Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Velfærdsteknologiske løsninger

Social-, Bolig og Ældreministeriet har den 25. januar 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om trygheds­ skabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest man­dag den 27. februar 2023.

20. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be­handlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til be­kendtgørelse i henhold til DUT-princippet.

  KL bemærker, at lov om frikommunenetværk L 58: Forslag til lov om æn­dring af lov om frikommunenetværk. (Forlængelse af udvalgte forsøgs­ muligheder i Frikommuneforsøg li). I 2021 blev forlænget, fordi det skulle undersøges, om de muligheder, frikommunerne har, kan/skal udbredes til alle kommuner.

  Der står bl.a. følgende i bemærkningerne til lovforslaget:

  "Forsøgene med velfærdsteknologi, som er beskrevet i afsnit 2.2.1, øn­sker regeringen for nuværende ikke at udbrede til generelle ordninger. Der vurderes at være behov for yderligere dataindsamling og evaluering inden en endelig stillingtagen til, om den anvendelse af velfærdstekno­logi, som de pågældende forsøgshjem giver mulighed for, skal udbre­des til andre kommuner som en generel ordning".

  KL bemærker, at VIVE allerede den 14. januar 2021 offentliggjorde rap­porten ''Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handi­cap", som er en evaluering af syv frikommuners forsøg med teknologiske hjælpemidler og særlige døråbnere til borgere, der ikke kan give sam­tykke.

  Rapporten konkluderer, at forsøgene overordnet set har indfriet målsæt­ningerne for borgere, medarbejdere og pårørende. VIVE konkluderer, på baggrund af en interviewundersøgelse, at teknologierne bidrager til:

  • En øget sikkerhed for borgerne, bl.a. ved at forebygge fald
  • Forbedret søvnkvalitet
  • Større tryghed og forebyggelse af konflikter
  • Bedre støtte af personlig hygiejne.

  I januar og februar 2023 har der været bragt et læserbrev, indslag og ar­tikler i medierne Ikast-Brande Nyt, TV Midtvest og TV2, der påpeger og viser, hvilke ulemper de aktuelle regler giver for borgere, pårørende og medarbejdere i Ikast-Brande Kommune. Kommunen er ikke en del af fri­ kommuneforsøgene.

  Borgmester Ib Lauritsen og formand for Arbejdsmarked, Psykiatri- og Handicapudvalget Birthe Sørensen fra Ikast-Brande Kommune har sendt et brev den 26. januar 2023 til Social- og Boligministeren om de proble­mer, som de aktuelle regler skaber. KL bakker op om brevet.

  KL foreslår på ovenstående baggrund, at kamerakig og lignende løsnin­ger allerede nu føjes til listen i bekendtgørelsens § 1 over, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan anvendes efter afsnit VII i serviceloven.

  KL har tidligere argumenteret for de meget store fordele, der er ved bru­gen af kamerakig, og bakker meget kraftigt op om denne type løsninger, der muliggør en bedre og mere værdig hjælp og støtte til den enkelte bor­ger.

  KL er bekendt med, at det fremgår af§ 8 i L 498 af 01/05/2019: Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Ændrede regler om magtan­vendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger). at Børne- og soci­alministeren fremsætter forslag om revision af ændringslovens § 1, nr. 2- 30 og 32, i folketingsåret 2023-24.

  KL ser frem til revisionen af magtanvendelsesreglerne, og bidrager meget gerne til arbejdet. I den forbindelse foreslår KL, at der findes politisk op­bakning til at udbrede frikommuneforsøgene med brug af velfærdstekno­ logi til generel lovgivning, herunder muligheden for at anvende kamerakig og lignende velfærdsteknologi.