affaldsområdet, herunder også databehov til at understøtte de kommunale myndighedsopgaver m.m.

  Dispensationsmuligheden slettes

  De mange kommuner, der har søgt dispensation for implementering af de nye henteordninger, har fået dispensation til udgangen af 2022. Der kan imidlertid være stor sandsynlighed for, at nogle kommuner måske først kan være klar ved udgangen af 2023. KL har aftalt med miljøministeren, at der samles op på status i foråret 2022. Når det i høringsmaterialet foreslås, at § 28 om dispensationsmulighed slettes, fremgår det ikke længere, at der kan være en lovlig grund til, at kommunerne ikke har etableret alle de henteordninger, der fremgår af § 20- § 27, uagtet at de har fået dispensation for fristen. KL synes, det er uheldigt og sender det forkerte signal. Vi mener derfor, at en tekst om dispensationsmulighed bør bibeholdes.

  Fristen for indsamling af tekstilaffald udskydes

  KL er enig i, at afsætningsmulighederne for tekstilaffald i dag er meget begrænsede, hvorfor fristen med fordel kan udskydes. Om det skal være til 1. januar 2025, hvor der er direktivfrist for indsamling af tekstilaffald, afhænger af, hvornår der er etableret tilstrækkelige afsætningsmuligheder, der kan sikre genanvendelse frem for energiudnyttelse. KL bifalder bestemmelsen om, at indsamlingsordningen kan etableres som en bringeordning i hele kalenderåret i stedet for i en del af året.

  Vi anerkender, at det er uklart, hvad fraktionen tekstiler dækker, og at tekstilaffald mere klart signalerer, at ordningen er tiltænkt ødelagte/udtjente tekstiler. I praksis vil det være forskelligt, hvad den enkelte opfatter som tekstiler til genbrug og tekstilaffald. KL anbefaler derfor, at dette forsøges præciseret i kommende vejledning med sorteringskriterier for tekstilaffald. Det bør samtidig afklares, hvilke krav der gælder for de kommuner, der allerede har brugt piktogrammet for tekstil.

  Kravet om 60 % reel genanvendelse af plastaffaldet

  Med den seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne har det fulde ansvar for genanvendelsen, men at opgaven skal varetages gennem udbud. Bekendtgørelsen fastsætter at kommunerne skal kræve 60 pct. genanvendelse af den plast, der indsamles. KL er enige i, at det er en svær og økonomisk tung udfordring og pt. urealistisk at dokumentere 60% genanvendelse af indsamlet plastaffald med diverse urenheder og fejlsorteringer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der henvises til et høringsbrev og et høringsnotat.

  Kommunerne kan kun agere på de krav, der er lovmedholdeligt fastsat, og fra den dato, reguleringen gælder. Med hensyn til 60% genanvendelse savnes en skelnen mellem højværdig og lavværdig genanvendelse - altså kvaliteten af genanvendelsen.

  KL ønsker en præcisering af, hvilken beregningsmetode der skal anvendes for plast samt de øvrige fraktioner, hvor der stilles krav om høj reel genanvendelse, som minimum i den kommende vejledende udtalelse.