Gå til hovedindhold
Social
Sundhed
Høringssvar

Høringssvar: Refusion for sund­hedslovsydelser

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven i høring den 1. september 2021. Forslaget handler om at indføre mellem­ kommunal refusion for kommunale sundhedsydeiser til borgere på speci­ aliserede sociale botilbud.

22. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil frem­ sende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  Generelle kommentarer

  KL bakker op om lovforslaget. KL er enig med ministeriet i, at de foreslå­ede ændringer af sundhedslovens regler om finansiering af kommunale sundhedsydelser vil bidrage til i højere grad at understøtte en velfungerende organisering af de specialiserede sociale botilbud for så vidt angår kommunale sundhedsydelser, der måtte blive leveret af den kommune, hvori tilbuddet er beliggende til borgere på det pågældende botilbud.

  Lovforslaget omhandler mellem kommunal refusion for kommunale sund­hedslovsydelser til personer, der efter medvirken af en anden kommune eller anden offentlig myndighed har bopæl i kommunen på et anbringel­sessted, jf. servicelovens§ 66, på et botilbud efter servicelovens§§ 107- 110 eller på et botilbudslignende tilbud omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3.

  KL vil opfordre Sundhedsministeriet til, at der fremadrettet også indføres hjemmel til mellem kommunal refusion for kommunale sundhedsydelser ser til personer, der opholder sig i en anden kommune end deres bopæls­ kommune eller den kommune, der er betalingskommune jf. retssikker­hedsloven.

  Det kan fx være borgere, der har bopæl på et friplejehjem, i en plejebolig i en anden kommune, eller personer, der opholder sig i deres sommer­ hus, men har bopæl i en anden kommune. Der er samme behov for at understøtte en velfungerende organisering af tilbuddene for så vidt angår friplejehjem, plejeboliger og hjemmesygepleje som for sociale botilbud på det specialiserede socialområde.

  KL mener dermed ikke, at der skal ændres på, at det fortsat er opholds­ kommunen, der har ansvar for at yde hjemmesygepleje og bopælskom­munen, der har ansvar for at tilbyde de øvrige kommunale sundhedsydelser ser (forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal tand­ pleje, genoptræning, fysioterapi, befordring og befordringsgodtgørelse, behandling for alkoholmisbrug samt lægelig stofmisbrugsbehandling).

  KL's forslag går alene på at ændre, hvilken kommune, der har ansvar for at finansiere ydelserne.

  Specifikke kommentarer

  KL har en række specifikke kommentarer til lovbemærkningerne, som sigter på at tydeliggøre regelsættet, så der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om fortolkningen af reglerne.

  Præcisering af, hvilke personer, der er omfattet

  Der veksles i udkastet til lovforslag mellem brug af begreberne 'perso­ner', 'børn og unge' eller 'borgere'. Da de fleste af de omfattede bestem­melser i sundhedsloven, som forslaget handler om, er rettet mod børn, unge og voksne, foreslår KL, at forslaget skrives igennem med henblik på en ensartet sprogbrug, fx ved en gennemgående brug af begrebet 'perso­ner', når der i forslaget henvises til børn, unge og voksne.

  Præcisering af ordningernes gyldighedsområde

  Det fremgår af forslag til bemærkninger til lovforslagets enkelte bestem­melser, punkterne 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, at de foreslåede ordninger kun vil gælde i tilfælde, hvor borgerens handlekommune, en tidligere handle­ kommune eller anden offentlig myndighed har visiteret borgeren i hen­ hold til lov om social service til et tilbud i anden kommune, hvor borgeren får bopæl.

  KL foreslår, at formuleringerne under punkterne 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, ændres, så det fremgår, at den foreslåede ordning vil gælde i tilfælde, hvor personens handlekommune, en tidligere handlekommune eller an­ den offentlig myndighed har visiteret en person til et anbringelsessted, jf. servicelovens§ 66, et botilbud efter servicelovens§§ 107-110 eller et bo­ tilbudslignende tilbud omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3.

  Det fremgår desuden af forslag til bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, punkterne 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, at begrebet "anden of­fentlig myndighed" skal forstås som "f.eks. domstolene, som har kompe­tence til at træffe afgørelse om borgerens bopæl".

  KL foreslår, at det tilføjes, hvad der gælder når en borger få ophold i et tilbud efter servicelovens §§ 109-110. Det kan fx ske ved at tilføje bisæt­ningen "... eller som lederen af en boform efter servicelovens §§ 109- 110". Jf. punkt 368 i Social- og Ældreministeriets vejledning om retssik­kerhed og administration på det sociale område, nr. 9330 af 21103/2019.

  Præciseringer af, at både børn, unge og voksne er omfattet

  Det fremgår af forslag til bemærkninger til lovforslagets enkelte bestem­melser, punkterne 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, at fastlæggelsen af, hvem der er barnet eller den unges handlekommune, og af, hvilken kommune der endeligt afholder udgifterne til hjælp til borgere, sker efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. KL foreslår, at formuleringerne under punkterne 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, ændres, så det fremgår, at fastlæggelsen af, hvem der er barnet, den unge eller voksnes handlekommune, og af, hvilken kommune der endeligt afholder udgifterne til hjælp til den enkelte, sker efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.