Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Retsplejeloven og straffeloven

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om ændring af straffeloven mv og i høring den 10. september 2021.

28. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Forslaget handler om opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i hospital eller institution ved dom. KL har alene forholdt sig til den del af forslaget, der omhandler delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i institution ved dom.

  KL finder det positivt, at der etableres mulighed for delegation af afgørelseskompetencen til andre kommunale, private og regionale botilbud. Lovforslaget vil give væsentlig større fleksibilitet og bedre mulighed for at finde det bedst egnede tilbud til borgerne.

  KL gør samtidig opmærksom på, at der i umiddelbar forlængelse af lovændringen bør iværksættes en revision af udgangsbekendtgørelsen. Det er afgørende for, at ændringen kan administreres på et sikkert grundlag. Det bør i udgangsbekendtgørelsen præciseres, at der, for både at sikre borgernes retssikkerhed og kommunernes mulighed for at føre tilsyn, skal være skriftlighed omkring tilbagekaldelse af udgangstilladelse mv., og at de skriftlige afgørelser skal tilgå kommunen.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.