Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Køb af bil efter serviceloven

KL har modtaget udkast til revision af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter lov om social service i høring den 1. april 2022.

02. maj 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden høringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil frem­ sende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager desuden forbehold for de økonomiske konsekvenser af bekendt­gørelses ændringerne.

  Der er behov for en mere gennemgribende revidering af lovgrundla­get

  KL anbefaler, at det overvejes at foretage en mere gennemgribende revi­dering af lovgrundlaget for bevilling at handicapbil efter serviceloven, her­ under bilbekendtgørelsen, end der med det foreliggende udkast til ny bekendtgørelsen er lagt op til.

  En ny bekendtgørelse bør revideres med særligt to formål i fokus:

  1. En forenkling/afbureaukratisering med det formål at styrke tilliden mellem borger og kommunal sagsbe­ handling

  2. At gøre muligheden for støtte til bil opdateret og mere sammenlignelig med nutidig privatbilisme i samfundet generelt

  Vedr. punkt 1: Forenkling

  Der er bred politisk enighed blandt mange aktører på handicapområdet om behovet for at styrke tilliden mellem borgere med handicap og kom­munen. Herunder har der særligt været fokus på samarbejdet og relationen i for­bindelse med sagsbehandling. Der har bl.a. været stærk kritik fra borgere og deres interesseorganisationer af, hvor lang tid det tager at gennem­ føre sagsbehandlingen og kritik af omfanget af udredning, der som ud­gangspunkt skal foretages, for at få tildelt den relevante støtte, herunder en oplevelse af manglende transparens og forståelse for nødvendighe­den af det betydelige udredningsarbejde i sagsbehandlingen.

  Her er sagsbehandlingen i bilsager ingen undtagelse. Når kommunen skal behandle en ansøgning om handicapbil, er der tale om en meget lang og omfattende sagsbehandlingsproces, der ikke opleves at være til gavn for borgerne.

  KL mener, at der er behov for en mere gennemgribende revidering af lov­ grundlaget og bilbekendtgørelsen i forhold til at imødekomme den pro­ blemstilling og det potentiale, der kunne være i at understøtte tilliden mel­ lem borger og kommune ved en forenkling af regelsættet.

  KL foreslår, at der sættes et arbejde i gang, der kan se på hele området for bevilling af handicapbiler og her sætte mere ambitiøse målsætninger for, hvordan man kan gentænke reglerne. Kommuner og handicap organi­sationer bør inddrages i arbejdet.

  Vedr. punkt 2: Opdatering ift. nutidig privatbilisme

  Borgere med handicap ønsker at leve et liv så sammenligneligt med bor­ gere uden handicap som muligt. Det gælder også for borgere med særligt behov for bil som følge af deres funktionsnedsættelse.

  • Borgere kan have ønske om i højere grad selv at kunne vælge bil og hvornår den skal udskiftes

  • Borgere kan ønske i højere grad at leje eller lease i stedet for at eje

  • Borgere kan ønske at bidrage til klimadagsordenen ved at køre i elbil, være med i en delebilsordning osv.

  KL mener, at såvel den nuværende som udkastet til ny bilbekendtgørelse indeholder ringe mulighed for at imødekomme denne del af borgernes ønsker.

  Hvor der aktuelt er flere almindelige danskere, der vælger at lease bil, dele bil og udskifte benzin eller dieselbil med elbil, er mennesker med handicap henvist til fortsat at anskaffe benzin og dieselbiler, da de endnu vil være bedst og billigst egnede på markedet.

  Hvis elbilmarkedet på pris bliver konkurrencedygtigt med benzin og die­selbiler, udstår der en afklaring af muligheder for støtte til fx udgifter til el­ stander. Samtidig betyder det også afklaring af afledte spørgsmål som, hvem der er skadesansvarlige for disse el-standere, hvis de fx går i brand.