Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social

Høringssvar: Lovforslag, forlængelse af frikommu­neforsøg

Social-, Bolig og Ældreministeriet har den 29. juni 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag om lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg li). Høringssvaret skal være ministeriet i hænde se­nest tirsdag den 15. august 2023.

08. aug. 2023
  • Læs op

Indhold

    Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be­handlet.

    KL bifalder, at lovforslaget giver mulighed for at fortsætte forsøg med an­vendelse af situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning, forsøg med søvnmonitoreringsteknologi samt forsøg med særlige døråb­nere for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne indtil den 31. december 2024

    KL bifalder ligeledes, at overvejelser om, hvorvidt de relevante forsøgs­ muligheder helt eller delvist skal videreføres som generelle ordninger, gøres som led i arbejdet med revision af reglerne om magtanvendelse i lov om social service, som finder sted i folketingsåret 2023-24. KL bidra­ger gerne til arbejdet med lovrevisionen.

    KL bakker kraftigt op om, at der indføres en varig og generel hjemmel for alle kommuner til at arbejde med de typer velfærdsteknologiske løsnin­ger, som er afprøvet som led i frikommuneforsøgene, og som muliggør en bedre og mere værdig hjælp og støtte til den enkelte borger.