Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA

KL har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om udmåling af til­ skud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA), jf. servicelovens §§ 95-96 i høring.

22. jun. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden høringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil frem­ sende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager desuden forbehold for de økonomiske konsekvenser af bekendt­ gørelsesændringen.

  Bekendtgørelsesændringen indskrænker kommunernes mulighed for at kunne udmåle rådighedstimer. Med ændringen foreslås det, at kommu­nerne kun i helt særlige tilfælde vil kunne udmåle rådighedstimer til bor­geren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er 1 hjælper til stede.

  Desuden foreslås det, at der, når mere end 1 hjælper er til stede, hele døgnet vil kunne udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de til­ stedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren.

  Forslaget til bekendtgørelsesændring vil betyde, at kommuner fremover alene vil have hjemmel til at udmåle aktive timer i dagtimerne, medmin­dre borgeren vurderes at have behov for mere end 1 hjælper til stede ad gangen.

  Forslaget kan gøre det vanskeligere for nogle borgere med spredt hjæl­pe behov at kunne rekruttere hjælpere og fastholde et hjælperteam. Det kan f.eks. være i de tilfælde hvor borgeren er delvist selvhjulpen, og har behov for punktvis hjælp spredt over hele dagen, men ikke har et konti­nuerligt behov for at få udført aktiviteter.