Gå til hovedindhold
Sundhed
Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelse om sundhedsklynger

Sundhedsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg i høring med frist den 17. august 2022.

17. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet:

  • I §3, stk. 2 fremgår at kommuner med mellemformsstyre med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a, jf. § 65, i lov om kommunernes styrelse, henholdsvis magistratsstyre, jf. § 64 i den nævnte lov, beslutter kommunalbestyrelsen, om vedkommende udvalgsformand henholdsvis vedkommende magistratsmedlem eller borgmesteren deltager i det politiske niveau.

   Denne formulering forekommer at medføre unødigt bureaukrati og KL ønsker derfor, at formuleringen ændres til ”kommuner med mellemformsstyre med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a, jf. § 65, i lov om kommunernes styrelse, henholdsvis magistratsstyre, jf. § 64 i den nævnte lov, følger den politiske repræsentant af de styrelsesmæssige forhold i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, om det er vedkommende udvalgsformand henholdsvis vedkommende magistratsmedlem eller borgmesteren, der deltager i det politiske niveau.”
  • I §15, stk. 2, pkt. 2 fremgår følgende: drøfter emner, der er relevante for sammenhængen i forløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud, herunder fælles funktioner samt koordinering og prioritering af midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet.

   Det er uklart hvilke midler der henvises til her. Sundhedsklyngerne har i 2022 fået tilført 80 mio. kr. Det fremgår klart af aftale om sundhedsklynger og bemærkninger til lov om sundhedsklynger mv., at disse midler prioriteres af sundhedsklyngerne og ikke af sundhedssamarbejdsudvalgene.

   Det bør derfor tydeligt fremgå hvilke midler der henvises til, alternativt bør det udgå af vejledningen.
  • Som en af sundhedssamarbejdsudvalgets opgaver, bør det endvidere i
   §15 stk. 2 fremgå, at sundhedssamarbejdsudvalgene drøfter almen praksis’ rolle i samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis.

   Som det også er nævnt i § 25, stk. 2 vedr. praksisplaner.
  • §15, stk. 4, pkt. 2 bør formuleres i lighed med beskrivelsen lovgivningens bemærkninger: 1 borgmester eller fagborgmester fra hver sundhedsklynge i regionen, som samtidig er den kommunale formand i sundhedsklyngen.
  • §35, stk. 3. Det fremgår, at ”repræsentanter fra patientinddragelsesudvalget vil skulle inviteres, hvis sundhedsklyngerne nedsætter relevante arbejdsgrupper og udviklingsprojekter.”

   KL finder det hensigtsmæssigt, at patientinddragelsen i sundhedsklyngernes arbejde omfatter lokale repræsentanter for patienter og pårørende. Formuleringen bør derfor være: ”repræsentanter for patienter og pårørende vil skulle inviteres, hvis sundhedsklyngerne nedsætter relevante arbejdsgrupper og udviklingsprojekter.

   Patientinddragelsesudvalget bistår ved udpegning af repræsentanter med kendskab til sundhedsklyngen med henblik på at sikre et lokalt kendskab”
  • §35, stk. 4, det fremgår, at ”repræsentanter for patientinddragelsesudvalget vil skulle tilbydes to faste pladser i sundhedsklyngerne på det faglige strategiske niveau, jf. § 10, stk. 4. Det vil også kunne være muligt at inddrage repræsentanter for borgere, patienter og pårørende, uanset om disse er repræsenteret i patientinddragelsesudvalget.

   I lighed med ovenstående bør det fremgå, at udpegningen af repræsentanter sker via patientinddragelsesudvalget og bør omfatte repræsentanter med lokalt kendskab til sundhedsklyngen. Dette i lighed med den udpegning PLO varetager ift. de praktiserende lægers deltagelse i sundhedsklyngerne hvor der også forudsættes lokalt kendskab til sundhedsklyngen.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret. Der tages forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunerne.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Hanne Agerbak

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3116

  E-mail: hgb@kl.dk