Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social
Handicap

Høringssvar vedr. 10 bekendtgørelser på handicapområdet

KL's foreløbige høringssvar til 10 bekendtgørelser på handicapområdet

17. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social- Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til et udkast til 10 bekendtgørelser på handicapområdet, som skal ændres som følge af barnets lov. Høringssvaret 
  skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. november.

  Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til bekendtgørelse i henhold til DUT-princippet.

  Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

  Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

  Af udkastet til bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte, § 1, fremgår det, at kommunen skal afdække barnets eller den unges funktionsevne og udarbejde forslag til særlig 
  støtte og behandling. 

  Det er uklart, hvordan denne bestemmelse hænger sammen med det nye sagsflow i barnets lov, som indebærer screening (§ 18), afdækning (§ 19) og/eller børnefaglig undersøgelse (§ 20). Bestemmelsen i § 1 kan tolkes således, at der ikke skal eller kan ske en screening eller børnefaglig undersøgelse i sager vedr. børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

  KL foreslår, at det i bekendtgørelsen og/eller en kommende vejledning præciseres, hvordan bekendtgørelsens § 1 hænger sammen med bestemmelserne om screening (§ 18) og børnefaglig undersøgelse (§ 20) i 
  barnets lov, for så vidt angår børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Af udkastet til bekendtgørelsen, § 1, stk. 2 og stk. 3 fremgår det, at kommunen skal inddrage forældrene, barnet og den unge i afdækningen. Udkastet indeholder ikke bestemmelser om samarbejdet med forældre og inddragelse af barnet eller den unge under screening og børnefaglig undersøgelse jf. §§ 18 og 20 i barnets lov. Det fremgår heller ikke, hvordan bestemmelserne om inddragelse i § 1, stk. 2 og stk. 3 hænger sammen 
  med de rettigheder for barnet eller den unge, der gælder jf. barnets lov § 5, og som handler om, at alle børn har ret til indflydelse på de forhold, som vedrører dem, og at barnet eller den unges holdning og synspunkter 
  skal tilvejebringes og inddrages løbende i sagsbehandlingen.

  Det kan skabe tvivl om, hvad der gælder i forhold til inddragelse af forældre til og barnet eller den unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i tilfælde hvor kommunen vælger at gennemføre 
  en screening og/eller en børnefaglig undersøgelse vedr. et barn eller en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  KL foreslår, at det i bekendtgørelsen og/eller en kommende vejledning præciseres, hvordan samarbejdet med og inddragelsen af forældre til og børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal foregå i tilfælde, hvor kommunen beslutter at gennemføre  en screening (§ 18) eller børnefaglig undersøgelse (§ 20). 

  Ligeledes foreslår KL, at det præciseres, hvordan bestemmelserne i § 1, stk. 2 og stk. 3 hænger sammen med barnets ret til inddragelse, jf. barnets lov § 5, for så vidt angår børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Bemærkninger til ophævelse af betalingsbekendtgørelse 

  Bekendtgørelsen om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne foreslås ophævet. 

  KL er enige i, at lovgivningen vedr. betaling for særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter servicelovens har været uklar og med behov for tydeliggørelse. KL er derimod ikke enig i, at bekendtgørelsen bør ophæves. I 
  stedet bør der ifm. arbejdet med konsekvensrettelser for Barnets Lov, indføres forældrebetaling i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. 

  Med indførelse af forældrebetaling i særlige dag- og klubtilbud vil kommunalbestyrelsen fortsat være forpligtet til at oprette de særlige tilbud efter med den nødvendige støtte, men med ligestilling af betalingsforpligtelser for alle forældre. Taksten bør følge alderssvarende, almene tilbud i kommunen. På samme måde bør der sikres mulighed for at nedsætte forældrebetalingen gennem socialpædagogisk fripladstilskud og økonomisk 
  fripladstilskud, som set i dagtilbudsloven. 

  KL har ikke bemærkninger til udkast til de øvrige otte bekendtgørelser.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk